Borgen

Borgen är ett litet men mycket varierat naturreservat. Stigarna leder över en höjdplatå, genom ekdungar, längs porlande vattendrag, förbi rasbranter och sumpskogar. Vårfloran är yppig och antalet häckande fåglar överväldigande.

Berg och borg

Bäckravinen i reservatet har eroderats ur sandsten och stenkolsförande skifferleror som avsattes för 200 miljoner år sedan. En klippvägg i södra delen av området ger möjlighet att studera berggrunden. I norr dominerar en platå med rester av en fornborg. Borgen är från järnåldern och fungerade som försvarsanläggning för folket i trakten.

Dinosaurier och industri

Ett stort antal fossila fotavtryck från dinosaurier hittades under 1970-talet i ett dagbrott i södra delen av reservatet där man bröt lera. En stor mängd spår från den sex meter långa växtätande dinosaurien Plateosaurus har hittats i området. Under 1700- och 1800-talen bröts stenkol i ravinen. Leran var från början endast en biprodukt.

Eklundar och naturskog

De flesta av de svenska lövträdsarterna kan man hitta i reservatets blandlövskog. Ek, ask, asp, vårtbjörk och al dominerar. Buskvegetationen är varierad med bland annat hassel, olvon och skogstry. I ravinen har spåren efter täktverksamheten på sina ställen vuxit igen med en snårig naturskog. En speciell växt som är värd att leta efter är flockarun som blommar under högsommaren med rosafärgade blommor i de gamla lertäkterna i reservatets norra del.

Fåglar året runt

Det rika fågellivet gör sig ständigt påmint i Borgenreservatet. På våren kan man avnjuta sången från flera hundra häckande fågelpar av trettio till fyrtio olika arter! Vanligast är bofinken men till häckfågelarterna hör även bland andra näktergal, stenknäck och rosenfink.

Borgen is a small but richly varied nature reserve. The paths lead you over a high plateau, through oak woodlands, along bubbling streams, past scree slopes and wet woodlands. The spring flora is abundant and the number of breeding birds overwhelming.

Hill and fort

The river valley in the reserve has been eroded out of the sandstone and clay-shale containing coal, which were laid down some 200 million years ago. A cliff wall in the southern part of the site provides the opportunity to study the bedrock. To the north a plateau dominates with the remains of a hill fort.

Dinosaurs and industry

A large number of fossilised footprints from dinosaurs were found in the 1970s in a clay quarry in the southern part of the reserve. Coal was mined in the 1700 and 1800s in the ravine. The clay was just a by-product.

Oak groves and natural woodland

The majority of the Swedish broadleaved tree species can be found in the mixed woodlands of the reserve. Oak, ash, aspen, silver birch and alder dominate. The bush vegetation is varied including hazel, guelder rose and fly honeysuckle. The remains from the mining in the ravine have in places become overgrown with dense natural woodland.

Birds all year round

The rich birdlife constantly makes itself heard in Borgen Nature Reserve. In spring you can enjoy the songs of several hundred breeding pairs of thirty to forty different species!

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, bergvägg. terrängform, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp växter

3. avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller annan ljudanläggning

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

6. medföra ej kopplad hund

7. rida

8. framföra motordrivet fordon annat än på vägen till parkeringsplats

9. parkera annat än på anvisad parkeringsplats

10. bygga anordningar eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 30 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.970806, E 12.851333

Hitta mig

Flockarun är sällsynt och förekommer på fuktig, sandig mark. Den blommar i juli-augusti på ängsmarken och i den gamla lertäkten i Borgens naturreservat.
Foto: Mostphotos

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.