Munkarps fälad

Munkarps fälad är en rest av den förr vidsträckta betesallmänningen som tillhörde Munkarps by. Huvuddelen av reservatet består av småkuperad fäladsmark med enbuskar och ett par insprängda kärrstråk som delas av ett alkärr.

Betespräglat kulturlandskap

På Munkarps fälad får man en bild av hur en stor del av det skånska landskapet såg ut förr i tiden. Enefälader domineras av enar och en vegetation som har påverkats av betesdjurs bete och tramp i århundraden.

Blomsterrika fäladsmarker

I torra till friska partier av reservatet är risväxter som ljung, lingon, blåbär och odon vanligt förekommande tillsammans med för ogödslade fäladsmarker typiska gräs, starr och örter som knägräs, pillerstarr, kattfot, backsippa, blåsuga och jungfrulin. Förekomsten av slåttergubbe, svinrot och nattviol tyder på att delar av fäladen kan ha utnyttjats som slåttermark. Även i våtmarkerna växer hävdberoende växter som klockljung, tranbär och granspira.

Rullstensåsar med utsikt

I norra delen av reservatet ligger två mäktiga rullstensåsar med en mellanliggande åsgrop. I denna har det tidigare bedrivits åkerbruk vilket den stenfria och plana marken tyder på. Här finns ett större antal glest stående björkar, som bildar ett vackert hagmarkslandskap. Från den södra åsen har man en storslagen utsikt över landskapet bort mot de öppna odlingsmarkerna, andra fäladsrester och skogen borta i horisonten. I denna delen av reservatet kan man också se rester av äldre hägnader av olika typer (gropavallar, jordvallar och stensträngar).

Friluftsliv

I reservatet finns det en markerad led som tar dig runt fäladen. Håll utkik efter fornlämningar i form av hålvägar och ta gärna en avstickare upp på de två rullstensåsarna som finns i den norra delen. Rastplats finns vid parkeringen som finns i anslutning till reservatet och den närmaste busshållplatsen Ljungkullen ligger endast några hundra meter från området.

Foto: Viktor Tid

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra vattenfarkost i Lösjö,

4. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

5. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

6. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1973

Storlek: 19 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.944667, E 13.468722

Hitta mig


Ljung hittar du i de öppna, magra markerna, både på torra och fuktiga ställen. Förr var den en vanlig syn i Skånes vidsträckta betesmarker, de så kallade ljunghedarna. I dessa skoglösa trakter var ljungen viktig som bränsle och rötterna användes vid korgtillverkning. Då som nu är ljungen uppskattad av biodlarna eftersom den producerar mycket nektar till honungen.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Informationsskylt Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.