Strandhagen Arild

Alldeles nordväst om tätorten Arild ligger Strandhagens naturreservat. Området utgörs av klipp- och stenstrand, ängs- och betesmark samt ohävdad strandäng.

Saltvattenspräglade strandängar

Strandhagens naturreservat utgör en rest av det kulturlandskap som tidigare sträckte sig längs med större delen av Kullens kustremsa. Mänskliga aktiviteter och bete har sedan länge präglat landskapet i området. Reservatet hyser många växtarter som är förknippade med gräsmarker med lång kontinuitet. Längs med kustens ömsom klippiga och ömsom steniga stränder finns ohävdade och saltvattenspräglade strandängar, med växtarter som gulkämpe, havssälting, strandaster och gåsört.

Artrika fjärilsängar

En bit från strandkanten finns en ohävdad torräng som är kalkpåverkad och artrik och hyser växtarter som buskviol, jungfrulin, sötvedel, brudbröd och käringtand. I reservatet finns även inslag av magrare betesmark som domineras av gräs. I reservatets varierade flora trivs en rad olika fjärilsarter och bland annat har sexfläckig bastardsvärmare, eldsnabbvinge och olika sorters blåvingar observerats.

Friluftsliv

Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 3) går genom Strandhagens öppna kustlandskap. Parkering finns i sydost liksom toalett. Närmaste hållplats är Arild bussplats som ligger cirka 800 meter sydost om reservatet. Strandhagen angränsar till det betydligt större reservatet Kullaberg Länk till annan webbplats. som skyddar hela den yttersta delen av Kullahalvön. Där finns det stora friluftslivsmöjligheter och även ett naturum.

Kungsljus på Strandhagen. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • skada träd eller buskar
  • skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- skada träd eller buskar

- skada eller borttaga befintlig markvegetation

- campa

- bedriva motorfordonstrafik.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1958

Storlek: 4 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.277167, E 12.570000

Hitta mig

Jungfrulin.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Jungfrulin är en lågväxt, flerårig ört med blå eller rosa blommor som sitter samlade i en ganska stor klase i toppen. Du ser dem blomma i de öppna välbetade naturbetesmarkerna under sommarlovet. Myror hjälper till att sprida denna växt genom att de bär iväg på fröna. Samlandet beror på att fröna har ett bihang som innehåller energirik olja som myrorna gillar.