Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lunden

Lunden är ett ganska litet naturreservat som domineras av bokskog. I anslutning till en öppen kulturbetesmark finns värdefulla brynmiljöer. En mindre del av reservatet består av lövsumpskog.

Gammal bokskog

Området i och kring Lunden har varit skogklätt åtminstone sedan Buhrmans Skånekarta upprättades år 1687. Idag domineras området av planterad granskog i vilken Lunden bildar en ”ö” av ädellövskog. Något modernt skogsbruk har aldrig ägt rum på marken.

I reservatet finns spår efter en mindre lertäkt. Idag utgörs den av en mindre vattensamling omgiven av lövsumpskog.

Växt- och djurliv

Fältskiktet i Lunden är sparsamt, men buskskiktet är desto rikare. Här finner man bland annat tibast, brakved, sälg och hassel. I anslutning till en öppen betesmark finns brynmiljöer som är särskilt värdefulla för fågellivet. Ett femtiotal fågelarter har observerats i reservatet, däribland de rödlistade arterna stare, spillkråka och kungsfågel.

Ingen jakt bedrivs i eller kring reservatet vilket gör den till en betydelsefull fredad zon för däggdjur. I Lunden förekommer exempelvis älg, dovhjort, mård och och räv.

Bokskog. Foto: Alex Regnér

Bokskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa eller skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller stubbar,

2. gräva, borra, täcka över, måla eller på annat sätt skada stenar, block eller
terrängformer eller stenmurar,

3. plocka eller skada mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. plocka hel, eller del av växt eller svamp för kommersiellt bruk,

5. införa för området främmande växt- eller djurarter,

6. parkera annat än på för ändamålet avsedda parkeringsplats,

7. elda med engångsgrill, eller göra upp eld,

8. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

9. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljö,

10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig
anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod 1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 9 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Spillkråka.

Illustration: Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 390.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt