Vatten i samhällsplanering

Länsstyrelsen har sammanställt en checklista för hantering av olika vattenfrågor i samhällsplaneringen så som miljökvalitetsnormer, dagvatten, skyfall och översvämning.

Vatten är en viktig del i samhällsplaneringen och kan ses från flera olika perspektiv. En god bebyggd miljö ska skapa förutsättningar för god vattenkvalitet i våra vattendrag, sjöar, grundvatten och hav och ge möjlighet till en hållbar vattenförsörjning.

Syftet med checklistan är att underlätta för planhandläggare att få in vattenfrågorna på ett bra sätt i fysisk planering av samhället. Checklistan hjälper planhandläggarna att säkerställa att nödvändiga utredningar och frågor i planarbetet är med redan i ett tidigt skede.

Dokumentet tar också upp exempel att tänka på vid planarbetet samt kort information om lagstöd, ansvar och tillsyn.

Checklistan ”Vatten i samhällsplanering” Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland