Kulturmiljöprogram: Kävlinge å

Kävlinge å sträcker sig med förgreningar genom nio kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Magsinsbyggnad vid Krutmöllan

Kävlingeån med intilliggande våtmarker och kalkhaltig jordmån utgjorde viktiga förutsättningar för de tidiga åkerbrukskulturerna. Efter att inlandsisen dragit bort kan stabiliserades åns flöde. De första bosättningarna i Kävlingetrakten skedde längs kusten och spreds därefter utmed Kävlingeån. Till huvudfåran hör själva Vombsjön och dessutom många mindre vattendrag. Vid utflödet till Lomma bukten i Öresund är namnet ändrat till Lödde å. Mellan 1938-1942 så sänkte och rätades Kävlingeån från Vombsjön till Håstad.

Transportled

Ån, under vikingatiden benämnd Lodda älv, hade ett ymnigt flöde och var en av de viktigaste transportlederna från havet in i landet. Både Kävlinge och Löddeköpinge uppstod vid vadplatser över ån, vilket var naturliga färdstråk och mötesplatser. Orterna vid dessa lägen användes både som tings- och handelsplatser och gästgivaregårdar och skjutsstationer uppfördes. Kävlingeån utnyttjades under lång tid för driften av kvarnar och industrier.

Vattenkvarnar

På 1600-talet fanns här flera av Skånes mest betydande vattenkvarnar: Kävlinge mölla, Höksmölla, Hoby mölla, Vadmöllan, Mellanmöllan och Håstad mölla, samtliga hjulkvarnar.

Kvarnindustri

Under 1800-talet byggdes flera av de äldre kvarnarna om till större industrianläggningar. Till dessa knöts fler industrier och mindre samhällen växte upp, som vid Bösmöllan. Utmed sträckan Örtofta-Västra Hoby finns flera kvarnar bevarade. Håstad mölla, byggt 1860, var i drift fram till 1946 och används idag bland annat som arkiv. Här finns Skånes största vattenhjul i trä. Kvarnviks Valskvarn från 1891 är fortfarande i drift, dock in liten skala. Till anläggningen hör även en samtida möllegård.

Den nästkommande möllan, Vadmöllan, ligger som namnet anger vid ett äldre vadställe. Kvarnen i Bösamöllan har restaurerats samtidigt som den driver en generator för elproduktion.

Vid Krutmöllan tillverkades, som namnet anger, krut under 1600-talet. Senare omvandlades Krutmöllan till ordinär mjölkvarn. Anläggningen består idag av tre stora kvarnbyggnader i korsvirke och tegel. I nära anslutning till dessa finns bostadshus, magasin och ekonomilängor. Byggnaderna härrör till övervägande del från decennierna kring 1800-talets mitt.

Högs mölla är en av SMHI:s kontrollstationer för flödesregistrering. Lilla Harrie Valskvarn ersattes av en välutvecklad industrianläggning inom Pågengruppen.

Motiv för bevarande

Kävlingeåns sanka strandängar utnyttjades för bete under mycket lång tid. Det är av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta fall varit direkt avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter direkt relaterade till Kävlingeån har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.

Berörda kommuner:

Eslöv, Kävlinge, Lomma och Lund.

Krutmöllan, ån rinner till vänster i bild.

Se karta

Se området avgränsat i webbgis

Kävlinge å Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss