Askebacken med Lyby stubbskottsäng

Blåsippa, lungört och skogsbingel är några av de örter som täcker marken i reservatets lummiga ädellövskog. I öster ligger öppna ängs- och betesmarker med ovanliga växter som smörboll och ängsskära. Från de öppna ytorna har man en fin utsikt mot Osbyholm och ut över Ringsjöarna.

Lyby stubbskottsäng

Skogen i reservatet är igenväxta rester av en stubbskottäng - ett försvunnet markslag som förr var vanligt i de här trakterna. På ängen växte en lågskog av bland annat hassel. Hasseln höggs regelbundet och gav klenvirke till exempelvis stängsel, räfspinnar och korgar. Ofta fanns också stora träd, högskog, som gav timmer. Men träd och buskar stod glest och i den ljusöppna miljön frodades gräs och örter som bärgades till hö.

Från stubbskottsäng till ädellövskog

Bruket av Lyby stubbskottäng upphörde någon gång under 1800-talet och området har sedan dess slutit sig till en artrik ädellövskog. Marken innehåller kalk, vilket avspeglar sig i den artrika vårfloran, med blåsippa, ormbär och St. Pers nycklar. Under försommaren täcks stora ytor av den frodiga och bladrika skogsbingeln. De gamla lövträden är värdefulla för lavar, vedlevande insekter och hålhäckande fåglar.

Artrika ängsmarker

Under kraftledningsgatan som korsar reservatet ligger en öppen ängsmark med en mycket artrik och spännande flora, däribland den sällsynta kärrnävan. Andra slåttergynnade arter som trivs i reservatet är smörbollar, ängsskära och slankstarr.

Lövträd. Foto: Maria Sandell

Lövträd. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • beträda ängen och stubbskottängen under tiden 1 april till och med att slåttern är avslutad, med undantag av markerade stigar
  • ha hund okopplad
  • elda
  • cykla
  • framföra motordrivet fordon
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,

3. göra upp eld,

4. framföra cykel eller motordrivet fordon,

5. beträda ängen och stubbskottängen under tiden 1 april till och med att slåttern är avslutad, med undantag av markerade stigar,

6. medföra ej kopplad hund eller annat husdjur,

7. rida,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

9. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,

10. på störande sätt använda radio, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 26 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.839833, E 13.604694

Hitta mig

Smörbollar.

Illustration: Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Från maj till juli kan man se blommande smörbollar på den öppna ängsmarken i reservatet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 421.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt