Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Områden förorenade med PFAS

Länsstyrelsen kartlägger var det kan finnas PFAS i marken, ytvatten och grundvatten. Vi tar även prover och kontrollerar verksamheter som kan sprida PFAS. Bland annat undersöker vi vattenkvaliteten och ger råd för provtagning på livsmedel.

PFAS (Per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som används brett i samhället men som inte finns naturligt i vår miljö. Ämnena är svåra att bryta ner och kan vara en hälsorisk om det finns i för stora mängder i naturen och människan. Föroreningarna kan spridas från exempelvis industrier, avloppsreningsverk och brandövningsplatser.

Kartläggning av PFAS

Sedan 2023 kartlägger Länsstyrelserna var i länet det kan finnas PFAS i marken, ytvatten och grundvatten för att skapa en bild av hur omfattande problemen med PFAS är. Kartläggningen ska rapporteras till Naturvårdsverket.

PFAS-förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ät inte fisk från Svartbyträsket och Lillavan, Boden

Länsstyrelsen har tillsammans med Bodens kommun genomfört provtagning och analys av fisk från Svartbyträsket. Resultaten visar på förhöjda halter av PFAS. Med anledning av förhöjda halter av PFAS avråder Bodens kommun från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan i Boden.

Det finns kända föroreningar vid en gammal kommunal brandövningsplats samt vid området där Bodens helikopterbas låg. Föroreningarna har troligen spridits längs ett mindre vattendrag och till slut nått Svartbyträsket. För att få klarhet i hur fisken har påverkats av detta har Bodens kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län utfört provfiske och låtit analysera fiskarna för PFAS.

Bodens kommun avråder från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan. Kostrekommendationen är tillfällig men gäller tills vidare tills dess att ytterligare utredning och av de uppmätta halterna har genomförts.

Prover på Bodens kommuns dricksvatten visar inte på förekomst av PFAS.

Tillfällig avrådan från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan, Bodens kommun Länk till annan webbplats.

Kostrekommendationer

Livsmedelverket ger rekommendationer om när kostråd avseende PFAS-halter i fisk kan vara aktuella för egenfångad fisk. Det är nu från 8 ng/g våtvikt fiskmuskel (nanogram per gram, vilket är en miljarddel per gram) för summa PFAS4, det vill säga den sammanlagda halten av ämnena PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA bör inte överstiga detta värde i analyserad fiskmuskel.

PFAS och andra miljögifter i dricksvatten och livsmedel, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Har du frågor om Länsstyrelsens analys och provtagning i Bodens kommun?

Kontaktperson

Fredrik Nordblad
E-post till Fredrik Nordblad

Länsstyrelsens arbete med att upptäcka och hantera PFAS

Flera aktörer arbetar med att se till att PFAS inte sprids i vår natur eller till människan. Förutom att kartlägga var det finns PFAS har Länsstyrelsen följande uppdrag:

  • Länsstyrelsen bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter som kan hantera PFAS. Exempelvis industrier, deponier och avloppsreningsverk och ställer krav på sanering av förorenade områden när det behövs.
  • Länsstyrelsen undersöker kvaliteten på vatten. Upptäcker vi för höga värden av PFAS i sjöar, vattendrag och fisk kontaktar vi Livsmedelsverket och kommuner för åtgärd. Länsstyrelsen har gjort särskilda insatser för att kontrollera halter av PFAS i exempelvis fisk och kräftor.
  • Länsstyrelsen guidar primärproducenter, lantbrukare, yrkesfiskare och växtodlare, hur de ska genomföra provtagning på livsmedel och hantera primärproduktionen så att PFAS minimeras. Det kan till exempel handla om att djuren ska dricka sitt vatten i badkar med kranvatten i stället för i bäckar och åar.
  • Om PFAS skulle upptäckas i ett område så samordnar Länsstyrelsen länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa om vilka olika uppdrag som myndigheter har för att kontrollera och hantera PFAS:

Guide för ansvar, kontroll och hantering av PFAS, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns arbete med PFAS

Hittills har drygt 2 800 potentiella områden identifierats i Norrbotten. Under kommande år fortsätter arbetet med att hitta ytterligare objekt och prioritera vilka av dessa som är mest relevanta att undersöka vidare, och vid behov åtgärda.

Vi gör riskbedömningar, utövar tillsyn och ställer krav på verksamheter

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljats 5 miljoner kronor för att genomföra så kallade verifierande provtagningar. Det innefattar översiktliga undersökningar av jord samt yt- och grundvatten för att fastställa huruvida PFAS finns i ett område eller inte. Utöver regeringsuppdraget så verkar Länsstyrelsen dagligen för att minska påverkan från PFAS-förorenade områden genom att exempelvis utföra riskbedömningar, bedriva tillsyn och ställa krav på verksamheter som hanterar eller har hanterat PFAS-ämnen.

Har du frågor om Länsstyrelsens kartläggning av PFAS-förorenade områden i Norrbotten eller regeringsuppdraget?

Stärkt samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Ross
E-post till Anna-Karin Ross

Pär Alapää
E-post till Pär Alapää

Vi övervakar och analyserar miljögifter

Länsstyrelsen arbetar med miljöövervakning. Varje år analyserar vi miljögifter och metaller i fisk i sjöar och kustvatten. Oftast analyseras muskel och lever av abborre och strömming. Det ger en indikation på tillståndet av miljögifter i vattenmiljön och kan användas som jämförelse med mätningar i mer påverkade områden

Miljöövervakning

Information om PFAS från andra aktörer

Det är fler aktörer än Länsstyrelsen som har information om PFAS. Här finns länkar dig som vill veta mer om vad PFAS innebär och hur det kan påverka till exempel dricksvatten och livsmedel.

Mer om vad PFAS är för något och hur det kan påverka hälsan:

PFAS, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

PFAS – Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Gränsvärdena för dricksvatten samt för livsmedel så som fisk, kräftdjur, kött och ägg när det gäller PFAS:

PFAS och andra miljögifter i dricksvatten och livsmedel – kontroll, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för dig som äger en enskild brunn eller enskild dricksvattenanläggning:

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Den största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige är från användning av brandskum vid brandövningsplatser.

Högfluorerade ämnen i miljön, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss