Kulturmiljöprogram: Rönne å

Rönne å vid Klippans pappersbruk.

Rönne å har sin början i Västra Ringsjön vid Sjöholmen och rinner ut i Skälderviken norr om Ängelholm.

Det är det näst största avrinningsområdet i Skåne med en sammanlagd sjöareal av cirka 23 kvadratkilometer. Ån har sänkts och reglerats flera gånger sedan slutet av 1800-talet. Detta innebär att vattendjupet generellt sänkts och att ån har rätats, särskilt i dess nedre och övre lopp.

Markanvändningen inom Rönne ås avrinningsområde domineras av skogsbruk och därefter av åker- och ängsmark. De största tätorterna intill ån är Ängelholm med cirka 20 000 invånare och Klippan med cirka 8 000 invånare. Vid utflödet från Västra Ringsjön är Rönne å ganska smal och rinner genom ett varierat landskap, huvudsakligen med betesmarker gränsande mot ån. Här finns även Rönneholms och Ageröds mossar, varav förstnämnda nyttjas för industriell torvtäkt och sistnämnda delvis som soptipp.

Kvarn och såg

Ån passerar därefter Rönneholms gods och ett mer strömt parti följer med ursprungligen fem kvarnar/sågar på en sträcka av cirka en kilometer. De anläggningar som finns kvar är Brännestads sågmölla, som är en av få bevarade ramsågar i Skåne, Bålamöllan, länets största vattenkvarn, samt Rönnemölla där driften upphörde så sent som 1996. Samtliga anläggningar är välbevarade och med helt eller delvis bevarad utrustning, i Rönnemölla fullt funktionsduglig.

Vid Stockamöllan finns en äldre kvarnbyggnad som en integrerad del i ett större industrikomplex. Från slutet av 1800-talet fanns här en såg och ett snickeri med en produktion beroende av vattenkraften. Vid Stockamöllan finns även en fast ålakista.

Efter den sista kvarnen, Stockamöllan, ändrar Rönne ås dalgång karaktär och blir kraftigt markerad med branta dalsidor. Nere i dalen slingrar ån fram över en plan dalbotten. Ån kantas här av betesmark och skogspartier. Rönne å passerar därefter Riseberga, Ljungbyhed och Klippan. Vid Riseberga kyrka leder en kombinerad spännrams- och träbalksbro, kallad Stocken, över Rönne å. Denna brotyp är mycket ovanlig och bron ingår i den gamla kyrkvägen.

Kraftförsörsörjning

Vid Klippan passerar ån Klippans pappersbruk, som långt in på 1900-talet varit beroende av det framströmmande vattnet för kraftförsörjningen. Här finns även åns tre kraftverk: Forsmöllan, Klippans pappersbruk och Stackarp. Samtliga anlades av pappersbruket, men tillhör numera Sydkraft.

Kraftverken Forsmöllan och Klippans pappersbruk började leverera el 1913, Stackarp på 1920- eller 30-talet. Anläggningen inne på pappersbruket är välbevarad, medan de två övriga är moderniserade.

Landskapet

Efter Klippan rinner Rönne å genom ett mer flackt och bördigare landskap helt präglat av jordbruk. Ån slingrar genom Ängelholm och bildar ett naturligt grönstråk i staden. På sin fortsatta väg mot havet passeras Rönneholm och Luntertun, innan ån mynnar i Skälderviken. Rönneholm är en liten ö med lämningar av en skans mitt i ån och Luntertun är den senmedeltida föregångaren till Ängelholm. En kyrkoruin är den enda synliga lämning som vittnar om staden.

Broar

Rönne å korsas av en mängd väg- och järnvägsbroar, stenvalvsbroar från 1800-talet finns bland annat vid Hasslebro, Östra Forestad och Klippans pappersbruk. De broar som används för biltrafik, i likhet med ovan nämnda, har i allmänhet fått en breddad körbana i betong. Järnvägsbroarna är tillkomna mellan 1859 (Södra Stambanan vid Sjöholmen, dock moderniserad på 1970-talet) och 1904 (Ängelholm-Klippans Järnväg i Ängelholm).

Järnvägsbroarna vid nedlagda banor uppvisar i flera fall en högre grad av ursprunglighet, då de inte moderniserats för snabbtåg etcetera.

Pråmtrafik

Några spår av den en gång betydelsefulla pråmfarten på Rönne å verkar inte återfinnas. Pråmtrafiken bedrevs mellan Skälderviken och Klippan och här fraktades framför allt jordbruksprodukter, tegel och papper. Namnet Pråmhuset – en större gård mellan Ängelholm och Starby – säger en del om den trafiken.

Motiv för bevarande

Rönne ås sanka strandängar, med naturlig översilning under vinter-vår, har under mycket lång tids utnyttjats för bete. Det är av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta fall varit direkt avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna kvarnarna, varav de äldsta har senmedeltida ursprung, Brännestads ramsåg, Stockamöllan som utvecklats till ett mindre brukssamhälle kring en kvarn/såg och Klippans pappersbruk. Verksamheter direkt relaterade till Rönne å har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.

Berörda kommuner

Eslöv, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Bålamöllan

Se karta

Se området avgränsat i webbgis:

Rönne å Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss