Strandhagen Arild

Alldeles nordväst om tätorten Arild ligger Strandhagens naturreservat. Området utgörs av klipp- och stenstrand, ängs- och betesmark samt ohävdad strandäng.

Saltvattenspräglade strandängar

Strandhagens naturreservat utgör en rest av det kulturlandskap som tidigare sträckte sig längs med större delen av Kullens kustremsa. Mänskliga aktiviteter och bete har sedan länge präglat landskapet i området. Reservatet hyser många växtarter som är förknippade med gräsmarker med lång kontinuitet. Längs med kustens ömsom klippiga och ömsom steniga stränder finns ohävdade och saltvattenspräglade strandängar, med växtarter som gulkämpe, havssälting, strandaster och gåsört.

Artrika fjärilsängar

En bit från strandkanten finns en ohävdad torräng som är kalkpåverkad och artrik och hyser växtarter som buskviol, jungfrulin, sötvedel, brudbröd och käringtand. I reservatet finns även inslag av magrare betesmark som domineras av gräs. I reservatets varierade flora trivs en rad olika fjärilsarter och bland annat har sexfläckig bastardsvärmare, eldsnabbvinge och olika sorters blåvingar observerats.

Kungsljus på Strandhagen. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Malin Melén
naturvårdsförvaltare

E-post malin.melen@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 12 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • skada träd eller buskar
  • skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- skada träd eller buskar

- skada eller borttaga befintlig markvegetation

- campa

- bedriva motorfordonstrafik.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1958

Storlek: 4 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.277167, E 12.570000

Hitta mig


Under högsommaren kan man få se den sexfläckiga bastardsvärmaren i Strandhagens naturreservat. Den sexfläckiga bastardsvärmarens larver har käringtand som värdväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.