Lyngsjö

Inte det mest lättillgängliga av reservat. Det består av stora arealer betes- och slåttermarker och här finns allt ifrån blomrika fuktängar och rikkärr till torr sandstäpp. Mest känd är kanske den kalkrika källvattensjön Lyngsjön längst i söder med sina orkidérika fuktängar. I reservatet Lyngsjö hittar du såväl rosa-lila majnycklar och ängsnycklar som den lite mindre iögonfallande kärrknipproten. Sjön bjuder även på ett rikt fågelliv som exempelvis forsärlan och kungsfiskaren.

Torrlagd sjöbotten

Lyngsjö naturreservat består delvis av tidigare sjöbotten som torrlades efter en kraftig sänkning av Lyngsjön på 1800-talet. Genom sjösänkningen vanns mer åkermark och nya slåtterängar bildades på den gamla sjöbottnen. Än idag betas marken vilket gynnar en rad växter.

Lyngsjön – en ovanligt kalkrik sjö

Lyngsjön är en av de mest kalkrika sjöarna på svenska fastlandet. Det bidrar till den rika förekomsten av kransalger i sjön. En bäck binder ihop sjön med Vramsån som slingrar sig fram i den norra delen av reservatet. Även Vramsån har biologiska kvaliteter med fisk som öring och de sällsynta arterna grönling och sandkrypare. Här lever även den mycket ovanliga vattenväxten jättemöja.

Fuktängar och kalkrikkärr med orkidéer

I rikkärret och fuktängarna som omger Lyngsjön finns många orkidéer. Här hittar man såväl rosa-lila majnycklar och ängsnycklar som lite mindre iögonfallande kärrknipprot. Andra växter som trivs i den fuktiga och kalkrika miljön är kärrspira, slåtterblomma, vildlin, majviva, darrgräs och smörbollar.

Sandmarker med åkerogräs och jordstjärnor

Stora delar av Lyngsjö naturreservat består av torra, sandiga marker som använts till åker och bete sedan gammalt. Här kan du hitta gamla åkerogräs som fågelarv och riddarsporre, samt den exklusiva nejlikväxten sandnörel som bara finns här i hela Norden. Det finns även partier med sandstäpp. Där visar sig de typiska sandstäppsarterna sandnejlika, tofsäxing och grådådra.

I sanden trivs även speciella insekter och svampar. Här lever den ovanliga skalbaggen hårdyngbaggen, men också bladhorningar som månhornsbagge och rakhornsdyvel. Namnet bladhorning syftar på den bladliknande spetsen på dessa skalbaggars antenner. Bland svamparna finns rariteter som dvärgjordstjärna, liten diskröksvamp och mörk stjälkröksvamp.

Rikt fågelliv

I Lyngsjö naturreservat finns också ett rikt fågelliv. I de öppna gräsmarkerna finns sånglärkor och tofsvipor. I fuktängar och vattenbryn utmed sjön syns långbenta och långnäbbade vadare som storspov, enkelbeckasin och rödbena. I vassen runt sjön gömmer rörsångare, sävsparv och brun kärrhök sina bon. Skäggdopping ses ofta dyka efter föda ute på sjön. Utmed Vramsån i norr kan man med lite tur träffa på de färgglada fåglarna forsärla och kungsfiskare.

Friluftsliv

Vid själva Lyngsjön har det tidigare funnits en kommunal badplats med brygga och toalett, som fick stänga på grund av dålig vattenkvalitet med höga bakteriehalter under 2000-talet. Inga anläggningar finns kvar. Stigar saknas vilket till viss del påverkar tillgängligheten i det öppna landskapet.

Åker och betesmark intill Lyngsjön. Foto: Marie Björkander

Åker och betesmark intill Lyngsjön. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • plocka eller gräva upp växter
 • tälta / campa (inkl husbil)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

 2. samla in frö, gräva upp eller plocka växter,

 3. elda annat än med friluftskök,

 4. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

 5. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

 6. placera tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt, max 3 dygn, för naturstigar, frågesporter, orienteringar eller tipspromenader.

 7. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

 2. samla in mossor eller lavar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 80 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.935056, E 14.072361

Hitta mig

Dvärgjordstjärna

Illustration: Katarina Månsson

Dvärgjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den mogna fruktkroppen är ca 3 cm bred och ser ut som en stjärna. I mitten finns en rökboll som är omgiven av 6–9 spetsiga flikar. Svampen gillar barrförna och kalkrik sand. Ofta ser du den i öppen och betad mark som torrängar, betesmarker och enbuskmarker. Den kommer upp ur marken under sensommar och höst.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss