Prästamarken

Prästamarken är ett kommunalt naturreservat i Åstorps kommun. Reservatet är beläget strax norr om Kvidinge tätort och upplevs närmast som en skoglig oas i det annars intensivt odlade landskapet.

Skog med många gamla ekar

Prästamarken består huvudsakligen av ekdominerad ädellövskog. En betydande del av ekarna tros vara mellan 200 och 300 år gamla. Det finns även inslag av grova avenbokar med en ålder på omkring 150 år. Den västra delen av reservatet, Prästaeket, domineras av en yngre alskog.

Gamla träd med sällsynta lavar

Ekskogen har, på grund av sin ålder, utvecklat strukturer som har höga biologiska värden. Förekomsten av grova träd, ihåliga stammar och död ved gynnar bland annat områdets insektsfauna och fågelliv. På de gamla träden finner man dessutom en artrik lavflora, med flertalet rödlistade arter.

Skogens blommor

På marken växer vitsippa, svalört och liljekonvalj, men i reservatet finns även ovanligare arter som desmeknopp och orkidéerna skogsknipprot och grönvit nattviol.

Fåglar och groddjur

Prästamarken hyser drygt fyrtiotalet fågelarter, däribland ringduva, svarthätta, entita och järnsparv. Den rödlistade mindre hackspetten tros häcka i reservatet. Här finns även ett antal märgelgravar och smådammar med riklig förekomst av vanlig groda och mindre vattensalamander.

Friluftsliv

I detta lilla, men innehållsrika reservat finns det gångstigar (cirka 2 km) som tar dig runt hela området. Om du behöver en paus under vandringen finns det några bänkar och bord utmed stigen, det finns även en grillplats i de södra delarna. Parkering finns i den östra delen. Prästamarken ligger på gångavstånd från Kvidinge där det finns tågstation.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Petra Johansson
miljöinspektör/miljöstrateg, Åstorps kommun

E-post miljo@astorp.se

Telefon 042-640 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda eller använda grill utanför anvisad plats
  • cykla utanför anvisade vägar
  • rida utanför anvisade vägar
  • övernatta i tält
  • ställa upp husvagn/husbil
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 6 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Åstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.140750, E 13.050389

Hitta mig


Skogsknipprot är en kraftig orkidé som är ganska ovanlig. Den trivs i den näringsrika mulljorden, särskilt om den innehåller kalk. Du kan hitta den i såväl rikkärr och ängsmarker som i lundar och skogar.
Foto: Alex Regnér

Mer information

Åstorps kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.