Näsums bokskogar

En gång i tiden gick boskapen och betade bland klippblock och branter i Ryssbergets skogar. Den karga marken på berget är idag en spännande naturskog där träden får rå sig själva. Här finns stillheten bland mossbeklädda stenblock och stora träd. I Näsums bokskogar finns fina vandringsstigar och här möts Skåneleden och Blekingeleden.

Namnet Ryssberget

Namnet Ryssberget kommer från ordet ”ris” som betyder småskog eller snårskog. Det ger oss en fingervisning om att här växte inte frodig bokskog utan den näringsfattiga, tunna jorden gjorde att skogen växte dåligt.

Den betade skogens historia

Skogen på Ryssberget har varit gemensam mark för byarna kring berget sedan medeltiden. Det var först på 1800-talet som marken delades upp mellan enskilda gårdar. Utmarken kallades den del av byns ägor som inte användes till åker eller äng. Här betade byns djur och man tog ut virke och bränsle ur skogen. Skogsbruket på denna tid var inte så intensivt som dagens skogsbruk och skogen var gles med träd i olika åldrar. Spår av att skogen har använts som betesmark syns på trädens utseende. Flerstammiga träd bildas ofta när djuren betar på unga träd. På flera ställen i de forna hagmarkerna kan man hitta inhägnader i form av stengärden.

Utvecklas till naturskog

Idag får skogen leva sitt eget liv och utvecklas till en slags natururskog. Träden får ligga kvar där de faller och resultatet kommer bli en variationsrik skog. Stora delar av reservatet är fattig hedbokskog men det växer även ek och hassel. I de fuktiga delarna dominerar alsumpskog och kärr. Den biologiska mångfalden i skogen är hög. Det beror delvis på att här har funnits skog under lång tid, men också på den variation i skogsmiljöer som uppstår bland skogsbranter, klippor och fuktiga stråk. En art som indikerar att skogen är gammal är den sällsynta och hotade jättesvampmalen, en stor malfjäril som bara finns i skogar med lång historia. Den behöver levande fnösketicka, en svamp som lever på död och döende ved.

Upplev fornminnen under dina fötter

Från parkeringsplatsen i väster går det att vandra fram på ett äkta fornminne, en så kallad hålväg. Det är resterna av den väg över berget som använts i århundraden. Vägen är på vissa ställen kantad av stengärden. Här har människor vandrat fram och tillbaka mellan byarna sedan urminnes tider och hjulspåren efter vagnar dragna av oxar och hästar syns än idag. Andra minnen från äldre tider är de stengärden som finns på olika ställen i reservatet.

Friluftsliv

Näsums bokskogar, som ligger på Ryssbergets norra delar, har flera vandringsleder att välja på. Vid parkeringen finns Ljusgröna slingan (2,6 km) som inledningsvis följer den gamla hålvägen. Lite norrut finns Gulvita slingan (1,9 km) och längst i norr Rödvita slingan (1 km). Genom att kombinera dessa leder kan du uppleva hela reservatet. Här möts även Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 2) och Blekingeleden (etapp 2). Längs med leden i de centrala delarna av reservatet finns en fin utsiktsplats och en rastplats med eldstad och vindskydd. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla. Tack för att du tar med ditt skräp hem. Parkering finns i anslutning till reservatet i sydväst. Närmaste busshållplats är Näsum Amadeus backe, cirka 1 km bort.

Broadleaved woodland has grown for several hundred years on the ancient bedrock cliffs and stony slopes of the Ryssberget ridge. Cows, sheep, goats and horses once grazed here in a more open, sunny woodland than the one you see today. In the winter, pigs were put out to fatten up on the beech mast and acorns. Today the woodland is attractive for walking, dog-walking and picnics. The Skåneleden Trail has a lovely section that goes through the reserve.

There are large, old beech trees in Näsums Bokskogar as well as lots of dead wood. There is therefore, also a good chance of finding unusual species, such as the lichen Opegrapha vermicellifera and the large fungus moth, which are threatened by intensive modern forestry.

The woodland on the steep slopes has an old-growth character. The humidity is high and fungi, lichens and mosses thrive here. One example includes the rare moss bluish veilwort, which grows on the trunks of broadleaved trees, in dense, damp woodland. The beech woodlands in Näsums Bokskogar are allowed to develop freely – young trees need to get along with old and dead trees.

Stora stenblock i skogen. Foto: Astrid Bornfeldt Persson

Stora stenblock i skogen. Foto: Astrid Bornfeldt Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Näsums bokskogar som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • ställa upp husvagn/husbil
 • cykla utanför anvisade vägar
 • störa djurlivet
 • skada träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld annat än på anvisade platser,

2. rida annat än på för ändamålet upplåtna stigar,

3. cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

4. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

8. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

9. skada stenmurar,

10. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

11. samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, skalbaggar och fjärilar eller plocka mossor och lavar,

12. nyttja området för tävling, övning eller lägerverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 85 hektar

Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.172389, E 14.516750

Hitta mig

Skogsstjärna.

Illustration: Katarina Månsson


Skogsstjärnan är lätt att känna igen på de stjärnformade blommorna och på bladen som sitter likt en krans i stjälkens topp. Skogsstjärnan blommar under försommaren.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss