Åsums ängar och Åsumallet

Längs med Hammarsjöns västra strand ligger reservatet Åsums ängar och Åsumallet. På de betade och slåttrade ängsmarkerna som regelbundet översvämmas lever många djur och växter som förr var vanliga i vårt jordbrukslandskap kvar.

Hävdade ängar och sumpskog

I naturreservatet Åsums ängar och Åsumallet finns ännu hävdade strandängar, slåtterängar, rikkärr och sumpskog. Den varierade miljön som präglas av Hammarsjöns varierande vattennivåer hyser ett rikt växt- och fågelliv.

Vadarfåglar och änder

På den hävdade strandängen i reservatet trivs en mängd vadarfåglar, bland annat storspov, rödbena, enkelbeckasin och tofsvipa. I den ”blå bård” som bildas mellan sjön och strandängen när betesdjur betar av vassen en bit ut i vattnet trivs flera olika andfåglar, bland annat skedand, kricka och årta.

Delar av strandängen har slutat att hävdats och har istället börjat växa igen. När strandängarna växer igen blir floran fattigare och vadarfåglarna försvinner till förmån för arter som sävsparv, skäggmes och gräshoppsångare.

Sumpskogen Åsumallet

I södra delen av reservatet finns en lövsumpskog, det så kallade Åsumallet, som består huvudsakligen av al, björk och ask. Här finns det gott om högstubbar och fallna träd vilket gynnar hackspettar som mindre hackspett och spillkråka. I lövsumpskogen förekommer även bäckbräsma, tvåblad och lunglav. I reservatet finns även en mindre slåtteräng med riklig förekomst av ängsbräsma och kabbeleka.

Tillgänglighet

I reservatet finns ett kombinerat fågeltorn och utemuseum som är tillgänglighetsanpassat med vilplan och ledräcke.

Kombinerat fågeltorn och utemuseum på Åsums ängar. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • rida
  • ställa upp husvagn/husbil för övernattning
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. bortföra död ved, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

3. göra upp eld,

4. rida,

5. tälta eller för övernattning ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar, gränsmarkeringar, markera båtled genom sjön samt sjömärke undantagna,

7. lägga upp båt eller annan farkost.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

8. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet,

9. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Ursprungligen bildat: 2011

Storlek: 449 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid fågeltornetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.996139, E 14.160917

Hitta mig


Enkelbeckasinen känns igen på sin långa, raka näbb och på hanens karaktäristiska bräkande ljud i flykten. Det låter som en bräkande get, vilket bidragit till dess smeknamn Himlaget. Ljudet uppstår när hanen störtdyker i luften. De yttersta stjärtfjädrarna spärras då ut och kommer i kraftig vibration. Störst chans att höra detta getbräkande från skyn är under våren inför häckningen.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

InformationsskyltPDF

Vattenrikets information om Åsums ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt