Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Undersökningar och utredningar

I länet sker årligen ett antal undersökningar vid industrier, oljedepåer eller andra miljöfarliga verksamheter. Kartläggning av ansvar, föroreningsutbredning, riskbedömning, utredning av åtgärdsalternativ och kostnader är viktiga moment vid utredning av förorenade områden.

För objekt där det inte finns någon ansvarig kan utredningar genomföras genom att Länsstyrelsen söker statliga medel från Naturvårdsverket. Upphandling och genomförande av miljötek­niska utred­ningar utförs i de flesta fall med kommunens miljö- eller tekniska förvaltning som huvud­man. Länsstyrelsen förmedlar bidrag och fungerar som stöd i arbetet. En erfarenhetsupp­byggnad har skett vid Länsstyrelsen och hos kommuner som deltagit som huvudmän i utredningsarbetet.

Arvidsjaurs handelsträdgård i Arvidsjaur (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Odling av krukväxter i växthus och på friland mellan åren 1935 och 1966. Mellan åren 1950 till 1966 användes DDT som bekämpningsmedel i verksamheten. Översiktlig provtagning som genomfördes under 2021 påvisade föroreningsförekomst och objektet är prioriterat för vidare undersökning av föroreningssituationen då handelsträdgården låg i ett villaområde.

Åtgärder

Åtgärder inom förorenade områden bekostas i normalfallet av ansvariga verksamhetsutövare. Varje år genomförs ett antal åtgärder i länet, vanligt är exempelvis delsaneringar vid pågående basindustrier och sanering av petroleumskadad mark vid bensinstationer.

Karlshäll träsliperi i Luleå (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Naturvårdsverket har beviljat statligt bidrag på 160,5 miljoner kronor till åtgärdsförberedelser och åtgärder för Karlshäll träsliperi under perioden 2018-2026. Under 2021 har muddring av fiberbanken genomförts och muddermassorna ligger för avvattning i geotuber på land. För fiberrika sediment och landområdet som för närvarande inte omfattas av åtgärderna, har fortsatta undersökningar utförts.

Ala Lombolo i Kiruna (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt med densitetsstyrd lågflödesmuddring samt avvattning av sediment i geotuber genom naturlig infrysning under vintern. Muddringsmetoden visade sig inte vara lämplig för sedimenten i Ala Lombolo och arbetet med att hitta en lämplig åtgärdsmetod fortsätter. SGU har beslutat att frånträda huvudmannaskapet för den bidragsfinansierade delen av projektet. Det fortsatta arbetet kommer därför drivas genom tillsyn.

Kommande arbete

Under den kommande treårsperioden kommer Länsstyrelsen att genomföra ett antal kommunbesök, bland annat för att diskutera hur arbetet med förorenade områden bäst kan drivas framåt.

Utifrån riskklass kommer objekt att prioriteras för vidare undersökningar och eventuella åtgärder.

De verksamheter som är pågående har inventerats eller kommer att inventeras via tillsynsarbetet. För kommunernas del anges ofta att det är svårt att hinna med detta arbete eftersom resurserna ofta tas i anspråk för annat arbete av mer akut karaktär.

De verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över är ofta stora områden, och har därför delats upp i flera delområden som inventeras och riskklassas var för sig. Efter inventering är tanken att verksamhetsutövarna ska ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare och där kan delområdenas riskklass vara till hjälp vid prioritering. Utifrån handlingsplanen kommer sedan undersökningar och åtgärder att planeras där det är mest motiverat och möjligt att genomföra.

Utredningar

Samtliga objekt inom länet som prioriteras för utredningar under 2021–2023 presenteras här. Till detta kommer årligen ett antal händelsestyrda objekt där markarbeten eller förändrad markanvändning medför behov av undersökningar.

Exempel på utredningar i länet

Arvidsjaurs träimpreg­nering (ATAB) i Arvidsjaur (kommunal tillsyn, delvis ansvar)

Mellan åren 1954 – 1970 användes kreosot som impregneringsmedel och efter 1970 CCA-medel. Arvidsjaurs kommun arbetar med att revidera ansvarsutredningen från 2007. Huvudstudien som genomfördes 2005 behöver kompletteras.

Bodensågen och Nordbergs träimpregnering i Moråsen, Boden (kommunal tillsyn, delvis ansvar)

Provtagningar i syfte att utreda föroreningsspridning från området har genomförts under 2019 och 2020 efter föreläggande från Bodens kommun. Då det endast finns delvis ansvar för objektet behöver en uppdaterad ansvarsutredning tas fram inför en kommande bidragsansökan.

Laisvallgruvan i Arjeplog (Länsstyrelsens tillsyn, fullt ansvar)

Gruvan lades ner och efterbehandlades under 1990-talet. Boliden genomför pilotförsök med muddring och undersökningar i området. Det som främst utreds är efterbehandling av det gamla klarningsmagasinet, Saivastjärn, som är förorenat av höga halter bly. Arbetet kommer att fortgå under kommande period.

Viscariagruvan i Kiruna (Länsstyrelsens tillsyn, fullt ansvar)

Gruvan är nedlagd och efterbehandlad. Förorening av koppar i ett dike har utretts av bolaget och fortsatt utredningsarbete pågår.

Malmfältstvätten i Gällivare (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Kemtvätt som bedrevs under åren 1975–1990. Under 2010 till 2011 genomfördes en miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2. Provtagningarna visade bland annat på mycket höga halter av perkloretylen och trikloretylen i porluften. Undersökningarna tyder på att det finns ett eller flera områden med föroreningar i fri fas under eller i anslutning till byggnaden på fastigheten. Angeläget objekt men på grund av arbete med stadsomvandlingen har kommunen inte resurser att agera huvudman.

FFV Tvätten i Boden (kommunal tillsyn, fullt ansvar)

Hanteras av SGU (statligt ansvar). Ett delområde schaktsanerades under 2017 och under 2020 har kompletterande undersökningar genomförts. SGU planerar att genomföra pilotförsök med in-situ-behandling av föroreningarna på fastigheten som förväntas vara slutfört i december 2021.

Porjus smältverk i Jokkmokk (kommunal tillsyn, ansvar ej utrett)

Produktion av tackjärn och ferrolegeringar mellan 1919-1958. På 80-talet uppfördes villor på platsen, inga efterbehandlingsåtgärder utfördes i samband med detta. Provtagning krävs för att kontrollera att de boende inte utsätts för föroreningar från smältverket. Ansvarsbedömning och MIFO fas 2 behöver genomföras.

Jonitex Fabriken i Kalix (kommunal tillsyn, ansvar ej utrett)

Fiberskivetillverkning från 1929 till början av 1950-talet. Skivor som skulle gå på export impregnerades med zink och arsenik. Processvatten släpptes orenat till Törefjärden och det förekommer förorenade sediment. Ansvarsbedömning och MIFO fas 2 behöver genomföras.

Åtgärder

De objekt som Länsstyrelsen prioriterar för åtgärder presenteras här. Till detta kommer årligen ett antal händelsestyrda objekt där markarbeten eller förändrad markanvändning medför behov av åtgärder.

Exempel på åtgärder i länet

Laver koppargruva i Älvsbyn (kommunal/Länsstyrelsetillsyn, delvis ansvar)

Boliden har påbörjade 2014 arbete med att riva ut den nedre klarningsdammen. Åtgärden blottlägger gruvavfall och efterbehandling av anrikningssand kommer därför att utföras. Parallellt lämnades ansökan om bearbetningskoncession för ett stort dagbrott in under 2014.

Nordbergs träimpregnering, Solgårdarna i Boden (kommunal tillsyn, inget ansvar)

Huvudstudie avslutades 2011. Bodens kommun arbetar med att ta fram en bidragsansökan för att åtgärda arsenikföroreningar. I samarbete med Luleå tekniska universitet kommer arsenikförorenade massor att i ett storskaligt försök stabiliseras och användas som deponitäckning.

Båtskärsnäs träimpregnering i Kalix (kommunal tillsyn, inget ansvar)

En åtgärd genomfördes 2017 men mer dioxin på större djup än vad som tidigare var känt påträffades. Under 2020 har kompletterande provtagning genomförts och arbete med riskbedömning av kvarvarande förorening pågår. Utifrån resultatet av dessa utredningar fattas sedan beslut om vidare åtgärder krävs.

Kontakt

Förorenade områden Norrbotten