Örby ängar

Örby ängar är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Örby ängar är beläget längs med kusten mellan Helsingborg och Rydebäck och är ett av kommunens allra artrikaste områden. Under sommaren är den flera kilometer långa sandstranden populär bland badgäster.

Artrika ängsmarker

Örby ängar är ett av Helsingborgs mest populära rekreationsområden och stoltserar även med att vara kommunens mest artrika naturområde. På reservatets strandhedar, slåtterängar, betesmarker och i fuktlövskogen finns ett mycket artrikt växt- och djurliv. Över 120 fågelarter har observerats på Örby ängar och här finns även omkring 400 kärlväxter och 300 svamparter.

Hävdberoende flora

Större delen av området har nyttjats som slåtteräng, medan strandängarna användes som betesmark. Idag hålls delar av reservatet fortfarande öppet med hjälp av slåtter och betesdjur. Den långa hävdkontinuiteten har också lagt grunden för ängarnas rika flora. Till områdets flora hör bland annat stor bockrot, granbräken, orkidén jungfru Marie nycklar och den starkt hotade klintsnyltroten, vars första fyndplats i Sverige var just här på Örby ängar år 1744. Bland svamparna i reservatet kan rulljordstjärna, hårig jordstjärna och olika arter av vaxskivlingar nämnas.

Djurliv

Under vår och höst ses stora mängder fåglar rasta eller sträcka förbi Örby ängar. De täta buskarna och lövskogspartierna i reservatet lockar även till sig häckande småfåglar. Här förekommer bland annat olika sångare samt gök och näktergal.

Örby ängar hyser även sandiga partier som gynnar vildbifaunan och här har man funnit omkring 40 olika arter av bin, däribland väddsandbiet.

Områdets miljöer lämpar sig även väl för många grod- och kräldjur. Här lever bland annat snok, skogsödla, vanlig padda och mindre vattensalamander. Man har även gjort försök att plantera in den hotade grönfläckig paddan.

Friluftsliv

Reservatet kan nås både till fots, cykel, bil och buss med sitt tätortsnära läge i utkanten av Råå. Skåneleden går genom reservatet. Det finns flera toaletter, grillplatser och lekplats. Sandstranden är välbesökt under sommarmånaderna och det finns en särskild del som är avsedd som hundbad.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad mellan 15 mars - 31 oktober (undantaget området vid hund-badet)
 • elda utanför anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt annat än på särskilt anvisade tavlor,

2. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma,

3. medföra okopplad hund under tiden 15 mars – 31 oktober, undantaget området vid hund-badet,

4. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

5. använda ljudanläggning på störande sätt,

6. göra upp eld på annan än anvisade platser,

7. anordna upplag,

8. framföra motordrivet fordon annat än på väg,

9. parkera annat än på avsedd plats.

Vidare är det förbjudet att utan kommunens tillstånd

10. ringmärka fåglar och samla in vilda djur.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 92 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Hitta mig


Snoken trivs kring dammarna på Örby ängar där den lever på groddjur, fisk och små gnagare. Snoken är ofarlig för människor, men kan avge ett stinkande sekret om den störs.
Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information