Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Hur går ansökan till?

 1. Hör av dig till XX för att boka ett samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de som kan bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner och allmänhet som kan bli berörda.
 2. Lämna in ett samrådsunderlag till kronoberg@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kronoberg, 351 86 Växjö senast fyra veckor innan mötet. Märk handlingarna med Natura 2000-prövning. Underlaget ska övergripande beskriva den tänkta verksamheten eller åtgärden.
 3. Ta fram en fullständig miljökonsekvensbeskrivning, MKB och skicka den till XX. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och det innehåll som behövs för tillståndsprövningen och som samrådsmötet kommit fram till.
 4. Vi handlägger och meddelar beslut i ditt ärende.

 • Administrativa uppgifter om sökande, det vill säga namn, adress, telefonnummer, mejladress och så vidare. Om det finns ombud ska även en fullmakt lämnas in.
 • Den planerade verksamhetens omfattning, utformning och lokalisering. Ligger den planerade verksamheten eller åtgärden i eller utanför Natura 2000-området? Om utanför – hur långt ifrån och kan området påverkas ändå? Hur stort område påverkas? Förslag till lokalisering, en redogörelse för alternativa platser samt ett nollalternativ (om verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd). Om det inte finns några alternativa lokaliseringar så ska detta motiveras. Verksamheten/åtgärden ska redovisas på kartor både översiktligt och i detalj. En redogörelse för verksamhetens/åtgärdens utformning såsom arbetssätt och val av teknik.
 • Vilka andra allmänna intressen påverkas av åtgärderna? Planförhållanden på platsen, andra områdesskydd, vattentäkter, riksintressen, fornlämningar och så vidare.
 • Vilka enskilda intressen påverkas av åtgärderna? Till exempel fiskerättsinnehavare, servitut, markägare, grannar och så vidare.
 • Redovisa översiktlig den förutsedda miljöpåverkan i form av till exempel utsläpp till mark, luft och vatten, buller, vattensänkning, markpåverkan. Innebär åtgärden ”risk för skada” på området enligt bevarandeplanen? Påverkas några naturtyper eller arter av åtgärderna och är de prioriterade eller inte? Hur påverkas arternas livsmiljö? Hur påverkas bevarandesyfte och bevarandemål? Hur kan man redovisa och bevisa att skada inte sker? Finns det några kumulativa effekter i form av till exempel transporter, påverkan från andra verksamheter. Underlaget ska innehålla en redovisning för påverkan såväl under byggskede som driftskede. Mer information finns i respektive områdes bevarandeplan.
 • Redovisa planerade inventeringar och undersökningar. Har det redan gjorts undersökningar eller inventeringar så kan dessa redovisas redan nu. Vilka ytterligare undersökningar, inventeringar och utredningar planerar ni att utföra. Redovisa möjliga villkor och försiktighetsåtgärder.
 • Samrådets omfattning. Vilka kommer ni samråda med?
 • Översiktlig redovisning av den kommande MKBs innehåll och utformning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö