Anmäl deponering av icke-farliga muddermassor på land

Uppläggning av muddermassor på land definieras enligt miljöprövningsförordningen som deponering. Om du tänker lägga upp muddermassor på land ska du även anmäla deponering av muddermassor till Länsstyrelsen.

Anmälnings- eller tillståndsplikt för deponering?

  • Om du ska muddra och lägga upp högst 1 000 ton massor som inte är förorenade på land, behöver du anmäla detta till Länsstyrelsen.
  • Om du har mer än 1 000 ton massor, eller massor som är förorenade, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

600 kubikmeter muddermassa motsvarar ungefär 1000 ton.

Kompletta uppgifter

För att din anmälan ska anses vara komplett och Länsstyrelsen ska kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att anmälan är fullständigt ifylld. Vanliga orsaker till att en anmälan måste kompletteras är brister gällande bland annat:

  • Syftet av och motivering till anmälda åtgärder.
  • Skalenlig ritning/skiss över anmälda åtgärder.
  • Tydlig beskrivning över utförandet av anmälda åtgärder.

Se till att du har alla obligatoriska handlingar redo innan du fyller i formuläret, exempelvis karta mer markering för planerad plats och andra faktaangivelser. Det går inte att spara ett formulär som saknar obligatoriska uppgifter.

Anmäl deponering av icke-farliga muddermassor på land

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Anmälan om deponering av icke-farliga muddermassor enligt miljöprövningsförordningen

Ange i så fall vilket diarienummer ärendet gäller. (XXXX-XXXX-XXXX)
SökandeHit skickas en mejlbekräftelse på att vi tagit emit din anmälan.
Uppläggningsområde
kvadratmeter, m²
Till exempel återskapande av växtlighet

Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk)

Muddermassor och muddringsområde

Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk)
Berörda nyttjanderättsinnehavare (frivillig)
Berörda nyttjanderättsinnehavare (frivillig)
Nyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden (frivillig)
Nyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden (frivillig)


Enskilda intressen som berörs av åtgärden

Till exempel friluftsliv, vandringsleder, naturvärden, fornminnen, vattentäkter, ledningar.
För att underlätta Länsstyrelsens handläggning bör fotografier över aktuellt uppläggningsområde bifogas anmälan. Med fotografier kan handläggningstiden förkortas.

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är, eventuellt kompletteringsbehov och om det kommer in motsättningar under remisstiden. Det är därför bra om du lämnar in anmälan i god tid innan du planerar att starta arbetena. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om anmälan är komplett från början.

Behöver jag skriftliga godkännanden från mina grannar?

Länsstyrelsen skickar ut alla inkomna anmälningar på remiss till berörda fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Du behöver därför inte bifoga skriftliga godkännanden, men det kan vara bra att informera dina grannar innan du lämnar in anmälan till oss.

Hur stort är vattenområdet?

Ett vattenområde är det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. I Bottenviken räknar man med +1,7–1,8 m över normalvattenstånd. Det innebär att även marken närmast vattnet ingår i vattenområdet. På flacka stränder kan vattenområdet sträcka sig långt upp på land.

Varför ska muddermassorna läggas upp utanför vattenområdet?

Det är viktigt att massorna läggs upp så att de inte riskerar att spolas ut vid höga vattenstånd. Den grumling som då uppstår kan skada fisk och andra vattenlevande organismer. Dessutom kan massorna förändra viktiga livsmiljöer i strandnära områden. Om du planerar att lägga upp muddermassor nära vattnet ska du därför även redovisa en alternativ uppläggningsplats utanför vattenområdet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss