Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelsen sida slutförd. Riskklassningarna kan uppdateras om mer information kommer fram om objekten.

Undersökningar och utredningar

Undersökningar som pågår eller har utförts under år 2022 med bidrag från Naturvårdsverket listas nedan.

Där det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare drivs undersökningar genom tillsyn.

Aktuella bidragsfinansierade undersökningar i Kronobergs län 2022

Objekt

Undersökning

Status per 2022-10-12

Huvudman

A.V Carlssons mekaniska vävskedsfabrik

MIFO fas 2

Pågående

Markaryds kommun

Berghem och Hjertsjö glasbruk

Huvudstudie

Pågående

SGU
Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Chemwood Alvesta

Huvudstudie

Pågående

Alvesta kommun

MIFO fas 2 vid två sågverk och en ytbehandlingsverksamhet

MIFO fas 2

Avslutad

Länsstyrelsen

Ringus Industri

MIFO fas 2

Pågående

Länsstyrelsen

Ronnebyån (glasbruk)

Huvudstudie

Pågående

SGU

Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Strömbergshyttan

Huvudstudie

Avslutad

SGU

Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Åryds handelsträdgård

MIFO fas 2

Pågående

Växjö kommun

Åtgärder

Nedan listas aktuella saneringsprojekt i länet av samt objekt som är på väg in i åtgärdsfas. De objekt som listas omfattas av riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk) och finns i huvudsak med på prioriteringslistan. Både bidrags- och privatfinansierade projekt redovisas.

Aktuella åtgärder av prioriterade objekt i Kronobergs län

Objekt

Kommun

Åtgärd

Status per 2022-10-12

Finansiering

Bergdala glasbruk

Lessebo

Schaktsanering

Åtgärdsförberedande arbete

Delvis ansvar

Björkå glasbruk

Uppvidinge

Schaktsanering

Pågående

Statliga medel

Hjortsberga sågverk

Alvesta

In situ-sanering av grundvatten

Pågående

Delvis ansvar (40 procent)

Lidhults sågverk

Ljungby

In situ-sanering av grundvatten och schaktsanering

Schaktsanering utförd

Pågående

Delvis ansvar (40 procent)

Metallytbehandling i Hovmantorp (Malmen)

Lessebo

In situ-sanering och schaktsanering

 

Schaktsanering utförd

Pågående

Statliga medel

Vida Urshult, sågverk

Tingsryd

Schaktsanering

Ansvarsutredning inför åtgärder

Delvis ansvar

Tillsynsvägledning

För att miljömålen för förorenade områden ska kunna nås så måste andelen privatfinansierade objekt öka. Om detta ska kunna ske krävs ökade resurser och kunskap hos tillsynsmyndigheterna. Ett sätt att öka kunskapsnivån är tillsynsvägledning. Naturvårdsverket ansvarar för den nationella tillsynsvägledningen och länsstyrelserna för den regionala.

Länsstyrelsen ger löpande vägledning, exempelvis via mejl och möten inom sakfrågor.

Kommande arbete

Planerade undersökningar

Länsstyrelsen arbetar i första hand med att undersöka, utreda och åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena i länet.

Länsstyrelsen har ansökt om bidrag från Naturvårdsverket för undersökningar vid fem objekt år 2023. Av dessa är två huvudstudier och tre är översiktliga miljöundersökningar/förstudier. Objekten saknar ansvar enligt framtagna ansvarsutredningar och har tilldelats riskklass 1 (Mycket stor risk) eller 2 (Stor risk). Besked från Naturvårdsverket om bidrag beviljas kommer i slutet av året.

Länsstyrelsen arbetar också aktivt med att driva undersökningar via tillsyn. Framför allt utgår Länsstyrelsen från prioriteringslistan men även andra objekt kan vara aktuella, exempelvis vid exploatering.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning gentemot kommunerna i länet genom fortlöpande vägledning via exempelvis mejl och anordnar träffar samt utbildningar.

Under 2023 planerar Länsstyrelsen bland annat att:

  • Fortsätta att vara aktiv i ”TVL-cykeln” för att erbjuda utbildningar. År 2023 planerar vi att erbjuda utbildningar rörande utredningar och undersökningar.
  • Fortsätta att vara aktiv i nätverket för förorenade områden i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.
  • Anordna en träff för att diskutera PFAS (poly- och perflourerade alkylsubstanser).


Kontakt

Miljöskyddsenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss