Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lillesjö

Lillesjö naturreservat, alldeles utanför Yngsjö by, sträcker sig mellan Helgeå och Hanöbukten. Här finns strandängar, alskog och tallbevuxna sanddyner. I det tätortsnära reservatet trivs flera sällsynta växt- och djurarter.

Mellan å och hav

Lillesjö naturreservat ligger alldeles söder om Yngsjö. Reservatet avgränsas i öster mot stranden och havet och i väster mot Helge å. Söderut gränsar reservatet mot Gropahålets naturreservat Länk till annan webbplats.. Den västra delen av reservatet, närmast ån, består av öppen betesmark och svämlövskog medan den östra delen består av trädklädda sanddyner med huvudsakligen tall.

Hanöbuktens dynlandskap

Längs med Hanöbukten, från Juleboda i söder till Åhus i norr, finns Sveriges största kustdynlandskap. I Lillesjös naturreservat sträcker sig dynerna mer än 500 meter inåt land och är uppemot 12 m höga. Idag är sanddynerna klädda med tallskog och därmed helt opåverkade av vinden. En stor del av tallarna är planterade för att förhindra sandflykt. Idag glesas trädskiktet ut för att gynna blommande växter och insekter.

Marker som översvämmas

Betesmarken intill Helge å översvämmas regelbundet och hyser en för havsstrandängar typisk flora med bland annat gulkämpar, salttåg och agnsäv. Många strandängsfåglar och gäss vistas i denna del av reservatet. Alskogen, som även den översvämmas regelbundet, har stått under fri utveckling under en lång tid och rymmer därmed rikligt med död ved, något som gynnar den biologiska mångfalden.

Ovanliga arter

Lillesjö har stor potential att utvecklas som lokal för en mängd hotade arter, men redan idag förekommer ett flertal ovanliga arter i reservatet. I vasspartier längs Helgeå växer den sällsynta gullståndsen och här häckar även rosenfink. Mindre hackspett häckar i svämlövskogen. I öppna partier bland sanddynerna finner man en kalkgynnad flora med hotade arter som tofsäxing, hedblomster, vanlig sandviol och sandnejlika.

Foto: Josefin Persson

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad mellan 1 mars - 20 augusti
  • göra upp eld annat än i sprit- och gasolkök.
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller markyta,

2. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,

3. köra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats,

4. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedsvampar,

5. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan 00.00 och 06.00,

6. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,

7. rida på annat än vägar för motorfordonstrafik, eller av förvaltaren särskilt anvisad led eller område,

8. medföra ej kopplad hund under perioden 1 mars-20 augusti,

9. göra upp eld annat än i sprit- och gasolkök.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 80 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Gropahålets parkeringsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.864500, E 14.236944

Hitta mig

Sandnejlika.

Illustration: Nils Forshed


Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En miljö som kräver hög solinstrålning och att sand kontinuerligt blottläggs. Gärna genom bete och tramp. Sandnejlikan är en låg och tätt tuvad växt med stora vita blommor med fransade kronblad. Blommorna är väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.