Brinkahagen-Möllerödsnäs

Foto: Johan Johnmark

På två uddar och två små öar i Oppmannasjön ligger naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs. I reservatet som domineras av ädellövskog finner man en stor mängd sällsynta och spännande svampar.

Ädellövskog vid Oppmannasjön

Brinkahagen-Möllerödsnäs naturreservat består av ädellövskog som är belägen intill Oppmannasjön. Reservatet består av två områden (samt två mindre öar) och en markväg genom vardera område bjuder på en lätt promenad. En strandnära stig slingrar sig kring udden Möllerödsnäs. Svampkännarna letar sig ner mot de mera vildvuxna strandbrinkarna.

Kalkrik mark med gamla träd

Naturreservatet har varit skogklätt under mycket lång tid. Här växer mest bok med inslag av ek, ask, fågelbär, avenbok och hassel. Träden varierar i ålder och de äldsta är bortåt 150 år gamla. Den kalkrika marken ger förutsättning för en rik örtflora med bland annat tandrot och blåsippor. Kalken gynnar också många arter av snäckor. I delar av området finns rikligt med död ved till nytta för många insekter och, inte minst, svampar.

Ett eldorado för svampintresserade

Den höga, jämna, fuktigheten i skogen gör att många arter av svampar trivs i reservatet. Sänkningen av Oppmannasjön i slutet av 1800-talet har bidragit med nya, relativt varma, strandbrinkar. Detta gör Brinkahagen-Möllerödsnäs till en av norra Europas rikaste lokaler för marklevande svampar. Här finns ett sjuttiotal sällsynta eller hotade svamparter.

The Brinkahagen-Möllerödsnäs Nature Reserve consists of broadleaved woodland along the shoreline of lake Oppmannasjön. A track through each of the nature reserve’s two areas offers easy walking and a path close to the shore winds its way around the Möllerödsnäs peninsula. Mushroom experts should find their way down to the more untamed banks of the lake.

The Nature Reserve has been wooded for a very long time. Beech is most common with patches of oak, ash, cherry, hornbeam and hazel. The trees vary in age and the oldest are some 150 years old. The chalk rich soils provide the conditions for a rich flora including coral root and liverleaf. The chalk also favours many species of snails. In parts of the area there is a lot of dead wood, good for many insects and fungi.

The high, even humidity levels in the woodland mean that many species of fungi thrive in the Reserve. The lowering of Lake Oppmannasjön at the end of the 1800s provided new, relatively warm banks along the shore. This means that Brinkahagen-Möllerödsnäs is one of the richest sites in Northern Europe for ground-living fungi. Some 70 rare or threatened species have been found here.

Vy mot Oppmannasjön. Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • plocka svamp
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. plocka svamp,

2. gräva upp växter, plocka mossor eller lavar,

3. göra upp eld,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. framföra motordrivet fordon,

6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

8. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-21

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 49 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i norra delen av Brinkahagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.116806, E 14.334722

Hitta mig


Brinkahagen-Möllerödsnäs är ett eldorado för svampälskare. Här kan man bland annat hitta violgubbe, en svamp som gärna växer i bokskogar eller i gamla granskogar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 912 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.