Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Energiförsörjning i länet

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing.

Länsstyrelsen leder och samordnar länets arbete med styrel

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare i ett läge där delar av elnätet behöver frånkopplas på grund av kortsiktig elbrist. Syftet med styrel är att lindra samhällskonsekvenserna.

Länsstyrelsen sammanställer samhällsviktiga aktörers information, gör en sammanvägd rangordning av länets elledningar och skickar det färdigställda underlaget till Svenska Kraftnät och berörda elnätsföretag. I processen ger Länsstyrelsen stöd till länets aktörer och samråder med bland annat med Energimyndigheten. Styrel bygger på att aktörerna har dialog med varandra för en gemensam prioritering av elanvändare.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om styrel

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering. Varje kommun och län får genom processen styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

Styrel - film från Energimyndigheten, Youtube Länk till annan webbplats.

I Energimyndighetens föreskrifter definieras samhällsviktig verksamhet enligt följande:

En verksamhet av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

Energimyndigheten har valt att inte peka ut vilka specifika verksamheter som anses vara samhällsviktiga vid styrelplanering eftersom centralt formulerade listor kan bli alltför styrande i lokala och regionala planeringsprocesser. Varje enskild organisation ska därför själv göra bedömning baserat på förordningens prioritetsklasser.

Som stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet finns MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Vad är samhällsviktig verksamhet?, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Planeringen av styrel syftar till att i den mån det går fördela effekt till samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist.

Vid sammanställning ska prioritetsklasserna följa ordningen:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare.

I styrelprocessen görs det inte skillnad på var en samhällsviktig elanvändare finns, så länge den är samhällsviktig. Eftersom kommuner och länsstyrelser deltar i styrelplaneringen utifrån sina respektive geografiska områdesansvar så omfattas hela landet av planeringen. Om en elanvändare anses vara samhällsviktig ska den läggas till i styrelplaneringen och få en prioritetsklass, oavsett om det är en elanvändare i stad eller på landsbygden.

Styrelprocessen identifierar och prioriterar helt utifrån ett fokus på samhällsviktiga elanvändare. Om en elanvändare anses samhällsviktig ska den ingå i styrelplaneringen och få en prioritetsklass. I olika delar av landet kan det finnas olika förutsättningar men vid sammanställning ska samtliga samhällsviktiga elanvändare följa ordningen för prioritetsklasser som framgår av styrelförordningen.

Det är viktigt att komma ihåg att inte ens samhällsviktig elanvändare är garanterad elförsörjning bara för att de återfinns i styrelplaneringen. Därmed kan det vara klokt för samtliga elanvändare att se över sin motståndskraft mot en allvarlig störning i samhället.

För småföretagare och lantbrukare är det viktigt att göra en så kallad kontinuitetsplanering. Där ingår bland annat att analysera den egna verksamhetens olika sårbarheter och att göra åtgärder för att kunna upprätthålla nödvändiga funktioner vid till exempel elavbrott. Det finns stöd och material på MSB:s webbplats som kan användas vid en kontinuitetsplanering.

Kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska Kraftnät gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser Svenska Kraftnät att det kan handla om ett par timmar, men kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Energimyndigheten ansvarar för att starta planeringsomgångar och att utveckla styrelprocessen.

Svenska Kraftnät ansvarar för att beordra manuell förbrukningsfrånkoppling till särskilt anvisade elnätsbolag för att kunna upprätthålla balansen i elnätet.

Så här fungerar frånkoppling om elen inte räcker till, Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Balansansvarig part (BRP), Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Leverantör av balanstjänster (BPS), Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering för minskad elförbrukning

Vi behöver alla hjälpas åt att spara energi. Det gäller både myndigheter, företag och privatpersoner. Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar Sveriges sårbarhet och bidrar till lägre elpriser.

Förbered dig inför ett elavbrott

Vid en större samhällsstörning eller kris behöver alla hjälpas åt. Som privatperson har du ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Kontakt

Klimat- och energistrateg

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss