Gråen

Gråen är en konstgjord ö utanför Landskrona. Ön anlades under slutet av 1700-talet för att skydda Landskrona hamn från militära angrepp. Idag står endast kruttornet från tidigt 1800-tal kvar.

Sedan 1952 är norra delen av Gråen naturreservat. I reservatets dammar och vallgravar trivs bland annat gråhäger och storskarv. För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud i reservatet från 15/3 till 1/8.

Foto: Karl-Johan Pålsson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • beträda området under tiden 15 mars - 1 augusti

Du kan läsa föreskriften i sin ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Observeta att beträdnadsförbud gäller mellan 15 mars - 1 augusti enligt beslut från 1958.

Originaltext, beslut 1952

Fridlysningen innebär, att obehöriga förbjudas att under tiden 15 april – den 15 juli landstiga å eller eljest beträda naturskyddsområdet (datumen ändrades  genom beslut 1958, se ovan).

Den som överträder fridlysningsbestämmelsen, straffas med dagsböter

Den som icke åtnöjes med beslutet, som skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, äger att däri söka ändring genom besvär, ställda till Konungen, vilka besvär vid talans förlust skola till Kungl. Jordbruksdepartementet ingivas eller på klagandens eget äventyr i betalt brev med posten insändas så tidigt, att de inkomna till nämnda departement, om enskild part är klagande, senast å trettionde dagen och, om klagan föres av menighet, senast å fyrtiofemte dagen efter det beslutet blivit kungjort vid gudstjänst i vederbörande församling, dagen för kungörandet oräknad.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1952

Storlek: 27 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


På Gråen finns en stor koloni med storskarv. Storskarven sitter gärna på en sten med vingarna utfällda. Ålakråkan, som den kallas på skånska, är klumpig på land men mycket smidig under vattenytan. Fjäderdräkten är inte helt vattenavstötande och därför får den torka sina vingar i luften efter dykningarna.
Foto: Alex Regnér

Mer information