Öresundsparken

Öresundsparken är ett kommunalt naturreservat i Lomma kommun. Reservatet omfattar ett strandområde i anslutning till den södra delen av Lomma tätort. Omkring 200 växter har påträffats i området och över havet har man under vår och höst chansen att se stora mängder flyttfåglar.

Artrikt strandområde

Reservatet består främst av gräsmarker och havsstrand och hyser en artrik vegetation. Bland de ovanligare växterna kan hålnunneört, taggkörvel och piggtistel nämnas. På sandstranden dominerar i synnerhet målla och trampört.

Trädridå med insektsätare

Längs med stranden löper en trädridå som gynnar insektslivet och ger skydd åt småfåglar och fladdermöss. Vid västliga vindar samlas många insekter i lä bakom trädridån – något som fladdermössen utnyttjar. Vid sådana tillfällen har man möjlighet att få uppleva bland annat arterna dvärgpipistrell, brunlångöra och nordfladdermus. Den som hellre besöker reservatet under dagtid kan istället få se tornseglare, hussvala eller kanske backsvala jaga insekter här.

Stora mängder flyttfåglar

Över 200 olika fågelarter har observerats i eller från Öresundsparken. En stor andel av fåglarna är flyttfåglar som har setts flygande över havet, men reservatet utgör även en viktig rastplats för många flyttande fåglar. Många änder och vadarfåglar rastar i området, liksom mindre fåglar som är knutna till busk- och trädmiljöer. Några av de återkommande gästerna är myrspov, vigg, sävsparv och kungsfågel.

Tätortsnära rekreation

Tack vare sitt tätortsnära läge är Öresundsparken ett viktigt område för rekreation. Reservatet är beläget mellan Lomma tätort och det statliga naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hedlänk till annan webbplats och utgör en länk mellan dessa. Öresundsparken är lätt att nå både till fots, cykel och med kollektivtrafik. I reservatet finns gångstigar, bänkar och bord samt ett par grillplatser.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma"PDF finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser om sådana finnes
 • ställa upp husvagn/husbil
 • cykla utanför anlagda gång- och cykelvägar
 • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller andra naturföremål,

2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för brännässla (Urtica dioica) och såpnejlika (Saponaria officinalis),

4. medvetet störa däggdjur och fåglar,

5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt,

9. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

10. framföra motordrivet fordon, motordriven farkost eller fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare), med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

11. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,

12. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,

13. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

14. bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,

15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

16. cykla utanför anlagda gång- och cykelvägar,

17. rida.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 9 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.661472, E 13.060444

Startpunkt mittenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.659778, E 13.058861

Startpunkt söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.657722, E 13.057222

Hitta mig


Hålnunneörten är en sydlig art som i Sverige bara är vanlig i Skåne. Den växer främst i lundar och bokskog och blommar från april till juli. Hålnunneört användes förr som botemedel mot bland annat mask och benröta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Lomma kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide till naturen i LommaPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.