Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Valaffischering

För att tillgodose trafiksäkerheten krävs det alltid tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp skyltar eller andra jämförbara anordningar för reklam, propaganda och liknande inom 50 meter från ett vägområde. När det gäller valaffischer ges ett generellt tillstånd till partier som deltar i valet. Bedömningen är att valaffischerna varken påverkar landskapsbilden, natur- eller kulturvärden i länet negativt, eftersom tillståndet gäller en kortare tid.

För de politiska partierna som deltar i valet till Europaparlamentet 2024 gäller följande:

  • Valaffischerna får inte sättas upp i vägområdet. I ett vägområde ingår exempelvis diken i direkt anslutning till vägbanan.
  • Valaffischerna får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder, mötesfria landsvägar eller andra vägar och gator med motsvarande standard och inte heller på broar över sådana vägar eller gator.
  • Valaffischer får inte placeras i kurvor, korsningar, cirkulationsplatser, så att de skymmer vägmärken samt får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
  • Storleken på affischerna får inte överskrida fyra kvadratmeter. Valaffischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor är dock undantagna detta storlekskrav.
  • Valaffischerna ska placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler och minst fem meter från vägkanten.
  • Valaffischerna får tidigast sättas upp fem veckor före valdagen och ska tas ned senast en vecka efter valdagen.
  • Tillståndet gäller under förutsättning att markägarna lämnar sitt medgivande.
  • Tillståndet gäller utanför detaljplanelagt område (inom sådana områden krävs tillstånd hos respektive kommun).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss