Östra Fulltofta

Östra Fulltoftas naturreservat är beläget på sluttningen ner mot Ringsjön och domineras av ädellövskog. I reservatet växer flera gamla och grova ekar, bokar, aspar och lindar. En del av träden är runt 250 år gamla och mycket viktiga för djurlivet. Östra Fulltofta ingår i strövområdet Fulltofta.

Del av ett stort område med ädellövskog

Östra Fulltofta är en del av ett större sammanhängande område med ädellövskog. Reservatet består till största delen av bokskog av produktionskaraktär, men i ett område som upptar ca 1 hektar finns en mycket värdefull skog bestående av bokar med en ålder på omkring 250 år. I de delar av reservatet där gamla träd förekommer finns en rik lavflora. Bland annat kan man här hitta de rödlistade arterna stiftklotterlav och bokvårtlav.

Igenvuxen ängsmark

I reservatet ingår även rester av en gammal ängsmark, som idag är bevuxen med ek, lönn, bok och hassel. I detta område kan man hitta växter som ekbräken, skogsnycklar, ormbär, Sankt Pers nycklar, grönvit nattviol och storrams. I Östra Fulltofta finns också en lövsumpskog som till största delen består av döda askar. Till fågelfaunan hör bland annat spillkråka, skogsduva och större hackspett.

St:a Magnhilds källa

I reservatet finns också ett antal fornlämningar. Fossil åkermark, röjningsrösen och stensättningar finns i området. I nordöstra hörnet finns även en källa, St:a Magnhilds källa. Magnhild var en from kvinna från bygden, som var känd för sin barmhärtighet mot föräldralösa barn, fattiga och sjuka. Av okänd anledning blev Magnhild mördad av sin sonhustru år 1215. Liket föll under transport från Äspinge till Fulltofta av vagnen, varvid källan sprang upp. Hon blev därefter helgonförklarad av ärkebiskopen Andreas Sunesen.

Friluftsliv

Reservaten Östra Fulltofta och Fulltofta gård Länk till annan webbplats. ingår i strövområdet Fulltofta som Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar. I detta strövområde finns många vandringsleder, rastplatser, eldstäder och övernattningsmöjligheter. Genom Östra Fulltofta går Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 9) och en 1-2 km vandring norrut kommer du till Fulltofta Naturcentrum. Det finns två rundvandringar där reservatet ingår, Storskiftet (gul) och Magnhildsrundan (blå) som båda är cirka 4,5 km. Längs båda lederna kan du se en del kulturminnen och fornlämningar och längs den blå leden finns S:ta Magnhilds källa. Tänk på att källvattnet dricks på egen risk då det inte är provtaget. Det finns två parkeringsplatser i anslutning till reservatet och närmaste busshållplats är Fulltofta riksvägen.

Foto: Mayra Caldiz

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisad plats
  • gräva upp växter
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. göra upp eld annat än i av förvaltaren iordningställda eldstäder,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens tillstånd

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 76 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i nordöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.879889, E 13.650639

Parkering i sydväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.869722, E 13.636778

Hitta mig


Den större hackspetten är den vanligaste av våra hackspettsarter. Den känns igen på den vita fläcken på vingen och på den röda gumpen. Hanen har en röd fläck i nacken som honan saknar. Unga fåglar har en röd hjässa. På våren trummar hackspetten i korta, snabba attacker på cirka en halv sekund.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.