Hålebäckseröd

På en sluttning ner mot Kägleån ligger naturreservatet Hålebäckseröd. Reservatet består huvudsakligen av bokskog med en riklig förekomst av död ved som tillsammans med ån bildar värdefulla livsmiljöer för bland annat rödlistade insektsarter.

Ung bokskog med höga värden

Bokskogen i Hålebäckseröd är förhållandevis ung men har likväl utvecklat strukturer med höga naturvärden. I reservatet finns det gott om död ved och flera av bokarna har en grov barkstruktur som har potential att hysa skyddsvärda mossor och lavar. På några platser i reservatet finns fuktigare marker där sumpskog med al och björk bryter av mot bokskogen.

Branta klippor längs Kägleån

En kortare sträcka av Kägleån rinner genom Hålebäckseröd och bildar en lövskogsklädd ravin. Bland de branta klipporna och stenblocken finns skog som varit så pass otillgänglig att den länge har fått stå orörd. I ån finns ännu en mycket svag population av den ovanliga flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan kan i södra Sverige bli uppemot 100 år gammal och kan därför finnas kvar i områden länge även om föryngringen har upphört.

Strömstarens jaktmarker

I ån kan man även finna strömstaren – en pigg liten fågel med vitt bröst som jagar insekter i vattnet. Strömstaren är en mycket skicklig dykare och simmare som ofta ses när den står och vippar på någon sten i vattendraget. Strömstaren kan även springa längs med bottnen på jakt efter bland annat nattsländelarver.

Friluftsliv

Parkeringsficka finns utmed vägen mellan Margretetorp och Östra Karup. I övrigt saknas anordningar för friluftslivet.

Kägleån. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra eller parkera motordrivet fordon
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. avsiktligt störa eller påverka djurlivet eller dess livsmiljöer, till exempel genom att hacka eller flytta på förmultnande ved

2. avsiktligt bryta sönder, insamla eller bortföra levande eller död ved

3. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller markyta

4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller annan liknande anordning

5. köra motorfordon samt parkera

6. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

7. göra upp eld.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet

9. samla in vedlevande svampar, mossor och lavar.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 4 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Större parkeringsficka på Diligensvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.348806, E 12.920333

Hitta mig


Längs det rena och klara vattnet i naturreservatet kan man ibland få se strömstare. Strömstaren står gärna på en gren eller en sten i vattnet och knixar och niger.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.