Östra Fulltofta

Östra Fulltoftas naturreservat är beläget på sluttningen ner mot Ringsjön och domineras av ädellövskog. I reservatet växer flera gamla och grova ekar, bokar, aspar och lindar. En del av träden är runt 250 år gamla och mycket viktiga för djurlivet. Östra Fulltofta ingår i strövområdet Fulltofta.

Del av ett stort område med ädellövskog

Östra Fulltofta är en del av ett större sammanhängande område med ädellövskog. Reservatet består till största delen av bokskog av produktionskaraktär, men i ett område som upptar ca 1 hektar finns en mycket värdefull skog bestående av bokar med en ålder på omkring 250 år. I de delar av reservatet där gamla träd förekommer finns en rik lavflora. Bland annat kan man här hitta de rödlistade arterna stiftklotterlav och bokvårtlav.

Igenvuxen ängsmark

I reservatet ingår även rester av en gammal ängsmark, som idag är bevuxen med ek, lönn, bok och hassel. I detta område kan man hitta växter som ekbräken, skogsnycklar, ormbär, Sankt Pers nycklar, grönvit nattviol och storrams. I Östra Fulltofta finns också en lövsumpskog som till största delen består av döda askar. Till fågelfaunan hör bland annat spillkråka, skogsduva och större hackspett.

St:a Magnhilds källa

I reservatet finns också ett antal fornlämningar. Fossil åkermark, röjningsrösen och stensättningar finns i området. I nordöstra hörnet finns även en källa, St:a Magnhilds källa. Magnhild var en from kvinna från bygden, som var känd för sin barmhärtighet mot föräldralösa barn, fattiga och sjuka. Av okänd anledning blev Magnhild mördad av sin sonhustru år 1215. Liket föll under transport från Äspinge till Fulltofta av vagnen, varvid källan sprang upp. Hon blev därefter helgonförklarad av ärkebiskopen Andreas Sunesen.

Friluftsliv

Reservaten Östra Fulltofta och Fulltofta gård Länk till annan webbplats. ingår i strövområdet Fulltofta Länk till annan webbplats. som Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar. I detta strövområde finns många vandringsleder, rastplatser, eldstäder och övernattningsmöjligheter. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Genom Östra Fulltofta går Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 9) och en 1-2 km vandring norrut kommer du till Fulltofta Naturcentrum. Det finns två rundvandringar där reservatet ingår, Storskiftet (gul) och Magnhildsrundan (blå) som båda är cirka 4,5 km. Längs båda lederna kan du se en del kulturminnen och fornlämningar och längs den blå leden finns S:ta Magnhilds källa. Tänk på att källvattnet dricks på egen risk då det inte är provtaget. Det finns två parkeringsplatser i anslutning till reservatet och närmaste busshållplats är Fulltofta riksvägen.

Bokskog i Östra Fulltofta. Foto: Mayra Caldiz

Bokskog i Östra Fulltofta. Foto: Mayra Caldiz

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisad plats
  • gräva upp växter
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. göra upp eld annat än i av förvaltaren iordningställda eldstäder,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens tillstånd:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 76 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.879889, E 13.650639

Parkering i sydväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.869722, E 13.636778

Hitta mig

Grönvit nattviol

Illustration: Katarina Månsson


Grönvit nattviol är liksom vanlig nattviol en vit orkidé. Skillnaden är att grönvit nattviol är lite grövre och att den har färre och mer spridda blommor. Den är ganska vanlig på lite fuktigare mark, särskilt om det är halvskugga. Grönvit nattviol blommar i juni och juli och doftar gott om natten, allt för att locka till sig nattfjärilar som hjälper orkidén med pollineringen. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Kontakt

Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss