Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kronobergs luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar

Länsstyrelsen i Kronobergs län är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund som samordnar mätningar av nedfall och tätortsluft. Luftvårdsförbundet är även ett Samverkansområde. Detta innebär att länets kommuner har gått samman i ett förbund som utför mätningarna i tätorterna.

Genom mätningarna i Krondroppsnätet och Tätortsmätningarna, som är en del av länets miljöövervakning och utförs av IVL, får Länsstyrelsen bland annat underlag för miljömålsuppföljning. Förbundet redovisar mätningar och resultat på sin webbplats

Kronobergs luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Syftet med luftmiljöövervakningen är att beskriva halter av hälsoskadliga luftföroreningar i tätortsluft och regional deposition av försurande och övergödande luftföroreningar, samt effekterna av detta på hälsa och miljö.

Mätningar sedan 1986

Kronobergs luftvårdsförbund har bedrivit nedfallsmätningar i länet sedan 1986/87. Dessa mätningar tillkom när oron för skogsdöd till följd av försurningen alltmer framstod som en ödesfråga för regionen. Programmet har från början fokuserat på nedfallsmätningar och i synnerhet krondropp (luftföroreningar som ansamlats i trädens kronor, och som sköljs ner vid regn. Dropparna samlas upp under träden).

Regionala lufthaltsmätningar har från början tillkommit som stöd till nedfallsmätningarna, men har också fungerat som bakgrund åt mätningar av föroreningar i tätorter. Dessa bakgrundsmätningar har upphört och ersatts av mätningar i tätorter.

Genom övervakningen får vi underlag för regional uppföljning av miljömålen "Frisk luft", "Bara naturlig försurning" och "Ingen övergödning".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss