Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hovby ängar

Hovby ängar ligger längs med Hammarsjöns västra strand. På de betade och slåttrade strandängarna som regelbundet översvämmas trivs många växter och djur som förr var vanliga i jordbrukslandskapet. I reservatet trivs bland annat flera hävdkrävande arter av vadarfåglar.

Vidsträckta strandängar

Längs nedre delen av Helge å finns landets största våtmarksområde med betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar. Hovby ängar utgör det största och ett av de mest värdefulla strandängsavsnitten i området.

Viktiga fågelmarker

De stora hävdade strandängarna vid Hovby är viktiga livsmiljöer för många fågelarter och här häckar bland annat flera hotade och hävdberoende vadare och simänder, som rödspov, brushane och årta. I reservatets ålderdomliga jordbrukslandskap finns även strandpadda, ett antal rödlistade arter av jordlöpare samt de mycket sällsynta och rödlistade snäckorna större agatsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka.

Strandängarnas flora

Många av de växter som hör till strandängsfloran är också beroende av slåtter och betande djur för att inte konkurreras ut av snabbväxande arter. På Hovby ängar trivs bland annat kärrspira, höskallra, slåtterblomma och honungsblomster samt orkidéerna kärrknipprot och ängsnycklar.

Friluftsliv

Hovby ängar är svårtillgängliga för allmänheten och besökare hänvisas istället till det närliggande reservatet Åsums ängar och Åsumallet med goda parkeringsmöjligheter, fågeltorn och utemuseum.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. göra upp eld,

3. rida,

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag av att anbringa informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar, märka ut båtled genom sjön, sätta ut sjömärke samt placera ut markering/snitsel i samband med träning av hundar för eftersök,

6. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

7. anordna båtplats.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,

9. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 845 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Brushane.

Illustration: Martin Holmer


Brushanen känns igen på sina två ovala vita fläckar på gumpen och på hanens fluffiga fjäderkrage och örontofsar under våren. Brushanen är känd för vårens spektakulära spel. Hanarna med sina mörka eller brokiga huvudprydnader försvarar sina revir genom dueller och skenfäktningar. Här häckar brushanen på de fuktiga strandängarna.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.