Timan

Är du intresserad av lavar? Då är Timans reservat något för dig. Biologer inventerade området 2001 och fann drygt 60 olika arter av lavar. Även om träden inte är grova och ståtliga finns här gamla träd och en stor mängd död ved. Höga stubbar och liggande träd är täckta med mossor, lavar och svampar.

Trots att stora delar av Sveriges yta är täckt av skog, är det just brist på gammal skog som lett till att många arter av lava är sällsynta eller har försvunnit helt. Därför är bokskogen i Timans reservat intressant. Att det finns så många arter av lavar visar på rikedomen i gamla träd och i död ved.

Lavarna växer långsamt och har höga krav på att miljön inte förändras. De vill ha skugga och fukt för att trivas. Det finns flera mycket ovanliga arter i reservatet. Rosa lundlav och bokkantlav är två av dem.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • skada träd och buskar
  • skada stenmurar
  • störa djurlivet
  • plocka mossor och lavar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra upp eld eller använda stormkök och engångsgrillar,

2. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

4. skada stenmurar,

5. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - reservatsskyltar och gränsmärken undantagna,

6. störa djurlivet

7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, mollusker och spindeldjur eller plocka mossor och lavar,

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 6 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Rosa lundlav är en tunn, grågrön lav som bara täcker en yta stor som några frimärken. På denna grågröna lavkropp (bål) syns små rosa prickar. Det är lavens fruktkroppar. Du kan se laven på runt en meters höjd på gamla trädstammar, ofta av bok, lönn och ek. Förutom i ädellövskogar hittar du laven på gamla träd i alléer och på kyrkogårdar.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Informationsskylt Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.