Klöva hallar

I Klöva hallar möts du av ett imponerande landskap. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens botten rinner Klövabäcken, omgiven av lummig lövskog. Skåneleden går genom stora delar av reservatet och här finns vackert belägna grillplatser och vindskydd att rasta i. Klipporna nedanför utsikten Soffabacke är populära bland klättrare under höst och vinter. Under vår och sommar råder dock beträdnadsförbud här!

Klövadalen bildas

För 150–200 miljoner år sedan skjuter Söderåsen i höjden när två kontinentalplattor kolliderar. Runt 100 miljoner år senare sker ännu en krock och nu öppnar sig vindlande sprickor i bergåsen - Klövadalen bildas. Frostsprängningar, istider, väder och vind har sedan dess format de rasbranter och stenpelare som finns här.

Från öppet landskap till skog

Det kan vara svårt att föreställa sig när man står i dagens högstammiga skog, men för bara 150 år sedan var landskapet nästan helt öppet här. Skogen utnyttjades hårt under 1800-talet, till bete, ved och virke. I bäckdalen och på platåerna låg åkrar och slåtterängar, men i rasbranterna har träden och deras invånare genom åren fått en fristad.

Skogen tar över

På 1900-talet började skogen ta tillbaka marken – gran planterades och betesmarker och ängar växte igen. I dagens reservat kommer granen successivt att ersättas av lövträd. Målet är en lövskog där både ålder och trädslag varierar och där gamla och döda träd får finnas kvar till glädje för arter som koralltaggsvamp och den ovanliga skalbaggen röd ögonknäppare.

Klövabäcken

Genom hela naturreservatet rinner Klövabäcken i sin naturligt slingrande fåra. I det rena, syrerika vattnet trivs många småkryp som nattslände- och bäcksländelarver och här leker både elritsa och öring. Håll utkik efter strömstaren som skickligt dyker efter mat i det strömmande vattnet, vinter som sommar.

Friluftsliv

Klöva hallar är en systerdal till Skäralids sprickdal i Söderåsens nationalpark Länk till annan webbplats.. Även här finns magnifika utsikter och mäktiga klippor och rasbranter, men dalbottnen är obanad och därmed mer vild och orörd. Skåneleden passerar dalbottnen längst i norr. Sedan fortsätter leden uppe längs den norra dalsidan, från den gamla dansbanan Klöva hallar i norr och förbi Klöva mölla i söder; det är en sträcka på knappt 5 km. Här finns även en ny gulmarkerad rundslinga.

Det finns två vindskydd, ett i Krika skog och ett nere i sprickdalen. Det är bara på dessa båda platser som det är tillåtet att elda. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla. Fikaplatser med bord och bänkar finns däremot på fler ställen i området. Tack för att du tar med ditt skräp hem. Parkering finns vid Krika skog och strax intill den gamla dansbanan Klöva hallar. Båda dessa angöringspunkter ligger utmed den norra dalsidan. En mindre parkering finns även på motsatt sida om dalen vid utsikten Soffabacken. Klipporna nedanför Soffabacke-utsikten är populära bland klättrare under höst och vinter. Under mars t.o.m. juli råder beträdnadsförbud!

Norr om Soffabackens parkering finns flera bäckar med vattenfall. Det största fallet är i bäcken närmast parkeringen. Fallet kan skymtas från Skåneleden tvärs över dalen.

An impressive landscape awaits you at Klöva Hallar. The steep fault valley is surrounded by high plateaus. The Klövabäcken stream runs its natural winding course along the bottom of the valley, surrounded by lush broadleaved woodland. The Skåneleden Trail goes through large parts of the reserve and there are barbequing areas and shelters in beautiful locations, where you can take cover.

150-200 million years ago, the Söderåsen ridge shot up when two continental plates collided. Around 100 million years later, there was another collision. Meandering cracks opened up in the ridge and the Klövadalen valley was created. The Klövabäcken stream has bubbled along in the bottom of the valley since time immemorial. Many insects such as caddisfly and stonefly larvae thrive in the clean, oxygen rich waters of the stream. Common minnow and brown trout also breed here. Keep an eye out for white-throated dippers which expertly dive down for food in the flowing waters.

It is difficult to imagine when you stand in the tall woodland today, that only 150 years ago the landscape here was almost completely open. The woodland was exploited in the 1800s for grazing, firewood and timber. In the valley and on the plateaus, there were fields and hay meadows, whereas on the scree slopes, the trees and their inhabitants were left in peace. Rare species such as coral tooth fungus and the click beetle Denticollis rubens can be found here.

Vy mot Soffebacken. Foto: Åsa Elfström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 mars till 31 juli inom det områden som markerats på kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.,

2. klättra på eller fira sig nerför bergvägg/klippblock annat än på anvisade platser enligt kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.,

3. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,

4. elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol annat än på anvisad plats enligt kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB.. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet,

5. cykla annat än på vägar enligt kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.,

6. rida på Skåneleden eller på annat område som inte är anvisat för ridning enligt kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB.,

7. medvetet störa fågellivet,

8. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,

9. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

10. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande,

11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

12. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,

13. ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

14. parkera utanför anvisade parkeringsplatser enligt kartbilaga 2 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.,

15. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

16. anordna tävling, lägerverksamhet eller liknande/motsvarande arrangemang,

17. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,

18. på land eller i vatten fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

19. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

OBS: För isättande av borrbultar ska reservatets förvaltare informeras.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 281 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv & Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Klöva hallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.093250, E 13.106917

Parkering Krika skog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.083139, E 13.125333

Parkering Soffebacksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.080889, E 13.101389

Hitta mig

Röd ögonknäppare.

Illustration: Katarina Månsson

Röd ögonknäppare lever i håligheter och skadade delar på de gamla träden och högstubbarna, gärna av bok. Inne i den mjuka, multnande veden äter larverna andra insektslarver. Det tar flera år innan de omvandlas till fullvuxna skalbaggar. Förpuppningen sker i veden i maj och skalbaggen kan ses sitta på t.ex. ormbunksblad i gläntorna i slutet av maj och början av juni.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss