Södra Bjärekusten

Längs södra Bjärekusten breder strandängarna ut sig, betade sedan tusentals år. Landskapet är en mosaik av vått och torrt, näringsrikt och näringsfattigt, sand, klappersten och klippor. Här finns utrymme för många olika arter – några av dem är riktiga rariter. Skåneleden går genom hela naturreservatet, från Vejbystrand i söder till Torekov i norr. En sträcka på ca 15 kilometer.

Öppna marker och badplatser

Södra Bjärekusten domineras av olika slags öppen mark. De betade enefäladerna har gett upphov till en karaktäristisk flora bestående av växter som är beroende av långvarig hävd. Stranden är huvudsaklig stenig och blockig och på vissa partier breder stora klapperstensfält ut sig. Här och var har även vit sand avsatts och lagt grunden för ett antal populära badplatser.

Strandängarnas djur och unika flora

På de betade strandängarna syns både häckande vadare och småfåglar som stenskvätta och hämpling. Det flacka kustlandskapet hyser även ett flertal småvatten som utgör hemvist för olika hotade grodarter, som strandpadda och större vattensalamander. Mest anmärkningsvärd är kanske den unika floran. Här finns rikligt med martorn och juveler som kustruta, kust- och klockgentiana. Har du tur kan du hitta rariteterna småfrossört och flytsvalting vid något av småvattnen. På den näringsfattiga, torra betesmarken trivs små, skira växter som kattfot och dvärglin.

Skäldervikens djurliv

Utanför strandängarna breder Skälderviken ut sig. Vattnet är rikt på fisk och här simmar havets däggdjur – tumlare, knubbsäl och gråsäl. Ejder och småtärna är några av de fåglar som drar nytta av vattnets rikedomar.

Skånes största gravhög

Bjärehalvön tillhör landets äldsta kulturbygder och den stora mängden fornlämningar i trakten vittnar om människans användning av marken genom tiderna. Bland fornlämningarna i reservatet sticker särskilt bronsåldersgravhögen Dagshög ut. Med en höjd på 5 meter och en diameter på 42 meter är Dagshög Skånes största gravhög. Den ligger i den norra delen av reservatet mellan Torekov och Rammsjöstrand.

Friluftsliv

Reservatet sträcker sig ca 15 km längs med Bjärekusten och är ett fint besöksmål året om. Även om sommarens bad lockar flest besökare. Här finns en unik flora med mycket martorn och gentianor. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 18) går genom reservatet och är det självklara valet för en längre vandring. Längs leden finns såväl fina badplatser och artrika miljöer som rastplatser och toalett. Glöm inte att spana efter knubbsäl och tumlare längs promenaden och även småtärna under sommarhalvåret. Det finns flera parkeringar i området. Busshållplatser finns i Torekov i norr och i Vejbystrand strax söder om reservatet.

Along Södra Bjärekusten, the extensive coastal meadows stretch out before you; grazed for thousands of years. The landscape is a mosaic of wet and dry, nutrient rich and nutrient poor, sand, pebbles and cliffs. There is space for many different species. If you are lucky you can spot the rarities lesser skullcap and floating water plantain by one of the pools or carline thistle and common milkwort in patches where it is dry, with more chalk in the soil. The nutrient poor, dry pastures are adorned with small, rare plants such as mountain everlasting and allseed.

The Skälderviken bay extends out beyond the coastal meadows. The water is full of fish and the sea mammals such as porpoise, harbour seal and grey seal like to swim here. Common eider duck and little tern are just a few of the birds which take advantage of the water’s riches.

Foto: Björn Olsson

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • under tiden 1 mars - 30 juni vistas i det markerade vattenområdet i bilaga 1A och 1B

Bilaga 1A och 1B Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. beträda inre och yttre Gryteskär med intilliggande öar samt vistas i vattenområde som markerats på beslutskartorna) Bilaga 1A och 1B under tiden 1 mars - 30 juni,

2. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. framföra motorfordon annat än på allmänna vägar och vägar som är upplåtna för ändamålet,

5. ställa upp husvagn eller campingbil, husbil eller motsvarande (dvs. bil som är konstruerad för att övernatta i) mellan kl. 00.00 och 06.00,

6. tälta eller elda annat än på av förvaltaren upplåtna och anvisade platser,

7. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren upplåtna och anvisade ridstigar,

8. anordna tävling, bedriva golfspel eller annan verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön, växt- eller djurlivet,

9. medföra hund annat än (hållen) i fysiskt koppel,

10. förtöja eller lägga upp båt annat än inom hamnområde under tiden 30 april- 1 oktober,

11. skada fast naturföremål (t.ex. berghällar) eller ytbildning,

Bilaga 1A och 1B Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 5014 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Illustration: Katarina Månsson


Tumlaren är vår minsta val och är ca 1,5 meter lång. Valarna rör sig i reservatet under hela året. De är känsliga för buller eftersom de använder ekoljud när de letar mat och kommunicerar. Kanske får du en skymt av tumlarens trekantiga ryggfenan när den simmar förbi?
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.