Hörröds utmark

Hörröds utmark är en liten kulle med enar, ljungklädda tuvor och väldoftande backtimjan, som omges av åker. På senare år har träden tagit över allt mer, men med hjälp av röjning och betesdjur kan den ståtliga gula slåttergubben åter sprida sig inom området. Och vem vet, kanske kommer kattfot och blå viol åter sticka upp mellan tuvorna en dag.

Kultur

Hörröds utmark är en liten rest av ett tidigare vidsträckt beteslandskap kring Hörröd. Förr bredde ljungen ut sig i de öppna gräsmarkerna. På sina ställen fanns enstaka träd och buskar. Mellan tuvor och stenar trängdes kattfot med jordtistel och slåttergubbe. Under senare år har marken vuxit igen och flera ängsblommorna har försvunnit.

Växter och djur

Den känsliga växten kattfot försvann på 1990-talet, men ängsväxter som fortfarande finns kvar är backtimjan, mindre blåklocka, stagg och slåttergubbe. Långbensgroda är en annan art som inte synts till på senare år. Fåglarna är däremot många. Här kan du se eller höra såväl gulsparv, stare, gröngöling, som hämpling och törnskata. Genom att ta bort mycket träd och buskar, samtidigt med att området betas väl kan området få tillbaka en rik ängsflora och fjärilar.

Friluftsliv

Genom området i nord-sydlig riktning går Skåneleden. I anslutning till vägen i norr finns en rastplats med bänkar och bord och grillplats.

Foto: Marie Björkander

Foto: Marie Björkander

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda annat än på anvisad plats
  • ha med okopplad hund
  • cykla under betessäsong, 31 mars - 1 december
  • stå med husbil/husvag över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda, annat än på anvisade platser,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande, på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. cykla under betessäsong, 31 mars till 1 december,

7. medföra hund (eller annat sällskapsdjur) som ej hålls i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att

8. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

10. utplacera främmande föremål.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-21

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 6 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.779430, E 14.048318

Hitta mig


Backtimjan är en kryddväxt med små väldoftande rosa blommor, som ofta bildar stora mattor. Du hittar den i de öppna, torra och sandiga markerna. Backtimjan är en viktig värdväxt för ett tjugotal sällsynta så kallade "rödlistade" fjärilar och skalbaggar. Liksom andra Thymus-arter innehåller den höga halter av eteriska oljor som bland annat anses vara antiseptiska och slemlösande.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.