Klintabäcken

Porlande och slingrande, över stenblock och trädrötter, rinner Klintabäcken genom hjärtat av reservatet. Bäckdalens fuktiga luft ger liv åt mossor, lavar och snäckor och i den bördiga myllan spirar skönheter som månviol och blåsippa.

Sluttningar med gammal bokskog

Den backiga skogen med sina många stenblock har varit svår att odla, därför har den mestadels använts som betesmark av Västra Vrams bönder. Men här finns spår från människorna som levde här redan under Järnåldern. Åtminstone sedan 1700-talet har bokskogen klätt sluttningarna. Men här finns inte bara bok utan också andra ädellövträd som ek, lind, och lönn.

En del av träden är på väg att bli riktigt gamla och det är då de börjar bli intressanta för många av skogens hotade små invånare, som den ovanliga skalbaggen röd ögonknäppare.

Mossor och lavar i bäckdalen

I bäckdalens fuktiga, svala luft frodas mossor och lavar. Lavar är ofta små och oansenliga men på vissa av gammelträden växer en riktigt praktlav, lunglaven, stor och grönskimrande.

Sumpskog med hackspettar

I norr där skogsbackarna övergår i mer flackt odlingslandskap skördade man förr sitt hö. Idag växer här en sumpskog av ask och al – ett favorittillhåll för den mindre hackspetten som kan hacka sitt bohål i den mjuka alveden och leta insekter i murkna träd.

Klintabäcken

Klintabäckens rena vatten porlar försiktigt eller forsar snabbt, beroende på årstid och vattenmängd. Vattnet är syrerikt och fritt från föroreningar – här trivs bland annat de ovanliga bäcksländorna Capnia Bifrons och Capnopsis schilleri.

Friluftsliv

Klintabäckens naturreservat består av tre delområden. Parkering och anordningar för friluftslivet finns i delområdet längst i norr, närmst Västra Vram och Tollarp. Här finns en liten rundslinga (vit-röd) på drygt 2,5 km som utgår från parkeringen. Samtidigt går 1 km av det 7,5 km långa motionsspåret från Stackedala friluftsområde genom reservatet. Rastplatser med grillmöjlighet finns där den senare leden lämnar reservatet i söder, samt i den centrala delen av delområdet. I fält framgår att man får cykla och rida på motionsspåret från Stackedala som passerar området.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • elda utanför anvisade platser, se bilaga (Bilaga 3)
 • elda med annat än medhavd ved
 • cykla utanför anvisade stigar, se bilaga (Bilaga 3)
 • rida utanför anvisade stigar, se bilaga (Bilaga 3)

Bilaga 3PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

2. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

3. elda annat än på särskilt anvisade platser i bilaga 3 och endast med medhavd ved,

4. använda engångsgrill,

5. cykla eller rida annat än på anvisade stigar i bilaga 3,

6. framföra motordrivet fordon,

7. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

8. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål, t ex jakttorn,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

10. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, både i land som i vattnet,

11. bedriva lägerverksamhet.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

12. fånga eller samla in djur eller vedlevande svampar, eller på annat sätt skada deras habitat eller påverka deras populationsutveckling.

Bilaga 3PDF

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 72 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.918639, E 13.963389

Hitta mig


Blåsippan är en av de första vårblommorna och blommar redan i april–maj. Ibland ligger snön kvar. Blomknopparna bildas redan året innan och är klara att slå ut när vårvärmen kommer. Ibland kan den bli lurad av milt höst-vinterväder och blomma redan på senhösten. Du hittar den i lövskogen. Blåsippan är fridlyst vilket innebär se men inte röra.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.