Järavallen

Järavallen är ett populärt strövområde med skiftande natur. Längs med Lundåkrabuktens strand breder torra strandängar ut sig, i de centrala delarna dominerar tallskogen, i öster ligger Hofterups mosse och längst i norr finns en badsjö. I Järavallens naturreservat kan man vandra, rida, cykla mountainbike, skåda fågel och mycket mer.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. I besökskartan kan du hitta områden som brukar vara lite lugnare.

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järavallen bildas

Kraftiga vågor från Litorinahavet kastade upp sand, sten och flinta för cirka 7 000 år sen. Så bildades Litorinavallen, även kallad Järavallen, som har gett upphov till reservatets namn. Den syns här innanför de flacka strandängarna. Innanför vallen brer ett dynlandskap ut sig. Den tallskog som idag växer på och innanför vallen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt.

Skiftande natur

Det långgrunda strandområdet längs med Lundåkrabukten är hemvist för salttåliga växter som salttåg, rödsvingel och kustarun. Kustremsan utgör även en viktig rastlokal för många flyttfåglar, främst vadarfåglar. På strandängarna häckar bland annat strandskata och tofsvipa. I vassen längs med kusten kan man även få syn på skäggmes. Längre inåt land, där tallskogen tar vid, trivs flera hackspettarter och andra typiska skogsfåglar. Till de mer ovanliga gästerna hör den brandkronade kungsfågeln. Vid Hofterups mosse ändrar naturen återigen karaktär och här finner man växter som kabbeleka, spikblad, strandklo, älggräs och fackelblomster. Här trivs även mindre hackspett.

Spelande strandpaddor

Under vår och tidig sommar kan man höra strandpaddor spela på Järavallen. Förr var strandpaddan vanlig längs med Lundåkrabukten, men idag krävs åtgärder och restaureringar av små vattensamlingar för att trygga strandpaddans livsmiljöer. Än idag är strandpaddan relativt vanlig i Järavallen och den leker i grunda pölar som gärna får vara lätt salthaltiga. Arten kallades förr för stinkpadda på grund av att den kan avge ett sekret med doft av krutrök.

Friluftsliv

I detta reservat finns det stora möjligheter till varierande friluftslivsaktiviteter. Reservatet är en del av strövområdet Järavallen som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Här finns flertalet vandringsleder, ridled, mountainbikeled, hinderbana och tillgänglighetsanpassade stigar. Genom området går även Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10) och längs med leden i norra delen finns det ett vindskydd för möjlighet till övernattning. Om du är fågelintresserad finns det en plattform som du kan fågelskåda från som ligger i västra delen där det är möjligt att bland annat se flyttande vadarfåglar. Det finns parkeringsmöjligheter centralt i området och längs med bilvägen ut med kusten. Busshållplatserna Furuhillvägen och Davidslid ligger på gångavstånd till reservatet.

Järavallen har en 1,2 km lång tillgänglighetsanpassad slinga som går genom tall- och blandskog. Även den 200 meter långa stig som leder från en av parkeringarna till utsiktsplattformen är tillgänglighetsanpassad.

Some 7000 years ago, powerful waves from the Littorina Sea threw up sand, stones and flints. This is how the Litorinavallen (Littorina Ridge), also called Järavallen was formed. It can be seen inland of the flat coastal meadows. Sand dunes spread out further inland from the ridge. The Littorina Sea got its name from the common periwinkle snail (Litorina litorea). The inner part of the Lundåkrabukten bay is a shallow marine area with ridges which are exposed at low water.

Many wading birds, such as avocet (Recurvirostra avosetta), rest and search for food in the shallow water along the shore while others, such as oyster catchers (Haematopus ostralegus), like the well grazed coastal meadows. The natterjack toad (Bufo calamita) is good at digging and running and breeds in the shallow pools, which can be slightly salty. The many rabbits like the sand, which is easy to dig, and when they have moved out, the common shelduck (Tadorna tadorna) nests in the holes.

A walk up from the shore area leads into a pine woodland, planted in the 1800s to stop sand drift. If you keep going in a northerly direction you come to open, dry meadows and heath. The humble grasses such as common bent and wavy hair grass grow on the dry, sandy meadows. Honeysuckle (Lonicera periclymenum) winds like vines around bushes and trees and gives the woodland in the western part of the reserve a special character. The flowers, which smell lovely when they come into bloom in June, are followed by red berries.

West of the motorway, by the yellow trail and down by Kustvägen (the coastal road), the remains of old banks made from a mixture of grass sods and eel grass. The banks were created in the 1600s as fences when there was a lack of timber and stone. North of the pine woodland you can sense the history and you can take a walk along a well conserved drove road. These can be very old and have been formed as a result of years of erosion from hooves and feet.

Fågelsjön and Hofterup mosse; a large unmanaged wetland, can be found on the other side of the bridge over the motorway. It is an excellent area for birds such as lesser spotted woodpecker.

Brandkronad kungsfågel. Foto: Mostphotos

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 20 augusti
 • elda utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisade platser
 • tälta annat än med markägarens tillstånd på anvisade platser
 • ställa upp husvagn/husbil annat än med markägarens tillstånd på anvisade platser
 • köra eller sjösätta vattenskoter/jetski
 • rida inom områden markerade med heltäckande röd färg i karta 3b
 • kite- eller vindsurfa i områden markerade med heltäckande röd färg i karta 5,

Kartbilaga 3b Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 5 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. rida annat än på anvisade stigar eller inom särskilt angivna områden

3. göra upp eld annat än på härför anvisade platser

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande annat än på anvisad plats efter markägarens tillstånd

5. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

6. parkera annat än på särskilt anvisade platser

7. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars-20 augusti. Under annan tid av året skall hund hållas under sådan tillsyn som erfordras för att hindra att den driver eller förföljer villebråd

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Observera att Järavallen delvis ligger inom det större naturreservatet Lundåkrabukten, som är överklagat. Lundåkrabukten överlappar endast den marina delen av Järavallens naturreservat. Tills dess att beslut har fattats i frågan om överklagandet så gäller Lundåkrabuktens föreskrifter för allmänheten, tillsammans med Järavallens föreskrifter, tillsvidare.

De kursiverade föreskrifterna är de som berör Järavallens naturreservat rent geografiskt.

Järavallen

 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område där så anges på bifogad karta 4,

2. kite- eller vindsurfa i områden med markering där så anges på bifogad karta 5,

3. under perioden 1 oktober – 30 april kite- eller vindsurfa i område där så anges på bifogad karta 5,

4. framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop,

5. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake,

7. rida inom område med markering där så anges på bifogad karta 3b,

8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

9. medföra hund som inte hålls i fysiskt koppel,

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller havsbotten,

11. uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ut ett för naturreservatet främmande föremål,

12. framföra eller parkera motordrivet landfordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller samfälld väg,

13. jaga på allmänt vatten.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att;

14. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

15. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

 

Kartabilaga 3b Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 4 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 5 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 728 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Skäggmesens namn kommer av hanens mustaschteckning på näbbens sidor. Skäggmesen trivs vid sjö och våtmarker med vass och videbuskar. På sommaren äter den insekter men på vintern lever den av vassens frön. De kan få fyra kullar under en säsong och ungarna från den första kullen kan häcka själva samma år.
Illustration: Jonas Lundin

Ta en titt