Kulturmiljöprogram för Skåne

Här kan du lära dig mer om hur Skåne utvecklats och var man ser spår av olika aktiviteter i landskapet. Här finns intressanta kulturmiljöer presenterade på karta och beskrivna i text. 

Börja med kartan på länken nedan och se hur området är avgränat och namngivet och gå sedan till området du vill studera.

Kulturmiljöprogrammet på karta i WebbGislänk till annan webbplats

Särskilt värdefulla områden finns nedan områdesvis.

  1. Ven

Här kan du se vilka kulturmijöområden som finns i kommunen.

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Skånes historia och utveckling,

Läs mer om landskapet utifrån olika perspektiv eller teman.

Sök bland temalandskapen

Äldre översiktliga kommunbeskrivningar, -1984

Kunskapsunderlag

Kulturmiljöprogrammet är ett  kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Lär känna kulturmiljön innan du påbörjar omdaningar i landskapet. Vad visar de särskilt värdefulla miljöerna?

Stöd vid planering och regional utveckling

De utpekade miljöerna i kulturmiljöprogrammet är till hjälp för planerare då de visar på vilka värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det kan vara byggnader, men också markanvändning, fornlämningar, strukturer och immateriella samband med mera.

De utpekade miljöerna i kulturmiljöprogrammet visar alla på någon typ av kulturhistoriskt värde. Det kan vara som dokumentvärde, det vill säga historiska egenskaper, eller som upplevelsevärde, t ex estetiskt och socialt engagerande egenskaper. De uppvisar ett eller flera av begreppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. 

Även de områden som inte är med i Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne kan mycket väl ha höga kulturhistoriska värden, men då måste kunskap sökas i andra underlag som inventeringar, kartor och litteratur.

Kontakt

Serviceinformation