Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Undersökningar och utredningar

I länet sker årligen ett antal undersökningar vid industrier, oljedepåer eller andra miljöfarliga verksamheter. Kartläggning av ansvar, föroreningsutbredning, riskbedömning, utredning av åtgärdsalternativ och kostnader är viktiga moment vid utredning av förorenade områden.

För objekt där det inte finns någon ansvarig kan utredningar genomföras genom att Länsstyrelsen söker statliga medel från Naturvårdsverket. Upphandling och genomförande av miljötekniska utredningar utförs i de flesta fall med kommunens miljö- eller tekniska förvaltning som huvudman. Länsstyrelsen förmedlar bidrag och fungerar som stöd i arbetet. En erfarenhetsuppbyggnad har skett vid Länsstyrelsen och hos kommuner som deltagit som huvudmän i utredningsarbetet.

Arvidsjaurs handelsträdgård i Arvidsjaur (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Odling av krukväxter i växthus och på friland mellan åren 1935 och 1966. Mellan åren 1950 till 1966 användes DDT som bekämpningsmedel i verksamheten. Översiktlig provtagning som genomfördes under 2021 påvisade föroreningsförekomst och objektet är prioriterat för åtgärder då handelsträdgården låg i ett villaområde.

Gällivare kemiska tvätt (kommunal tillsyn, inget ansvar)

I samband med bostadsbyggande har förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i grundvatten konstaterats i ett område i centrala Gällivare. Misstanke uppstod att föroreningen kan härröra från en f.d. kemtvätt i närområdet. Länsstyrelsen har åtagit sig huvudmannaskapet inför förstudie som förväntas färdigställas under 2024. Inom ramen för detta arbete utförs i ett första steg en miljöteknisk undersökning för att avgöra om kemtvätten utgör källan till påvisade föroreningar och om möjligt avgränsa föroreningens utbredning. Resultaten av undersökningarna kommer därefter utgöra underlag för en riskbedömning som avgör huruvida avhjälpandeåtgärder är motiverade.

Åtgärder

Åtgärder inom förorenade områden bekostas i normalfallet av ansvariga verksamhetsutövare. Varje år genomförs ett antal åtgärder i länet, vanligt är exempelvis delsaneringar vid pågående basindustrier och sanering av petroleumskadad mark vid bensinstationer.

För objekt där det inte finns någon ansvarig kan åtgärder genomföras genom att Länsstyrelsen, efter ansökan från en huvudman som i de flesta fall är kommunens tekniska förvaltning, ansöker om statliga medel från Naturvårdsverket. Huvudmannen är sedan ansvarig för genomförandet av åtgärderna. Länsstyrelsen förmedlar bidrag och fungerar som stöd i arbetet.

Karlshäll träsliperi i Luleå (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Vid f.d. Karlshäll träsliperi invid Notviken i Luleälven användes kvicksilver i processen under en 10-årsperiod i mitten av 1900-talet. Processvatten släpptes orenat ut i Notviken, och med det följde kvicksilverförorenade träfiber som ansamlades på vikens botten.

Naturvårdsverket har beviljat statligt bidrag till åtgärdsförberedelser och åtgärder för Karlshäll träsliperi under perioden 2018-2026. Under 2021 genomfördes muddring av fiberbanken. Muddermassorna kördes efter avvattning till deponi i Boden. För övriga fiberrika sediment och landområdet har fortsatta undersökningar och riskbedömning visat generellt på låga miljö- och hälsorisker och de övergripande åtgärdsmålen bedöms till största delen vara uppfyllda. Uppföljande miljöprovtagningar genomförs fram till år 2026 för att kontrollera åtgärdens resultat.

Båtskärsnäs träimpregnering i Kalix (kommunal tillsyn, inget ansvar)

En saneringsåtgärd genomfördes 2017 men mer dioxin på större djup än vad som tidigare var känt påträffades under arbetets gång. Under 2023 har därför en kompletterande sanering genomförts och uppföljning av åtgärdens effekt pågår fram till 2028.

Kommande arbete

Under den kommande treårsperioden ska Länsstyrelsen inventera potentiellt förorenade sediment. Vid de sedimentområden med störst risk kommer verifierande provtagning av sedimenten genomföras under 2024 och 2025. Verifierande fältprovtagning innebär att ett område undersöks för att verifiera misstankar om föroreningsskada oavsett vilken tillsynsmyndighet som har tillsynsansvar för området. Syftet med provtagningarna är att bekräfta misstänkt föroreningsskada för att i ett senare skede underlätta tillsynen av dessa områden.

Inom tillsynen av förorenade områden är industrierna som Länsstyrelsen har tillsyn över ofta stora områden, och har därför delats upp i flera delområden som inventeras och riskklassas var för sig. Efter inventering är tanken att verksamhetsutövarna ska ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare och där kan delområdenas riskklass vara till hjälp vid prioritering. Utifrån handlingsplanen kommer sedan undersökningar och åtgärder att planeras där det är mest motiverat och möjligt att genomföra.

Utredningar

Exempel på objekt i länet som prioriteras för utredningar under 2024–2026 presenteras här. Till detta kommer årligen ett antal händelsestyrda objekt där markarbeten eller förändrad markanvändning medför behov av undersökningar.

Exempel på utredningar i länet

Arvidsjaurs träimpregnering (ATAB) i Arvidsjaur (kommunal tillsyn, delvis ansvar)

Mellan åren 1954–1970 användes kreosot som impregneringsmedel och efter 1970 CCA-medel. Arvidsjaurs kommun arbetar med att revidera ansvarsutredningen från 2007. Huvudstudien som genomfördes 2005 behöver kompletteras.

Bodensågen och Nordbergs träimpregnering i Moråsen, Boden (kommunal tillsyn, delvis ansvar)

I huvudstudien som gjordes för Moråsenområdet framkom att bland annat höga halter arsenik finns spritt i området. Det har genomförts en delsanering av förorenat grundvatten vid gamla impregneringen och uppföljning av effekten på föroreningsspridningen via ledningssystem ska utföras.

Laisvallgruvan i Arjeplog (Länsstyrelsens tillsyn, fullt ansvar)

Blygruvan lades ner och efterbehandlades under 1990-talet. Boliden planerar för ett pilotförsök inför en kommande efterbehandling av det gamla klarningsmagasinet, Saivastjärn, som är förorenat av höga halter bly. Arbetet kommer att fortgå under kommande period.

Porjus smältverk i Jokkmokk (kommunal tillsyn, ansvar ej utrett)

Produktion av tackjärn och ferrolegeringar mellan 1919-1958. På 80-talet uppfördes villor på platsen, inga efterbehandlingsåtgärder utfördes i samband med detta. Provtagning krävs för att kontrollera att de boende inte utsätts för föroreningar från smältverket. Ansvarsbedömning och MIFO fas 2 behöver genomföras.

Jonitex Fabriken i Kalix (kommunal tillsyn, ansvar ej utrett)

Fiberskivetillverkning från 1929 till början av 1950-talet. Skivor som skulle gå på export impregnerades med zink och arsenik. Processvatten släpptes orenat till Törefjärden och det förekommer förorenade sediment. Ansvarsbedömning och MIFO fas 2 behöver genomföras.

Åtgärder


De objekt som Länsstyrelsen prioriterar för åtgärder presenteras här. Till detta kommer årligen ett antal händelsestyrda objekt där markarbeten eller förändrad markanvändning medför behov av åtgärder.

Oljedepå Norskavägen i Gällivare (delområde) (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Gällivare kommun har antagit en detaljplan för att bygga bostäder i ett område beläget mellan Norskavägen och järnvägen centralt i Gällivare. Området är ett före detta industriområde där flera olika verksamheter bedrivits och föroreningarna från tidigare verksamheter gör att sanering krävs innan området är lämpligt för bostadsändamål. Inom den del av detaljplaneområdet som kommer att saneras först har det från 1935 fram till mitten av 1950-talet funnits oljedepåer.

Gällivare kommun har under 2024 beviljats 6,1 miljoner kronor i statsbidrag för förberedelser samt under perioden 2024-2027 beviljats 30,9 miljoner kronor i statsstöd för åtgärder inför bostadsbyggande för föroreningar som kan kopplas till oljedepåområdet.

FFV Tvätten i Boden (kommunal tillsyn, fullt ansvar)

Stor föroreningsmängd av klorerade lösningsmedel i marken med pågående spridning. Objektet hanteras av SGU (Sveriges geologiska undersökning) då det finns ett statligt ansvar. Två delområden har schaktsanerats och projektering inför ytterligare åtgärder pågår.

Laver koppargruva i Älvsbyn (kommunal/länsstyrelsetillsyn, delvis ansvar)

Boliden fick 2012 tillstånd att riva ut den befintliga dammen i Gråbergsbäcken. Uppströms dammen finns anrikningssand från den gamla Lavergruvan. Utrivningen av dammen påbörjades 2020 och färdigställdes 2022. Ytterligare åtgärder bedömdes krävas för att minska risken för grumling och erosion. Bolaget har därför ansökt om förlängd arbetstid och avser att inkomma med prövotidsredovisningen senast i december 2025. Parallellt planerar Boliden att ansöka om nytt tillstånd för bearbetningskoncession innan befintligt undersökningstillstånd gällande fyndigheten löper ut år 2024.

Nordbergs träimpregnering, Solgårdarna i Boden (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Under 1940- och 50-talet bedrevs impregneringsverksamhet på platsen vilket lett till att området förorenats med koppar, krom och arsenik (CCA). En reviderad huvudstudie upprättades under 2021. Åtgärdsutredningen har genomförts i samarbete med Luleå tekniska universitet och innefattade utvärdering av innovativa åtgärdstekniker i laboratorie- och fältförsök. Riskvärderingen förordar elektrokinetisk in-situ stabilisering samt urschaktning. Bodens kommun arbetar med att upprätta en ansökan om statliga medel för åtgärdsförberedelser.

Kontakt

Förorenade områden Norrbotten

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss