Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Munkarps fälad

Munkarps fälad är en småkuperad betesmark med enebuskar och kärr. Fäladen är en rest av den vidsträckta betesallmänningen som förr tillhörde Munkarps by. Fäladsmarken pryds av växter som backsippa, kattfot, blåsuga och slåttergubbe. I norr reser sig två rullstensåsar och i de centrala delarna finns två forntida hålvägar. En markerad led tar dig runt i denna omväxlande betesmark.

Betespräglat kulturlandskap

På Munkarps fälad får man en bild av hur en stor del av det skånska landskapet såg ut förr i tiden. Enefälader domineras av enar och en vegetation som har påverkats av betesdjurs bete och tramp i århundraden.

Blomsterrika fäladsmarker

I torra till friska partier av reservatet är risväxter som ljung, lingon, blåbär och odon vanligt förekommande tillsammans med för ogödslade fäladsmarker typiska gräs, starr och örter som knägräs, pillerstarr, kattfot, backsippa, blåsuga och jungfrulin. Förekomsten av slåttergubbe, svinrot och nattviol tyder på att delar av fäladen kan ha utnyttjats som slåttermark. Även i våtmarkerna växer hävdberoende växter som klockljung, tranbär och granspira.

Rullstensåsar med utsikt

I norra delen av reservatet ligger två mäktiga rullstensåsar med en mellanliggande åsgrop. I denna har det tidigare bedrivits åkerbruk vilket den stenfria och plana marken tyder på. Här finns ett större antal glest stående björkar, som bildar ett vackert hagmarkslandskap. Från den södra åsen har man en storslagen utsikt över landskapet bort mot de öppna odlingsmarkerna, andra fäladsrester och skogen borta i horisonten. I denna delen av reservatet kan man också se rester av äldre hägnader av olika typer (gropavallar, jordvallar och stensträngar).

Friluftsliv

I reservatet finns det en markerad led som tar dig runt fäladen. Håll utkik efter fornlämningar i form av hålvägar och ta gärna en avstickare upp på de två rullstensåsarna som finns i den norra delen. Rastplats finns vid parkeringen som finns i anslutning till reservatet och den närmaste busshållplatsen Ljungkullen ligger endast några hundra meter från området. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Fäladsmarken sedd från ovan. Foto: Viktor Tid

Fäladsmarken sedd från ovan. Foto: Viktor Tid

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra vattenfarkost i Lösjö,

4. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

5. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

6. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1973

Storlek: 19 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.944667, E 13.468722

Hitta mig

Kattfot.

Illustration: Katarina Månsson


Kattfot är en numera sällsynt ängsväxt som finns här i reservatet. Annars kanske den mest känns igen från Evert Taubes visa Sjösala vals - "Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol". Kattfoten blommar från maj till juli. Stjälken ger ett grå-ludet intryck och i toppen sitter 3-7 vitrosa små blomkorgar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss