Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Nya tidplanen för omprövning av vattenkraften

Regeringen har beslutat att skjuta tidplanen för prövning av vattenkraftens miljövillkor ett år fram i tiden. Ändringen innebär att de verksamhetsutövare som är anmälda till planen nu får ytterligare ett år på sig innan de måste ha lämnat in sin ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen.

Den nya tidplanen gäller från och med 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete med Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk (NAP) fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning. I september kommer Svenska kraftnäts rapport om konsekvenser för elförsörjningen, som de kartlägger på uppdrag av regeringen tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Under rubriken "Lista över prövningsgrupperna" nedan framgår vilka ansökningsdatum som nu gäller för vattenkraften i Bottenvikens vattendistrikt där Norrbottens ingår. Den nya tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan, i Svensk författningssamling Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om att kartlägga konsekvenser av omprövningen. Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” inklusive svar. Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens frågor och svar om den nationella planen. Länk till annan webbplats.

Omprövningar

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion, som inte redan har tillstånd enligt miljöbalken, ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Omprövningarna för de verksamheter som har anmält sig till NAP genomförs allt eftersom under en 20 årsperiod.

Omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. NAP är även vägledande för vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer och kvalitetskrav

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt beslutar om regler för kvaliteten för alla Sveriges sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Utgångspunkten för arbetet är att en sjö, ett vattendrag eller kustvatten ska uppnå ett visst kvalitetskrav. Ett vatten kan under särskilda förutsättningar märkas ut som kraftigt modifierat. För ett kraftigt modifierat vatten finns andra krav som ska uppnås.

Vattendelegationen i ett vattendistrikt kan även fatta beslut om att ett vatten är undantaget från de kvalitetsmål som vanligtvis ska uppnås. Vattnet har då mindre stränga kvalitetskrav på de kriterier som normalt ska vara uppfyllda. Om ett vatten inkluderas av andra krav än EU:s vattendirektiv, som exempelvis art- och habitatdirektivet och/eller fågeldirektivet (Natura 2000), så kommer det strängaste kvalitetskravet att gälla. För att vi fortsättningsvis ska ha en effektiv tillgång på el från vattenkraften behöver de vatten som är påverkade av vattenkraft anpassade kvalitetskrav. De anpassade kvalitetskraven gör att energiförsörjningen inte påverkas i större skala.

Kvalitetskraven är bindande och styrande för myndigheter och kommuner. Myndigheter och kommuner ska i sin tur besluta om vilka åtgärder som vattnet behöver för att kvalitetskraven ska uppnås. Det är sedan verksamhetsutövare som genomför åtgärden för att vattnet ska uppnå de ställda kvalitetskraven.

Mer information om miljökvalitetsnormer och påverkan av vattenkraft finns hos Vattenmyndigheterna. Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Prövningsgrupper i Bottenvikens vattendistrikt

Norrbotten ingår i Bottenvikens vattendistrikt. Det finns 18 prövningsgrupper i distriktet. Länsstyrelsen i Norrbotten har huvudansvaret för samverkansprocessen för prövningsgrupperna som ligger i Norrbotten.

Nedan listas samtliga prövningsgrupper i Norrbottens län och delar av Västerbottens län tillsammans med datum för när omprövning i Mark- och miljödomstolen startar.

Vad betyder prövningsgrupp?

Vattenkraftverken har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas.

Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Torneälven

1 september 2022

Sangisälven

1 februari 2024

Bodån

1 februari 2026

Bodträskån

1 februari 2026

Luleälven

1 september 2032

Alterälven

1 februari 2025

Piteälven

1 september 2024

Åbyälven

1 februari 2024

Kågeälven

1 september 2022

Skellefteälven

1 februari 2029

Bureälven

1 februari 2031

Rickleån

1 februari 2022

Sävarån

1 februari 2025

Tavelån

1 februari 2024

Vindelälven

1 februari 2027

Stornorrfors

1 februari 2027

Umeälven

1 februari 2028

Öreälven Öreälven

1 september 2025

Innehåll i ansökan

På Mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla

Moderna miljövillkor, nationella planen, Sverige Domstolar Länk till annan webbplats.

För ytterligare information finns motsvarande information även på Havs- och vattenmyndigheten webbplats:

Ansökan om omprövning och tillstånd, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Sök pengar från Vattenkraftens miljöfond

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Uppdaterad tidplan

Arbetet kommer pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till år 2040. Du får information från Länsstyrelsen om när just din verksamhet ska miljöprövas och vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör.

Uppdaterad tidplan 2023:

Förordning om ändring i förordningen om vattenverksamheter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss