Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lyngsjö

Lyngsjö naturreservat består av stora arealer betes- och slåttermarker. Här finns allt ifrån blomrika fuktängar och rikkärr med hög kalkpåverkan till torr sandstäpp. I sanden hittar man den grävande månhornsbaggen och den vackra sandnejlikan. Mer känd är kanske den kalkrika källvattensjön Lyngsjön längst i söder med sina orkidérika fuktängar. Sjön bjuder även på ett rikt fågelliv.

Torrlagd sjöbotten

Lyngsjö naturreservat består delvis av tidigare sjöbotten som torrlades efter en kraftig sänkning av Lyngsjön på 1800-talet. Genom sjösänkningen vanns mer åkermark och nya slåteträngar bildades på den gamla sjöbottnen. Än idag betas marken vilket gynnar en rad växter.

Lyngsjön – en ovanligt kalkrik sjö

Lyngsjön är en av de mest kalkrika sjöarna på svenska fastlandet. Det bidrar till den rika förekomsten av kransalger i sjön. En bäck binder ihop sjön med Vramsån som slingrar sig fram i den norra delen av reservatet. Även Vramsån har biologiska kvaliteter med fisk som öring och de sällsynta arterna grönling och sandkrypare. Här lever även den mycket ovanliga vattenväxten jättemöja.

Fuktängar och kalkrikkärr med orkidéer

I rikkärret och fuktängarna som omger Lyngsjön finns många orkidéer. Här hittar man såväl rosa-lila majnycklar och ängsnycklar som lite mindre iögonfallande kärrknipprot. Andra växter som trivs i den fuktiga och kalkrika miljön är kärrspira, slåtterblomma, vildlin, majviva, darrgräs och smörbollar.

Sandmarker med åkerogräs och jordstjärnor

Stora delar av Lyngsjö naturreservat består av torra, sandiga marker som använts till åker och bete sedan gammalt. Här kan du hitta gamla åkerogräs som fågelarv och riddarsporre, samt den exklusiva nejlikväxten sandnörel som bara finns här i hela Norden. Det finns även partier med sandstäpp. Där visar sig de typiska sandstäppsarterna sandnejlika, tofsäxing och grådådra.

I sanden trivs även speciella insekter och svampar. Här lever den ovanliga skalbaggen hårdyngbaggen, men också bladhorningar som månhornsbagge och rakhornsdyvel. Namnet bladhorning syftar på den bladliknande spetsen på dessa skalbaggars antenner. Bland svamparna finns rariteter som dvärgjordstjärna, liten diskröksvamp och mörk stjälkröksvamp.

Rikt fåggelliv

I Lyngsjö naturreservat finns också ett rikt fågelliv. I de öppna gräsmarkerna finns sånglärkor och tofsvipor. I fuktängar och vattenbryn utmed sjön syns långbenta och långnäbbade vadare som storspov, enkelbeckasin och rödbena. I vassen runt sjön gömmer rörsångare, sävsparv och brun kärrhök sina bon. Skäggdopping ses ofta dyka efter föda ute på sjön. Utmed Vramsån i norr kan man med lite tur träffa på de färgglada fåglarna forsärla och kungsfiskare.

Friluftsliv

Vid själva Lyngsjön har det tidigare funnits en kommunal badplats med brygga och toalett, som fick stänga på grund av dålig vattenkvalitet med höga bakteriehalter under 2000-talet. Inga anläggningar finns kvar. Stigar saknas vilket till viss del påverkar tillgängligheten i det öppna landskapet.

Foto: Marie Björkander

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • plocka eller gräva upp växter
 • tälta / campa (inkl husbil)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

 2. samla in frö, gräva upp eller plocka växter,

 3. elda annat än med friluftskök,

 4. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

 5. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

 6. placera tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt, max 3 dygn, för naturstigar, frågesporter, orienteringar eller tipspromenader.

 7. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

 2. samla in mossor eller lavar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 80 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.935056, E 14.072361

Hitta mig

Sandnejlika.

Illustration: Nils Forshed


Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En miljö som kräver hög solinstrålning och att sand kontinuerligt blottläggs. Gärna genom bete och tramp. Sandnejlikan är en låg och tätt tuvad växt med stora vita blommor med fransade kronblad. Blommorna är väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.