Hallands Väderö

Hallands Väderö är nordvästra Skånes speciella skärgård. Här kan man kombinera sol och bad med stora naturupplevelser. Klapperstensfält med blommande slånbuskar, grönskimrande skogar och släta kobbar med sälar. Det är ett äventyr i sig att ta båten över till ett av Skånes största naturreservat.

Liten ö med stor variation

Ön är inte stor, ungefär tre kilometer från syd till norr, men har mycket mer att erbjuda. Här finns ädellövskogar med gamla grovstammiga träd, dunkla alkärr och småvatten. Torrängar där triften blommar i täta mattor blandas med täta enbuskmarker och sand- och klippstränder. Den stora mångfalden i kombination med en lång historia av lövskog och naturliga betesmarker har skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

De högsta naturvärdena finns i skogen

Öns största naturvärden finns i de trädbevuxna delarna på ön. Här lever en lång rad hotade eller sällsynta arter, främst skalbaggar och lavar. Gemensamt för dessa är att de är beroende av mycket gamla, grova ädellövträd och död ved. Naturbetesmarkerna på ön är värdefulla genom att de har hävdats genom bete sedan urminnes tider och starkt präglats av detta.

Kustfåglar och sälar

Hallands Väderö är ett av länets större naturreservat som förutom huvudön också omfattar de grunda vattnen, öarna och skären runt denna. Några kustavsnitt och skär är reserverade för djurlivet. Här häckar sjöfåglar som ejder. Ön har också unika häckningar av tobisgrissla, tordmule och sillgrissla. Runt ön kan man ofta se knubbsälarna ligga och vila på klipporna. Sedan sälen blev fridlyst på 1960-talet har kolonin stadigt ökat.

Hallands Väderö utemuseum

Lotsstugan från 1844 är äldsta huset på ön. Här ligger Halland Väderös utemuseum. Utställningen ger en översikt över ön och dess historia, och är öppen alla dagar från vår till höst.

Ett sommarparadis

Hallands Väderö skryter med att vara Sveriges näst varmaste plats. Och nog lyser solen ofta över ön. Det finns inte så många sandstränder men vattnet är klart och rent. På ön finns ett café som är öppet sommartid och det finns möjlighet att hyra hus på ön. På sommaren går turbåtar till Sandhamn på ön från Torekov flera gånger om dagen. Övrig tid på året måste man beställa båttur. Det är tillåtet att lägga till med egen båt vid öns stränder med några undantag.

Hallands Väderö is north-western Skåne's special archipelago. This is a place where you can combine sun-bathing and swimming with fantastic nature experiences. Pebble beaches with flowering blackthorns, woodlands and smooth rocky islets onto which seals haul out. Taking a boat over to one of Skåne's largest nature reserves is a real adventure.

The island isn't large – about three kilometres from south to north – but it has much to offer. You'll find broad-leaved woodland full of thick-trunked trees, dark alder carrs and ponds. Dry meadows, where dense carpets of thrift bloom, are interspersed with juniper bushes, sandy beaches and rocky shores. The huge diversity, combined with the long history of broad-leaved woodlands and natural pasture has created the condition for an abundance of flora and fauna.

The Woodland Contains the Natural Treasures

The greatest natural treasures on the island are found in its forested sections. A large number of threatened and rare species live in these, primarily beetles and lichens. What these all share is that they are dependent on there being a lot of old, mighty broad-leaved trees and dead wood. Natural pastures on the island are valuable as they have maintained through grazing since time immemorial and are characterized strongly by this.

Coastal Birds and Seals

Hallands Väderö is one of the county's largest nature reserves, which, aside from the main island, also encompasses the smaller islands, skerries and shallow waters that surround it. Some sections of the coastline and some skerries are reserved for wildlife. Sea-birds such as the Common Eider breed here. The island also has unique breeding sites for Black Guillemot, Razorbill and Common Murre. Around the island you can often see harbour seals lying and resting on the rocks. The colony has grown continually since the harbour seal was protected by law in the 1960s.

Hallands Väderö Outdoor Museum

The pilot's cottage, built in 1844, is the oldest building on the island. This is now home to Hallands Väderö Outdoor Museum. The exhibition provides an overview of the island and its history and is open every day between spring and autumn.

Hallands Väderö boasts of being Sweden's second warmest place. The sun certainly shines often on the island. There are not that many sandy beaches, but the water is clean and clear. There is a café on the island that is open in summer and it's possible to rent a house on the island.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • dra upp båtar på sandstränderna
 • ankra i Sandhamnsbukten
 • under hela året beträda området markerat som sälskyddsområde på kartan, se bilaga 1
 • mellan 1 april - 15 juli beträda området markerat som fågelskyddsområde på kartan, se bilaga 1

Bilaga 1, fågelskyddsområde och sälskyddsområdePDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. plocka eller gräva upp växter, svampar och lavar,

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet med undantag för fiske,

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. göra upp eld utomhus varvid avses såväl öppen eld som eldning i stormkök, spritkök, gasolkök, grillar eller motsvarande,

7. framföra motordrivna fordon på land,

8. tälta eller övernatta utomhus på ön,

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

10. på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

11. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,

12. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

13. utföra undersökningar som kan störa naturmiljön,

14. rida eller köra med häst,

15. dra upp båtar på sandstränderna,

16. bedriva lerduveskytte,

17. landa med luftfarkost med undantag för de landningar som Sjöfartsverket företar vid fyrinspektion,

18. uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar av permanent slag,

19. framföra cyklar, mountainbikes (terränggående cyklar) eller liknande,

20. bedriva kommersiell verksamhet,

21. ankra i Sandhamnsbukten,

22. under hela året beträda området mellan Väderön och öarna Sandskär och Svarteskär inklusive sistnämnda öar enligt markering på kartan, bilaga 1,

23. under tiden 1 april - 15 juli beträda nedan angivna öar och skär samt visst vattenområde från dessa öar och skär enligt markering på kartan, bilaga 1,

1. Orskären med kringliggande skär inklusive visst vattenområde,

2. Vinga skär inklusive visst vattenområde,

3. Vrenen och kringliggande skär inklusive visst vattenområde,

4. Skäppeskären inklusive visst vattenområde,

5. Kråkan och kringliggande skär inklusive visst vattenområde

Bilaga 1PDF

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 1834 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och N2000-område

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Torekov Hamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.426806, E 12.627194

Hitta mig


Vildkaprifolen är en karaktärsart i Väderöns skogar. Den kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Vildkaprifolen blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Folder Hallands Väderö, BushLifePDF

Bevarandeplan N2000PDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Fyrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kohallenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vy över betesmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster