Flötö

Flötö är beläget på Ivös sydöstra udde. Reservatet utgörs av en skogbevuxen halvö som tillkom efter en sänkning av Ivösjön som ägde rum omkring 1870-talet. Dessförinnan var området sjöbotten.

Halvö med höga naturvärden

Idag är hela halvön täckt av sluten och tät blandlövskog som domineras av ask med inslag av alm, vårtbjörk och klibbal. Trots sin ringa areal och skogens relativt unga ålder så hyser Flötö och dess tillhörande vattenområde förhållandevis höga naturvärden. Halvön är utpekad som nyckelbiotop och det finns rikligt med död eller döende ved.

Fisk och flora

Rikedomen av kärlväxter är stor i både träd-, busk- och fältskikt och området hyser åtminstone 22 signalarter, varav två är rödlistade. Exempel på arter i området är desmeknopp, tvåblad, St. Pers nycklar, lundelm, kragjordsstjärna, alsopp, krushättemossa, fjällig filtlav och jättesvampmal. Inom sjödelen av reservatet förekommer även fiskarten nissöga och Ivösjön hyser troligtvis den starkaste populationen av arten i landet.

Utsikt över Ivösjön. Foto: Magnus Berglund

Utsikt över Ivösjön. Foto: Magnus Berglund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • skada träd och buskar
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation, stenmurar, block, hällar, stenar eller andra naturföremål eller kulturlämningar,

2. uppföra någon form av anläggning, ställa upp för naturreservatet främmande föremål, eller att anordna uppläggnings- eller angörningsplats för farkoster,

3. bortföra ved eller skada träd, buskar, stubbar eller död ved,

4. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

5. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

6. medvetet störa det vilda djurlivet,

7. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 118 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Sankt Pers nycklar.

Illustration: Katarina Månsson


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 342 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss