Svartetorp

Svartetorp ligger på Vångabergets nordliga spets med naturskog och genuin vildmarkskänsla genom den stora mängden flyttblock och häftiga branter. I skogen har rödlistade arter som bokkantlav, jättesvampmal och pulverklubba påträffats.

Naturskog med rödlistade arter

De rejäla branterna och den blockrika terrängen har försvårat ett effektivt skogsbruk i området. Det har medfört att såväl gamla som döda träd har fått stå kvar på sina håll i skogen. I de naturskogsliknande delarna av reservatet har man påträffat rödlistade arter som bokkantlav, jättesvampmal och pulverklubba.

Hålhäckande fåglar

I den del av skogen som hyser högst biologiska värden dominerar bok med ett åldersspann på mellan 80 och 140 år. De äldsta och grövsta träden skapar förutsättningar för hålhäckande fågelarter som spillkråka och skogsduva.

Tillgänglighet

Svartetorp besöks huvudsakligen av personer som bor i närheten. Det finns en enklare omarkerad stig i reservatet.

Stort stenblock. Foto: Johan Johnmark

Stort stenblock. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • skada häll, sten eller block
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved eller plocka pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. borra, måla eller på annat sätt skada häll, sten eller block,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 15 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Bokkantlav.

Illustration: Martin Holmer


Du kan hitta bokkantlav på slät bark av äldre bok och avenbok. Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål. Denna bål syns som en upp till 1 dm stor grå fläck på barken. På bålen syns små nougatbruna prickar. Det är lavens fruktkroppar. Bokkantlav är en signalart. Den signalerar eller indikerar att här finns höga naturvärden och att man kanske kan hitta sällsynta arter i dess närhet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 371.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss