Klöva hallar

Det är ett imponerande landskap som väntar besökaren i Klöva hallar. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens botten porlar Klövabäcken omgiven av lummiga lövskogar. Skåneleden går genom stora delar av reservatet och här finns vackert belägna grillplatser och vindskydd att skula i.

Klövadalen bildas

För 150–200 miljoner år sedan skjuter Söderåsen i höjden när två kontinentalplattor kolliderar. Runt 100 miljoner år senare sker ännu en krock och nu öppnar sig vindlande sprickor i bergåsen - Klövadalen bildas. Frostsprängningar, istider, väder och vind har sedan dess format de rasbranter och stenpelare som finns här.

Från öppet landskap till skog

Det kan vara svårt att föreställa sig när man står i dagens högstammiga skog, men för bara 150 år sedan var landskapet nästan helt öppet här. Skogen utnyttjades hårt under 1800-talet, till bete, ved och virke. I bäckdalen och på platåerna låg åkrar och slåtterängar, men i rasbranterna har träden och deras invånare genom åren fått en fristad.

Skogen tar över

På 1900-talet började skogen ta tillbaka marken – gran planterades och betesmarker och ängar växte igen. I dagens reservat kommer granen successivt att ersättas av lövträd. Målet är en lövskog där både ålder och trädslag varierar och där gamla och döda träd får finnas kvar till glädje för arter som koralltaggsvamp och den ovanliga skalbaggen röd ögonknäppare.

Klövabäcken

Genom hela naturreservatet rinner Klövabäcken i sin naturligt slingrande fåra. I det rena, syrerika vattnet trivs många småkryp som nattslände- och bäcksländelarver och här leker både elritsa och öring. Håll utkik efter strömstaren som skickligt dyker efter mat i det strömmande vattnet, vinter som sommar.

Friluftsliv

Klöva hallar är en systerdal till Skäralids sprickdal i Söderåsens nationalpark Länk till annan webbplats.. Även här finns magnifika utsikter och mäktiga klippor och rasbranter, men dalbottnen är obanad och därmed mer vild och orörd. Skåneleden passerar dalbottnen längst i norr. Sedan fortsätter leden uppe längs den norra dalsidan, från den gamla dansbanan Klöva hallar i norr och förbi Klöva mölla i söder; det är en sträcka på knappt 5 km.

Det finns två vindskydd, ett i Krika skog och ett nere i sprickdalen. Det är bara på dessa båda platser som det är tillåtet att elda. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla. Fikaplatser med bord och bänkar finns däremot på fler ställen i området. Parkering och torrdass finns vid Krika skog och strax intill den gamla dansbanan Klöva hallar. Båda dessa angöringspunkter ligger utmed den norra dalsidan. En mindre parkering finns även på motsatt sida om dalen vid utsikten Soffabacken. Klipporna nedanför Soffabacke-utsikten är populära bland klättrare under höst och vinter. Under mars t.o.m. juli råder beträdnadsförbud!

Norr om Soffabackens parkering finns flera bäckar med vattenfall. Det största fallet är i bäcken närmast parkeringen. Fallet kan skymtas från Skåneleden tvärs över dalen.

An impressive landscape awaits you at Klöva Hallar. The steep fault valley is surrounded by high plateaus. The Klövabäcken stream runs its natural winding course along the bottom of the valley, surrounded by lush broadleaved woodland. The Skåneleden Trail goes through large parts of the reserve and there are barbequing areas and shelters in beautiful locations, where you can take cover.

150-200 million years ago, the Söderåsen ridge shot up when two continental plates collided. Around 100 million years later, there was another collision. Meandering cracks opened up in the ridge and the Klövadalen valley was created. The Klövabäcken stream has bubbled along in the bottom of the valley since time immemorial. Many insects such as caddisfly and stonefly larvae thrive in the clean, oxygen rich waters of the stream. Common minnow and brown trout also breed here. Keep an eye out for white-throated dippers which expertly dive down for food in the flowing waters.

It is difficult to imagine when you stand in the tall woodland today, that only 150 years ago the landscape here was almost completely open. The woodland was exploited in the 1800s for grazing, firewood and timber. In the valley and on the plateaus, there were fields and hay meadows, whereas on the scree slopes, the trees and their inhabitants were left in peace. Rare species such as coral tooth fungus and the click beetle Denticollis rubens can be found here.

Vy mot Soffebacken. Foto: Åsa Elfström

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Guidning för personer med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och autism

Guidningen är för personer i alla åldrar med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism - anhöriga och assistenter hälsas också välkomna. Vi går ut i den vackra naturen kring Klöva hallar, ca 1km. Vi förstärker guidningen med tecken och bilder. Fritt fram för frågor och funderingar - huvudtemat är ”Att möta våren”. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig här – senast 30 mars

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • klättra på eller fira sig nerför bergvägg/klippblock annat än på anvisade platser, se bifogad karta (Bilaga 2). OBS: för Soffebacken gäller beträdnadsförbud 1 mars- 31 juli - SE KARTAN Öppnas i nytt fönster..
 • elda eller använda engångsgrill/stormkök utanför våra anlagda eldstäder vid de båda vindskydden.
 • ha viss lägerverksamhet, gruppevenemang eller tävling utan Länsstyrelsens tillstånd
 • ha hund okopplad
 • cykla eller rida på Skåneleden eller på annat än för dessa aktiviteter särskilt anvisade platser, se bifogad karta (Bilaga 2)

Bilaga 2, karta med anvisade platser och anordningar Pdf, 814.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd eller buskar,

2. plocka växter eller svamp för kommersiellt bruk,

3. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar, eller att bortföra sten,

4. klättra på eller fira sig nerför bergvägg/klippblock annat än på anvisade platser (se bilaga 2),

5. utföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,

6. elda med engångsgrill, eller göra upp eld annat än med medhavd ved eller stormkök på för eldning av förvaltaren särskilt anvisade platser, se bilaga 2,

7. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

8. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljö, t ex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved eller medvetet vistas i närheten av häckande fåglar,

9. medföra ej kopplad hund,

10. på ett störande sätt använda ljudanläggningar,

11. cykla eller rida på Skåneleden eller på annat än för dessa aktiviteter särskilt anvisade platser, se bilaga 2,

12. parkera annat än på för ändamålet avsedda parkeringsplatser (se bilaga 2),

13. framföra motordrivet fordon,

14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

15. sätta fast tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

16. bedriva lägerverksamhet eller liknande som riskerar medföra markslitage, nedskräpning eller störning av djurlivet, t ex scoutläger, lägerskoleverksamhet, orienteringstävlingar/träningar, organiserade gruppevenemang,

17. fånga eller samla djur eller kryptogamer i mer än ett beläggsexemplar eller skada deras livsmiljöer och/eller populationsutveckling, eller plocka vedlevande svamp,

18. lägga upp plats för s k ”geocaching”.

Bilaga 2, karta med anvisade platser och anordningar Pdf, 814.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 281 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv & Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Klöva hallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.093250, E 13.106917

Parkering Krika skog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.083139, E 13.125333

Parkering Soffebacksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.080889, E 13.101389

Hitta mig

Röd ögonknäppare.

Illustration: Katarina Månsson

Röd ögonknäppare lever i håligheter och skadade delar på de gamla träden och högstubbarna, gärna av bok. Inne i den mjuka, multnande veden äter larverna andra insektslarver. Det tar flera år innan de omvandlas till fullvuxna skalbaggar. Förpuppningen sker i veden i maj och skalbaggen kan ses sitta på t.ex. ormbunksblad i gläntorna i slutet av maj och början av juni.

Mer information

Kontakt

Anton Lidh
naturvårdsförvaltare

E-post anton.lidh@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 11 96


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt