Kulturreservatet komministerbostället Råshult

En person utklädd till Carl von Linné talar inför en grupp personer på Linnés Råshult.

Välkommen att uppleva ett 1700-talslandskap, så som det kan ha sett ut under Carl von Linnés tid (född Linneaus). Linné är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän och han föddes på komministerbostället Råshults Södergård den 23 maj 1707. I kulturreservatet har trädgårdar, ängar, åkrar och utmarker under många år restaurerats.

Den nuvarande Linnéstugan är byggnadsminne och uppfördes någon gång i slutet av 1700-talet. Framför stugan finns det stenlagda gårdstunet och trädgårdarna som omges av trägärdesgårdar. Arbetet med att återskapa kålgården, humlegården, örtagården, fruktträdgården, krikonlunden och lustgården har gjorts med stöd av Linnés växtförteckning Adonis Stenbrohultensis och flera syneprotokoll. Gårdsmiljön med trädgårdarna är unik och visar upp hur ett komministerboställe kan ha sett ut under 1700-talet. Linnés pappa Nils Linneaus var mycket intresserad av växter och Linné blev som liten pojke tidigt introducerad för växter.

1700-talets landskap brukades och delades in i inägomark och utägor. På inägorna fanns ängarna och åkrarna. Utmarken var den glesa skogen där betesdjuren gick på bete. Åkrarna i Råshult har återställts till de former de hade före laga skifte 1841, det är små steniga åkrar som förr brukades med oxar. Här odlas vårråg, svarthavre, lin och andra enkla sädesslag.

Runt åkrarna finns ängarna där det skördas hö som foder till djuren. Ängarna är näringsfattiga eftersom höet varje år skördas. Den magra miljön ger en mångfald av rara örter som till exempel granspira, klockgentiana, svinrot, slåttergubbe och jungfrulin. Växter som lockar till sig vilda bin, humlor och andra insekter. I ängarna finns de hamlade träden. Lindar, askar och lönnar som på kreatursfri höjd beskärs på grenar för att ta tillvara lövet som vinterfoder. Träden hamlas med 4–6 års intervall och träden får därför ett karaktäristiskt utseende med grova ihåliga stammar.

Söderhagen är ängsmark som restaureras under lång tid. Här röjs regelbundet slyuppslag och naturvårdsbränning utförs för att hålla ljungen nere och få nytt gräs som korna kan beta.

På utmarkerna går djuren på bete till dess att åkrarna och ängarna på inägomarken är skördade. Utmarken är skogen där träden plockhuggs för husbehov.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området (gäller för såväl allmänheten som ägare av mark och innehavare av särskild rätt till marken). Utöver vad som gäller i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. beträda besådd åker eller oslagen äng,
 2. gräva upp eller plocka ris, örter, svampar, mossor och lavar
 3. fånga eller samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 4. göra upp eld,
 5. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.

Från föreskrifterna C1, C2 och C3 undantas åtgärder i samband med vetenskaplig undersökning som i förväg har godkänts av Länsstyrelsen. Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av kungörandet i länets författningssamling.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel enligt gällande skötselplaner.

Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna under A och B enligt 7 kap 7§ 2 stycket miljöbalken om särskilda skäl finns och det är förenligt med reservatets syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 58,3 hektar varav land 54,2 och vatten 4,1

Skyddsår: 2002 samt utökning 2019

Karaktär: 1700-talspräglade åker- och ängsmarker, utägomark, blandskog samt sjö

Kommun: Älmhult

Ägare: Stiftelsen Linnés Råshult, Älmhults kommun och privat

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Fastighetsförvaltare: Stiftelsen Linnés Råshult

Tillgänglighet

Kulturreservatet är öppet året runt för besökare. Kaféet har säsongsöppet under maj till september. När kafébyggnaden är öppen finns tillgängliga toaletter.

Det pågår ett aktivt jordbruk i hela kulturreservatet vilket innebär att du som besökare ibland kan få se hur arrendatorerna arbetar med skötseln för att bevara och utveckla både kultur- och naturvärden.

Tillgängligheten i kulturreservatet är begränsad. Från parkeringen till gårdsmiljön är det cirka 200 meter att gå. I gårdsmiljön finns därför en parkering för rörelsehindrade. Det finns även möjlighet att köra upp till gårdsmiljön och släppa av besökare som har svårt att gå. Följ skyltning från stora parkeringen.

I gårdsmiljön är marken relativt slät och den röda vandringsleden, ängsstigen är mestadels jämn mark. Vi rekommenderar dig som har begränsningar att ha någon med dig som kan hjälpa till att öppna grindar, läsa skyltar med mera.

För mer information om tillgänglighet, se Stiftelsen Linnés Råshults webbplats.

Linnes Råshult Länk till annan webbplats.

Vi ökar tillgängligheten

Länsstyrelsen har beslutat att öka tillgängligheten i kulturreservatet. I planerna ingår bland annat att:

 • uppföra en toalett i gårdsmiljön som är öppen året runt
 • bilparkering för rörelsehindrade
 • parkering för cyklar
 • information om kulturreservatet.

Allt genomförs i etapper de närmsta åren i mån av medel.

Hitta hit

Kulturreservatet ligger norr om Älmhult i Kronobergs län. Kulturreservatet är skyltat som Linnés Råshult från riksväg 23. Det går att åka kollektivt till Diö med tåg eller buss. Det är sedan två kilometers promenad på grusväg för att nå kulturreservatet.

Leder

En gul cirkel med en fågel. En klocka som visar 15-20 minuter.

Ekebacken

Vandra fritt eller följ markering genom lövskogen i området mellan parkeringen och gårdsmiljön. Information och upplevelser lämpligt för barnfamiljer.

Ledmarkering: Gul, med fågel
Längd: 700 meter
Tillgänglighet: leden går genom småkullig terräng.

En röd cirkel med en blomma. En klocka som visar 15-20 minuter.

Ängsstigen

Led som går genom artrik ängsmark med hamlade träd.

Ledmarkering: Röd, med blomma
Längd: 700 meter
Tillgänglighet: grind från gårdsmiljön. Leden går mestadels på slät mark. Utmed leden finns bänkar.

En gul cirkel med en humla. En klocka som visar 40-50 minuter.

Söderhagen

Led som går genom artrik ängs- och hagmark.

Ledmarkering: Gul, med humla
Längd: 2 kilometer
Tillgänglighet: leden går på såväl ojämn mark som grusväg. Utmed leden finns bänkar och rastplats.

En blå cirkel med ett träd. En klocka som visar 60-80 minuter.

Utmarken

Led som går genom utmarken, skogen, längs sjön och udden.

Ledmarkering: Blå, med träd
Längd: 4 kilometer
Tillgänglighet: leden går på ojämn mark. Utmed leden finns bänkar och rastplatser. Vid stängslen finns grindar.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss