Östafors bruk

På gränsen mellan Skåne och Blekinge slingrar sig Holjeån mellan höga, skogsklädda bergsryggar. Naturen är dramatisk med forsande vatten och skarpa, getryggsformade rullstensåsar. Har man tur kan man nere vid ån få syn på kungsfiskare, strömstare eller forsärla som letar mat i strömmarna. Östafors bruk gränsar till naturreservatet Ljungryda som ligger på den blekingska sidan av gränsen.

Ta en tur in i Blekinge

Naturen känner inte av några gränser och reservatet Östafors bruk-Ljungryda breder ut sig på båda sidorna av gränsen mellan Skåne och Blekinge. Det är ett omväxlande landskap med skiftningar mellan skog och öppna marker. De branta sluttningarna är klädda med lövträd som bok, avenbok och ek. Utmed åkanterna finns på många ställen en bård av al.

Kulturhistoria

Människan bosatte sig här redan under stenåldern för 5 000 år sedan. Det finns en stor mängd av gravar och rester från boplatser. Väl synliga i landskapet ligger många gravhögar från bronsåldern och allra störst är den så kallade Kungagraven. Den ligger i Blekinge, strax norr om länsgränsen. Den är 20 meter i diameter och mer än 3 meter hög.

Det finns även spår av människans arbete med jorden. Här i dalgången kan man fortfarande uppleva de gamla vägarna, hitta rester av odlingsterasser och hamlade träd. Dessa träd känner man igen på att de förgrenar sig en bit upp på stammen i många mindre stammar. 

Ett rikt vatten

Holjeåns slingrande lopp, men lugna sträckor och forsar omvartannat, skapar förutsättningar för en stor artrikedom i både vattnet och på land. Här växer stora bestånd av kungsbräken, en storvuxen ormbunke som också kallas safsa. I ån finns många fiskarter, som öring, elritsa, bäcknejonöga, ål och gädda. När kraftverksdammarna vid Östafors revs hösten 2007 var vägen öppen för fisk att simma upp i det forsande vattnet. Idag vandrar lax och laxöring återigen i Holjeån. Under vintern kan man även få syn på spår efter uttrar som gärna åker kana i snön.

The river Holjeån runs along the border between Skåne and Blekinge, winding its way between high, tree-covered rock ridges. The countryside is dramatic, with river rapids and sharp, eskers shaped like the backs of goats. If you’re lucky you can go down to the river and catch sight of Kingfisher, White-throated Dipper or Grey Wagtail looking for food in the currents.

Nature doesn’t recognise borders, and the reserve spreads out on both sides of the border between Skåne and Blekinge. This is a varied landscape, changing from forest to open land. The steep slopes are covered with broad-leaved trees like beech, European hornbeam and oak. The riverbanks are lined with alder in many places.

Östafors bruk. Foto: Nils Carlsson

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda spritkök utanför anvisade eldplatser
 • framföra fordon, inklusive häst och cykel, utanför vägar
 • lägga upp båt annat än för tillfällig vistelse
 • störa eller skada växter och djur
 • tälta mer än en natt
 • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar,

3. otillbörligt störa djurlivet,

4. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,

5. gräva upp växter,

6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

7. medföra okopplad hund, annat än vid skyddsjakt,

8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla annat än på vägar,

9. göra upp eld eller använda grillar och spritkök annat än på iordningställda eldplatser,

10. lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse i området,

11. tälta mer än en natt,

12. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

13. åstadkomma störande buller,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

14. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,

15. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,

16. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur,

17. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv,

18. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 19 hektar

Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.212667, E 14.516250

Hitta mig

I Holjeån, som rinner genom reservatet, kan man få syn på forsärla. Forsärlan håller till vid strömmande vatten där den livnär sig på insekter och andra småkryp.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.