Billingemölla

Billingemölla naturreservat är beläget i Rönneåns dalgång. Tanken är att reservatet ska utvecklas till en lövskog med naturskogskaraktär. Intill de gamla ruinerna efter vattenmöllan kan man njuta av tystnad och stillhet i det sparsamt besökta området.

Skog som utvecklas fritt

Naturreservatet är till största delen täckt av skog som har fått utvecklats fritt under de senaste decennierna. I åns översvämningsområde växer huvudsakligen al och i de torrare delarna finner man bland annat hassel, ek och bok. Fältskiktet är överlag ganska glest men hyser arter som liljekonvalj, lundgröe och gulplister. Närmast ån växer gul svärdslilja.

Fågelliv

Fågellivet är rikt. Entita, stjärtmes och näktergal trivs i de fuktiga skogsmiljöerna och längs med ån kan man ha turen att få se forsärla, strömstare eller rentav den färgstarka kungsfiskaren. Flera olika hackspettsarter, däribland mindre hackspett, förekommer också i reservatets vildvuxna skog.

Industrihistoriska lämningar

Redan 1848 anlades den första vattenmöllan i området och under 1900-talet fanns här en tråddragningsfabrik. Fabrikens revs 1957 men grundmurarna, bron över ån och en stig som förr nyttjats för transport till och från fabriken finns ännu kvar. Grundmurarna är dock i mycket dåligt skick idag och det finns en stor risk för ras. Av den anledningen är det inte tillåtet att beträda murarna.

Rönne å. Foto: Britta Levin

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • elda utanför anvisade platser
  • ha hund okopplad

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. plocka växter, inbegripet mossor och lavar

3. samla in ryggradslösa djur som fjärilar, skalbaggar, sniglar och snäckor eller eljest störa djurlivet

4. tälta

5. göra upp eld annat än på anvisad plats

6. framföra motordrivet fordon

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 9 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.971083, E 13.349472

Hitta mig


Stjärtmesen trivs i fuktig lövskog och syns ofta i Billingemölla. Stjärtmesen är liten och rund men har en lång stjärt. När den flyger ser den ut som en pingisboll med svans.
Foto: Alex Regnér

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Vy från Hultserödsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster