Dynget

Dynget är ett litet naturreservat nära Rönneå. Reservatet består huvudsakligen av öppna, betade fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar.

Den dyiga och fuktiga jorden har gett upphov till reservatets namn – Dynget. De fuktiga markerna betas och här finns en förhållandevis artrik örtflora.

Dynget är beläget i ett uppodlat slättlandskap och erbjuder skydd för några av traktens däggdjur. Träddungen består främst av sälg, men även al och vårtbjörk och i de täta snåren kan småfåglar bygga sina bon.

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Tove Hultberg
naturvårdsförvaltare

E-post tove.hultberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 05


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • skada vegetationen
  • skada eller gräva upp växter annat än för undervisningsändamål

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. Träd, buskar eller andra växter må icke skadas. Växter må ej – annat än för undervisningsändamål – uppgrävas eller plockas.

2. Vilda djur må icke skadas, ej heller må tagas ägg eller göras åverkan på fågelbo.

2. Tältning och camping må icke ske. Eld må ej göras upp.

4. Nedskräpning med glas, plåt, papper, avfall eller dylikt är förbjudet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Citronfjärilen är ett kärt vårtecken. Redan i slutet av mars kan man se de citrongula hanarna fladdra förbi på sin jakt efter nektar. Honorna är grönvita i färgen och lämnar sin övervintringsplats något senare.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.