Borgen

Borgen är ett litet reservat i utkanten av Vallåkra i nordvästra Skåne. Här finns stigar som leder dig genom grönska, förbi rasbranter och längs porlande vattendrag. Men du passerar även platsen för den gamla fornborgen uppe på höjdplatån och spår från lertäkt. Stenkärlsfabriken vid den södra reservatsingången är fortfarande i bruk men får numera sin lera från annat håll. Vårfloran är riklig liksom antalet fåglar som häckar i området.

Berg och borg

Bäckravinen i reservatet har eroderats ur sandsten och stenkolsförande skifferleror som avsattes för 200 miljoner år sedan. En klippvägg i södra delen av området ger möjlighet att studera berggrunden. I norr dominerar en platå med rester av en fornborg. Borgen är från järnåldern och fungerade som försvarsanläggning för folket i trakten.

Dinosaurier och stenkärlsindustri

Ett stort antal fossila fotavtryck från dinosaurier hittades under 1970-talet i ett lertag i reservatets södra del. Spåren är från den sex meter långa växtätande dinosaurien Plateosaurus. Under 1700- och 1800-talen bröts stenkol i ravinen. Leran var från början endast en biprodukt men blev senare mycket viktig för stenkärls-framställningen inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Wallåkra stenkärlsfabrik med anor från 1860-talet ligger vid den södra ingången till reservatet. Där kan du även beskåda ett av de förstenade dinosauriefotspåren.

Lummiga eklundar och rosa flockarun

De flesta av de svenska lövträdsarterna kan man hitta i reservatets blandlövskog. Bland buskarna syns hassel, olvon och skogstry. I ravinen har spåren efter täktverksamheten på sina ställen vuxit igen med en snårig naturskog. En speciell växt som är värd att leta efter är flockarun som blommar under högsommaren med rosafärgade blommor i de gamla lertäkterna i reservatets norra del.

Fåglar året runt

Det rika fågellivet gör sig ständigt påmint i Borgenreservatet. På våren kan man avnjuta sången från flera hundra häckande fågelpar av trettio till fyrtio olika arter! Vanligast är bofinken men till häckfågelarterna hör även bland andra näktergal, stenknäck och svarthätta.

Friluftsliv

Borgens naturreservat ligger i kanten av byn Vallåkra. Parkering finns både uppe i norr och nere söder. Tågstationen ligger ca 10 minuters promenad bort. Den södra entrén börjar nere vid Wallåkra stenkärlsfabrik. Här kan du titta på ett av de förstenade dinosauriefotspåren som hittats i reservatet, samtidigt som du får en inblick i vad leran från området har använts till sedan 1860-talet.

Det finns stigar i området, men inga markerade. Missa inte den högt belägna platån där fornborgen låg som gett namn åt platsen. Här uppe finns även bord och bänkar för den fikasugne. Vill du grilla så finns en grillplats nere vid södra entrén. Bra att ta med egen grillkol. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Borgen is a small but richly varied nature reserve. The paths lead you over a high plateau, through oak woodlands, along bubbling streams, past scree slopes and wet woodlands. The spring flora is abundant and the number of breeding birds overwhelming.

Hill and fort

The river valley in the reserve has been eroded out of the sandstone and clay-shale containing coal, which were laid down some 200 million years ago. A cliff wall in the southern part of the site provides the opportunity to study the bedrock. To the north a plateau dominates with the remains of a hill fort.

Dinosaurs and industry

A large number of fossilised footprints from dinosaurs were found in the 1970s in a clay quarry in the southern part of the reserve. Coal was mined in the 1700 and 1800s in the ravine. The clay was just a by-product.

Oak groves and natural woodland

The majority of the Swedish broadleaved tree species can be found in the mixed woodlands of the reserve. Oak, ash, aspen, silver birch and alder dominate. The bush vegetation is varied including hazel, guelder rose and fly honeysuckle. The remains from the mining in the ravine have in places become overgrown with dense natural woodland.

Birds all year round

The rich birdlife constantly makes itself heard in Borgen Nature Reserve. In spring you can enjoy the songs of several hundred breeding pairs of thirty to forty different species!

Platån där den gamla fornborgen låg. Foto: Sanna Persson

Platån där den gamla fornborgen låg. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Borgen i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda annat än med friluftskök
  • plocka eller gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd, buskar och stubbar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

2. elda annat än med friluftskök,

3. medvetet störa betesdjur,

4. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

5. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

6. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande,

7. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

8. på land eller i vatten fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 30 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.970806, E 12.851333

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.962194, 12.849944

Hitta mig

Flockarun.

Foto: Mostphotos

Flockarun är sällsynt och förekommer på fuktig, sandig mark. Den blommar i juli-augusti på ängsmarken och i den gamla lertäkten i Borgens naturreservat.

Mer information

Karta för utskrift över Borgen.

Karta för utskrift över Borgen.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss