Järavallen

Järavallen är ett populärt strövområde med skiftande natur. Längs med Lundåkrabuktens strand breder torra strandängar ut sig, i de centrala delarna dominerar tallskogen, i öster ligger Hofterups mosse och längst i norr finns en badsjö. I Järavallens naturreservat kan man vandra, rida, cykla mountainbike, skåda fågel och mycket mer.

Järavallen bildas

Kraftiga vågor från Litorinahavet kastade upp sand, sten och flinta för cirka 7 000 år sen. Så bildades Litorinavallen, även kallad Järavallen, som har gett upphov till reservatets namn. Den syns här innanför de flacka strandängarna. Innanför vallen brer ett dynlandskap ut sig. Den tallskog som idag växer på och innanför vallen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt.

Skiftande natur

Det långgrunda strandområdet längs med Lundåkrabukten är hemvist för salttåliga växter som salttåg, rödsvingel och kustarun. Kustremsan utgör även en viktig rastlokal för många flyttfåglar, främst vadarfåglar. På strandängarna häckar bland annat strandskata och tofsvipa. I vassen längs med kusten kan man även få syn på skäggmes. Längre inåt land, där tallskogen tar vid, trivs flera hackspettarter och andra typiska skogsfåglar. Till de mer ovanliga gästerna hör den brandkronade kungsfågeln. Vid Hofterups mosse ändrar naturen återigen karaktär och här finner man växter som kabbeleka, spikblad, strandklo, älggräs och fackelblomster. Här trivs även mindre hackspett.

Spelande strandpaddor

Under vår och tidig sommar kan man höra strandpaddor spela på Järavallen. Förr var strandpaddan vanlig längs med Lundåkrabukten, men idag krävs åtgärder och restaureringar av små vattensamlingar för att trygga strandpaddans livsmiljöer. Än idag är strandpaddan relativt vanlig i Järavallen och den leker i grunda pölar som gärna får vara lätt salthaltiga. Arten kallades förr för stinkpadda på grund av att den kan avge ett sekret med doft av krutrök.

Friluftsliv

I detta reservat finns det stora möjligheter till varierande friluftslivsaktiviteter. Reservatet är en del av strövområdet Järavallen som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Här finns flertalet vandringsleder, ridled, mountainbikeled, hinderbana och tillgänglighetsanpassade stigar. Den tillgänglighetsanpassade slingan, 1,2 km lång, går genom tall- och blandskog. Genom området går även Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10). Längs med leden i norra delen finns det ett vindskydd för möjlighet till övernattning. I den västra delen av reservatet finns en tillgänglighetsanpassad plattform med utsikt över Lundåkrabukten. Här kan du fågelskåda och bland annat se flyttande vadarfåglar. Stigen till utsiksplattformen är även den tillgänglihetsanpassad.

Det finns parkeringsmöjligheter centralt i området och längs med bilvägen ut med kusten. Busshållplatserna Furuhillvägen och Davidslid ligger på gångavstånd till reservatet.

Some 7000 years ago, powerful waves from the Littorina Sea threw up sand, stones and flints. This is how the Litorinavallen (Littorina Ridge), also called Järavallen was formed. It can be seen inland of the flat coastal meadows. Sand dunes spread out further inland from the ridge. The Littorina Sea got its name from the common periwinkle snail (Litorina litorea). The inner part of the Lundåkrabukten bay is a shallow marine area with ridges which are exposed at low water.

Many wading birds, such as avocet (Recurvirostra avosetta), rest and search for food in the shallow water along the shore while others, such as oyster catchers (Haematopus ostralegus), like the well grazed coastal meadows. The natterjack toad (Bufo calamita) is good at digging and running and breeds in the shallow pools, which can be slightly salty. The many rabbits like the sand, which is easy to dig, and when they have moved out, the common shelduck (Tadorna tadorna) nests in the holes.

A walk up from the shore area leads into a pine woodland, planted in the 1800s to stop sand drift. If you keep going in a northerly direction you come to open, dry meadows and heath. The humble grasses such as common bent and wavy hair grass grow on the dry, sandy meadows. Honeysuckle (Lonicera periclymenum) winds like vines around bushes and trees and gives the woodland in the western part of the reserve a special character. The flowers, which smell lovely when they come into bloom in June, are followed by red berries.

West of the motorway, by the yellow trail and down by Kustvägen (the coastal road), the remains of old banks made from a mixture of grass sods and eel grass. The banks were created in the 1600s as fences when there was a lack of timber and stone. North of the pine woodland you can sense the history and you can take a walk along a well conserved drove road. These can be very old and have been formed as a result of years of erosion from hooves and feet.

Fågelsjön and Hofterup mosse; a large unmanaged wetland, can be found on the other side of the bridge over the motorway. It is an excellent area for birds such as lesser spotted woodpecker.

Brandkronad kungsfågel. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Svamp i Järavallens strövområde

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Vi fokuserar på matsvamp och håller tummarna att det har regnat! I strövområdet finns både tallskog, blandskog och betade hagar.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför anvisade platser
 • parkera utanför anvisade platser enligt karta 1 Pdf, 1.3 MB.
 • övernatta (ej tälta eller ställa upp husvagn/husbil nattetid)
 • köra eller sjösätta vattenskoter/jetski
 • rida inom rödmarkerade områden i karta 3b Pdf, 1.9 MB.
 • kite- eller vindsurfa i rödmarkerade områden i karta 5 Pdf, 1.9 MB.,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00
 3. elda/grilla annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet
 4. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 6. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats
 8. parkera utanför anvisade parkeringsplatser, se karta 1 Pdf, 1.3 MB.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning
 2. placera ut eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch
 3. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen. Reservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen
 4. fånga eller samla in tryfjäril (Limenitis camilla)
 5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Observera att Järavallen delvis ligger inom det större naturreservatet Lundåkrabukten, som är överklagat. Lundåkrabukten överlappar endast den marina delen av Järavallens naturreservat. Tills dess att beslut har fattats i frågan om överklagandet så gäller Lundåkrabuktens föreskrifter för allmänheten, tillsammans med Järavallens föreskrifter, tillsvidare.

De kursiverade föreskrifterna är de som berör Järavallens naturreservat rent geografiskt.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område där så anges på bifogad karta 4 Pdf, 2.6 MB.,

2. kite- eller vindsurfa i områden med markering där så anges på bifogad karta 5 Pdf, 1.9 MB.,

3. under perioden 1 oktober – 30 april kite- eller vindsurfa i område där så anges på bifogad karta 5 Pdf, 1.9 MB.,

4. framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop,

5. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake,

7. rida inom område med markering där så anges på bifogad karta 3b Pdf, 1.9 MB.,

8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

9. medföra hund som inte hålls i fysiskt koppel,

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller havsbotten,

11. uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ut ett för naturreservatet främmande föremål,

12. framföra eller parkera motordrivet landfordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller samfälld väg,

13. jaga på allmänt vatten.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

14. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

15. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 728 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Skäggmes.

Illustration: Jonas Lundin


Skäggmesens namn kommer av hanens mustaschteckning på näbbens sidor. Skäggmesen trivs vid sjö och våtmarker med vass och videbuskar. På sommaren äter den insekter men på vintern lever den av vassens frön. De kan få fyra kullar under en säsong och ungarna från den första kullen kan häcka själva samma år.

Ta en titt

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt