Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsens arbete med PFAS-förorenade områden

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga samtliga PFAS-förorenade områden i länet. Syftet med uppdraget är bland annat att identifiera områden som kan påverka sin omgivning negativt, samt att inventera de potentiellt PFAS-förorenade områden som innebär störst risker för miljö och hälsa.

Aktuellt

Länsstyrelsen har tillsammans med Bodens kommun genomfört provtagning och analys av fisk från Svartbyträsket. Resultaten visar på förhöjda halter av PFAS. Med anledning av förhöjda halter av PFAS avråder Bodens kommun från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan i Boden. Kostrekommendationen utfärdades i december 2023.

Vanliga frågor och svar

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Den största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige är från användning av brandskum vid brandövningsplatser.

PFAS, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Högfluorerade ämnen i miljön, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vi övervakar och analyserar miljögifter

Länsstyrelsen arbetar med miljöövervakning. Varje år analyserar vi miljögifter och metaller i fisk i sjöar och kustvatten. Oftast analyseras muskel och lever av abborre och strömming. Det ger en indikation på tillståndet av miljögifter i vattenmiljön och kan användas som jämförelse med mätningar i mer påverkade områden

Miljöövervakning

Det finns kända föroreningar vid en gammal kommunal brandövningsplats samt vid området där Bodens helikopterbas låg. Föroreningarna har troligen spridits längs ett mindre vattendrag och till slut nått Svartbyträsket. För att få klarhet i hur fisken har påverkats av detta har Bodens kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län utfört provfiske och låtit analysera fiskarna för PFAS.

Bodens kommun avråder från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan. Kostrekommendationen är tillfällig men gäller tills vidare tills dess att ytterligare utredning och av de uppmätta halterna har genomförts.

Prover på Bodens kommuns dricksvatten visar inte på förekomst av PFAS.

Tillfällig avrådan från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan, Bodens kommun Länk till annan webbplats.

Kostrekommendationer

Livsmedelverket ger rekommendationer om när kostråd avseende PFAS-halter i fisk kan vara aktuella för egenfångad fisk. Det är nu från 8 ng/g våtvikt fiskmuskel (nanogram per gram, vilket är en miljarddel per gram) för summa PFAS4, det vill säga den sammanlagda halten av ämnena PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA bör inte överstiga detta värde i analyserad fiskmuskel.

PFAS och andra miljögifter i dricksvatten och livsmedel, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Har du frågor om Länsstyrelsens analys och provtagning i Bodens kommun?

Kontaktperson

Fredrik Nordblad
E-post till Fredrik Nordblad

Hittills har drygt 2 800 potentiella områden identifierats i Norrbotten. Under kommande år fortsätter arbetet med att hitta ytterligare objekt och prioritera vilka av dessa som är mest relevanta att undersöka vidare, och vid behov åtgärda.

Vi gör riskbedömningar, utövar tillsyn och ställer krav på verksamheter

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljats 5 miljoner kronor för att genomföra så kallade verifierande provtagningar. Det innefattar översiktliga undersökningar av jord samt yt- och grundvatten för att fastställa huruvida PFAS finns i ett område eller inte. Utöver regeringsuppdraget så verkar Länsstyrelsen dagligen för att minska påverkan från PFAS-förorenade områden genom att exempelvis utföra riskbedömningar, bedriva tillsyn och ställa krav på verksamheter som hanterar eller har hanterat PFAS-ämnen.

Har du frågor om Länsstyrelsens kartläggning av PFAS-förorenade områden i Norrbotten eller regeringsuppdraget?

Stärkt samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Ross
E-post till Anna-Karin Ross

Pär Alapää
E-post till Pär Alapää

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss