Fästan

Fästan ligger strax nordöst om Maglehem på Skånes ostkust. Naturen i Fästan är mosaikartad med allt från bokskog i väster till torra betesmarker i öster och fuktstråk i mellan. Här finns gott om blommande örter och buskar, något som bidrar till att trakten är en hotspot för fjärilar. Men här finns även myrlejon, sandliljor och andra unika växter och djur som bara återfinns i sandiga miljöer.

En viktig länk

I trakten kring Maglehem finns flera andra naturreservat (Drakamöllan, Möllegården, Kumlan, Björshus, Lillehem och Friseboda). Gemensamt är de sandiga, torra betesmarkerna med sina speciella växter och djur. Fästan länkar ihop Friseboda med de andra reservaten som ligger en bit in från kusten. Därmed underlättas spridning och fortsatt överlevnad hos de unika sandmarksarterna.

Färgglada fjärilar och blommor

Fästan är tillsammans med övriga marker runt Maglehem rik på fjärilar. Den mosaik-artade naturen med allt ifrån öppna till buskrika gräsmarker, olika skogstyper och variation mellan fuktigt och torrt ger förutsättning för detta. Här kan man med lite tur se den blåskimrande och ovanliga fjärilen svartfläckig blåvinge, som för sin överlevnad är beroende av backtimjan. Hela 26 av fjärilsarterna är så sällsynta att den finns på listan över Sveriges hotade arter, ”rödlistan”. Andra exklusiva arter i och omkring Fästan gillar sand som t.ex. sandödla och myrlejon (larv av myrlejonsländor).

Vid ett besök är det betydligt lättare att hitta ängsblommor. Kanske ser du brudbrödets och sandliljans vita blommor, rosa-lila jungfrulin och trift eller gullviva och hedblomster som går i gult? I bokskogen kan du istället finna lundarter som blåsippa, den lila orkidén Sankt Pers nycklar och ramslök som fyller vårluften med en doft av lök.

Goda grodmöjligheter

Fästan är inget grodparadis i nuläget men kan bli ett. Både lövgroda, strandpadda och långbensgroda finns i närheten. För att få groddjuren att trivas även i Fästan behöver det anläggas lite våtmarker i de östra delarna av reservatet.

Friluftsliv

Områdets närhet till Maglehems tätort och Degeberga sommarby gör det till ett intressant strövområde. Området gränsar även till den gamla banvallen mellan Degeberga och Brösarp som idag är ett promenad- och cykelstråk. Det finns flera stigar genom området. Besökare når lättast området från östra delen vid Degeberga sommarby där en parkeringsplats ska anläggas, men även från banvallen via en väl upptrampad stig genom bokskogen som leder ner till de öppna markerna.

Foto: Anders Ohlsson

Foto: Anders Ohlsson

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad mars t.o.m. november
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

  1. bortföra ved eller skada träd, buskar och död ved,

  2. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

  3. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller stenmurar och andra kulturlämningar,

  4. medföra okopplad hund under perioden 1 mars – 30 november,

  5. Samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

  1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.781000, E 14.193639

Hitta mig


Gullvivan blommar redan i maj, kort efter vitsippan. Den förknippas med sommaräng, men i takt med att betesmarker och ängar växer igen minskar den i antal. Gullvivan är numera fridlyst. Förr användes blommorna till att färga brännvin och snus. Gullvivan har både kallats Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar i äldre tider, namn som numera bärs av några av våra vilda orkidéer.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.