Isakstorp

En bra bit in i skogen, på en enkel skogsväg, hittar man Isakstorps naturreservat. De få som letar sig hit möts av en trolsk ädellövskog med mossbelupna fornlämningar och knotiga gamla träd.

Gammal bokskog

Isakstorps naturreservat är beläget i ett småkuperat landskap som domineras av bokskog. Längs med det vattendrag som rinner genom reservatet finns svämlövskog. Det finns en hel del död ved i reservatet vilket gynnar hålhäckande fåglar, fladdermöss och insekter.

Skogen i Isakstorp har troligtvis en lång kontinuitet. På Buhrmans karta kan man se att Isakstorp med omnejd var bevuxet med bokskog redan 1687. I reservatet finns idag en relativt hög andel död ved vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Att det har vuxit skog i Isakstorp sedan länge har i kombination med den höga andelen död ved lagt grunden för reservatets höga naturvärden.

Många krävande arter

På de döda och döende träden i reservatet trivs bland annat tickor och lavar. Bland de rödlistade lavarna kan bokvårtlav och orangepudrad klotterlav nämnas. Det finns även en rik mossflora i Isakstorp och krävande arter som fällmossa, guldlockmossa och trubbfjädermossa är goda signalarter som visar på att reservatet hyser höga naturvärden. En stor del av de gamla träden och stenmurarna är täckta av mossor.

Olika hackspettsarter, däribland mindre hackspett, förekommer i omgivningarna.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • skada eller störa djurlivet
  • cykla och rida annat än på väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. bortföra ved, bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar

2. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk

4. plocka eller skada mossor, lavar eller vedlevande svampar

5. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande

6. göra upp eld

7. parkera annat än på vändplatsen

8. införa för området främmande växt- eller djurarter

9. medvetet störa eller skada djurlivet eller dess livsmiljö, till exempel genom att hacka eller flytta på förmultnande ved eller medvetet vistas i närheten av häckande fåglar

10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

11. cykla och rida annat än på väg.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

13. Fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 15 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringsmöjlighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.101222, E 13.575167

Hitta mig


Koralltaggsvampen bildar förgrenad och korallikande fruktkropp. Den är beroende av död ved och växer främst på förmultnande stockar som börjat bli mjuka. Koralltaggsvampen är en signalart som indikerar att en skog har höga naturvärden.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.