Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Norrbottens preliminära handlingsplan för grön infrastruktur

Norrbottens regionala handlingsplan för grön infrastruktur är utgångspunkten för ett långsiktigt arbete som syftar till att stärka landskapets ekologiska funktioner. Grön infrastruktur handlar om att se helheten i landskapet. Handlingsplanens innehåll kommer att uppdateras allt eftersom vi får ny kunskap. Den ska därför ses som preliminär.

Handlingsplanen har skickats på en bred remiss och remissvaren har arbetats in i den fastställda handlingsplanen. Vi vill tacka alla som bidragit till handlingsplanen.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Norrbottens preliminära handlingsplan består av tre huvuddelar:

 1. En övergripande inledning som redovisar bakgrund, målsättningar och koppling till olika åtaganden.
 2. En nulägesbeskrivning som redovisar fysiska förutsättningar, markanvändning och markanvändningshistorik, befintliga värden, påverkansfaktorer samt kunskapsbrister.
 3. En åtgärdsdel där förslag på insatser och åtgärder för grön infrastruktur redovisas.

I slutet av handlingsplanen presenteras förslag på åtgärder som genomförs eller planeras av eller i samarbete med Länsstyrelsen. Det är önskvärt att fler aktörer tar initiativ till ytterligare åtgärder som exempelvis kunskapsuppbyggnad, skydd, restaurering och skötsel. Till handlingsplanen finns kartor som uppdateras kontinuerligt. De presenteras i en karttjänst.

I vår karttjänst lägger vi in aktuella kartskikt som rör grön infrastruktur i länet. Kartskikten uppdateras kontinuerligt när vi får ny kunskap via exempelvis naturinventeringar. Det finns fortfarande många kunskapsluckor i de kartskikt som presenteras, något du som tittar på kartorna bör vara medveten om.

Karttjänst, grön infrastruktur i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Nya underlag om länets gröna infrastruktur

Här lägger vi successivt in de nya underlag som vi tar fram i arbetet med grön infrastruktur i länet.

Vi har sammanställt befintlig kunskap om den marina miljön i Norrbottens län i en rapport och i ett kartskikt som du hittar i vår karttjänst. Kunskapen bygger på all den kunskap som vi hittills fått genom olika inventeringar. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor vad gäller den marina miljön, så de kartor som presenteras kommer att uppdateras i framtiden.

Karttjänst Grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Marina värdekärnor i Norrbottens län, rapport Länk till annan webbplats.

I följande rapport finns exempel på hur nätverksanalyser kan användas för att få en bättre bild av hur olika livsmiljöer är sammanlänkade i den marina miljön. De livsmiljöer som rapporten tar upp är rekryteringsområden för abborre, gädda och även kustfågel. Eftersom det fortfarande finns kunskapsluckor vad gäller dessa rekryteringsområden så ska resultaten bara ses som exempel på hur vi kan jobba vidare med denna typ av underlag.

Nätverksanalyser av värdefulla livsmiljöer i havsmiljö, rapport Länk till annan webbplats.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer av tillräckligt god kvalitet måste finnas i tillräckligt stor mängd och tillräckligt nära varandra för att ekosystem ska kunna fortsätta att fungera. Då kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet. Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra, bland annat för att vi numera nyttjar våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och intensivt sätt.

Att arbeta med grön infrastruktur innebär att lyfta blicken och se på mark och vatten ur ett landskapsperspektiv. Det handlar om att få en bild av hur olika delar av landskapet samspelar och kompletterar varandra och vilka brister som finns. Den kunskapen är viktig för att man ska kunna planera för långsiktigt hållbara landskap vid till exempel jord- och skogsbruk, samhällsplanering, vattenanvändning och i naturvårdsarbete. Alla landskapets aktörer måste samverka i arbetet med grön infrastruktur.

Vad görs i Norrbotten i dag?

Länsstyrelsen och många andra aktörer arbetar aktivt med grön infrastruktur. Ett bra exempel på detta är renoveringar av vattendrag. Där handlar det om att hela vattendragen ska fungera, inte bara korta sträckor. Denna typ av helhetstänkande är nödvändig i hela landskapet.

Allt arbete som bidrar till att främja långsiktigt hållbara ekosystem är delar av arbetet med grön infrastruktur, exempelvis:

 • skydd av natur
 • renovering av natur
 • insatser för att främja arter
 • insatser med koppling till klimatförändringar
 • kulturmiljöarbete
 • miljöskyddsarbete
 • hänsynstagande vid skogs- och jordbruk

Levande handlingsplan

Eftersom kunskapen är bristfällig för samtliga naturtyper i länet, ska de kartor och analyser som presenteras i handlingsplanen ses som preliminära. Kunskapsunderlagen kommer att förbättras i framtiden och underlagen kommer att revideras.

Utmaningar idag och framöver

Norrbotten ur ett nationellt perspektiv

Nationellt sett har Norrbotten kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig markanvändning. Samtidigt har länet stora arealer som är kraftigt påverkade av markanvändning och exploatering.

Stora ytor och brist på kunskap

I Norrbotten, som utgör en fjärdedel av landets areal, är kunskapsluckorna om naturen och dess biologiska mångfald större än i andra län. Kunskapen förbättras hela tiden genom bland annat inventeringar och bättre kartunderlag, men att höja kunskapsnivån här kräver mer tid och resurser än i de mindre länen. Metoder som används i övriga landet för att inventera fungerar inte alltid lika bra här på grund av länets storlek. Strategier för att värdera naturen fungerar inte heller alltid lika bra här på grund av bristen på kunskap.

Vi måste alla hjälpas åt

Den kunskap vi har måste vi därför använda på bästa sätt. Det gör vi genom att hjälpas åt. Alla aktörer måste lyfta blicken och se på mark och vatten ur ett landskapsperspektiv. Utmaningen för Norrbottens del ligger i att utifrån de kunskaper vi har hitta en strategi för hur vi kan gynna den gröna infrastrukturen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Viktiga områden för insatser

Viktiga frågor att arbeta vidare med är:

 • Hur ska vi arbeta vidare på bästa sätt vårt län?
 • Hur kan vi ändra arbetssätt för att få mer fokus på landskapet istället för som idag på enskilda områden, naturtyper eller arter?
 • Hur kan vi stärka samverkan mellan olika aktörer för att inte administrativa gränser och indelningar ska försvåra möjligheten att arbeta med ett helhetsperspektiv i landskapet?

Åtgärder som ska genomföras

De åtgärder som utförs handlar främst om ordinarie arbete i form av skydd, skötsel och restaureringar, men arbetet handlar även om att bygga upp, sprida och använda kunskap. Det går att läsa mer om åtgärder i den preliminära handlingsplanen.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss