Gråen

Gråen är en konstgjord ö utanför Landskrona. Ön skapades under 1700-talets slut för att skydda Landskrona hamn från militära angrepp. Idag står endast kruttornet från tidigt 1800-tal kvar. Den norra delen av ön är naturreservat. För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud under vår och sommar.

Sedan 1952 är norra delen av Gråen naturreservat. I reservatets dammar och vallgravar trivs bland annat gråhäger och storskarv. För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud i reservatet från 15/3 till 1/8.

Dammar och vallgravar. Foto: Carina Zätterström

Dammar och vallgravar. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • beträda området under tiden 15 mars - 1 augusti

Du kan läsa föreskriften i sin ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Observeta att beträdnadsförbud gäller mellan 15 mars - 1 augusti enligt beslut från 1958.

Originaltext, beslut 1952

Fridlysningen innebär, att obehöriga förbjudas att under tiden 15 april – den 15 juli landstiga å eller eljest beträda naturskyddsområdet (datumen ändrades  genom beslut 1958, se ovan).

Den som överträder fridlysningsbestämmelsen, straffas med dagsböter

Den som icke åtnöjes med beslutet, som skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, äger att däri söka ändring genom besvär, ställda till Konungen, vilka besvär vid talans förlust skola till Kungl. Jordbruksdepartementet ingivas eller på klagandens eget äventyr i betalt brev med posten insändas så tidigt, att de inkomna till nämnda departement, om enskild part är klagande, senast å trettionde dagen och, om klagan föres av menighet, senast å fyrtiofemte dagen efter det beslutet blivit kungjort vid gudstjänst i vederbörande församling, dagen för kungörandet oräknad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1952

Storlek: 27 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Storskarv.

Illustration: Katarina Månsson


På Gråen finns en stor koloni med storskarv. Storskarven sitter gärna på en sten med vingarna utfällda. Ålakråkan, som den kallas på skånska, är klumpig på land men mycket smidig under vattenytan. Fjäderdräkten är inte helt vattenavstötande och därför får den torka sina vingar i luften efter dykningarna.

Mer information

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss