Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Vi ska också tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen, för att utveckla vårt län.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.    

En del av det vi arbetar med

  • Vi stöder utveckling och företagande på landsbygden genom olika stöd och vi betalar ut EU-stöd till lantbrukare.
  • Vi genomför tillsyn av miljöfarlig och miljöpåverkande verksamhet och stöder även kommunernas tillsyn i miljö- och hälsofrågor.
  • Vi bildar och sköter naturreservat. Idag finns mer än 200 naturreservat i länet, som är till för att skydda värdefulla fåglar, insekter, växter och andra livsformer samtidigt som de är fina besöksmål för den naturintresserade.
  • Vi bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande, bland annat genom att stödja och granska kommunernas planeringsarbete. Vi ger stöd till bostadssektorn och håller koll på tillgången till bostäder i länet.
  • Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle genom jämställdhetsarbete, stöd till integration och kommunernas mottagande av nyanlända. Vi motverkar mäns våld mot kvinnor och vi försöker hindra langning av alkohol och droger, framför allt till unga.
  • Länsstyrelsen är länets krisberedskapsmyndighet och arbetar med att samordna krishanteringen vid samhällsstörningar av olika slag. Vi ansvarar också för att bygga upp det civila försvaret som en del i det nya totalförsvaret.
  • Vi värnar om länets vatten. Både hav, vattendrag och sjöar ska ha friska och levande vatten. Fiskevård och fiskenäring ligger också på vårt bord.
  • Länets husdjur får tillsyn av djurskyddskontrollanter och veterinärer, som också sköter smittskyddsärenden och livsmedelskontroll.
  • Vi vårdar kulturmiljön genom att besluta om kulturminnen och bevara kulturhistoriska miljöer och fornminnen för nutid och kommande generationer.
  • För framtiden arbetar vi också genom att ta tag i de miljömässiga utmaningarna för ett hållbart Kalmar län. Vi har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och 2030 ska vi vara en fossiloberoende region.

Varje år får länsstyrelserna uppdrag och prioriterade uppgifter från regeringen i regleringsbrevet. Dessa måste vi sedan rapportera tillbaka. 

Regleringsbrev Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens instruktion

Ta del av hela instruktionen för länsstyrelserna från riksdagen​:

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Kalmar läns organisation

Organisationen består bland annat av tre avdelningar: Länsledningens stab, Tillväxt och miljö samt Utveckling och landsbygd. Avdelningarna består sedan av ett antal enheter.

Avdelning: Verksamhetsstöd

 

HR-enheten arbetar bland annat med rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, facklig samverkan, rehabi­litering och chefsstöd.

Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för budget, finansiering, redovisning, ekonomisk uppföljning, rapportering, analyser, prognoser, årsredovisning, processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Kommunikationsenheten förvaltar och utvecklar länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Vi ansvarar även för den interna servicen både vad gäller arbete med GIS och kartunderlag, samt reception, vaktmästeri och fastighetsfrågor.

Krisberedskapsenheten arbetar med att samordna krisberedskapsfrågorna i länet före, under och efter en krishändelse. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet med uppdrag att samordna arbetet med civilt försvar i länet. Krisberedskapsenheten arbetar även med kärnenergiberedskapen, tillsyn över kommunal räddningstjänst samt att följa upp och stödja kommunerna i sitt arbete med krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalys.

Enheten avgör överklaganden av kommunernas beslut om bygglov och detaljplaner samt även kommunernas beslut enligt miljöbalken, t.ex. strandskydd och miljöskydd samt ärenden kring trafikföreskrifter och kameraärenden.

På enheten finns också Länsstyrelsens diarium, arkiv och upphandling.

Slutlig sammanräkning av rösterna vid de allmänna valen är ett annat viktigt ansvarsområde som enheten har.

Avdelning: Tillväxt och Miljö


Enheten handlägger ansökningar om prövning enligt Kulturmiljölagen avseende fornlämningar, byggnadsminnen, samt kyrkor- och kyrkogårdar. Därtill kommer hantering av bidragsansökningar enligt förordning, rörande framförallt byggnadsvård, information samt forn-, ruin- och landskapsvård.

Enheten handlägger ärenden inom Miljöbalken som förorenade områden, prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, samt tillsyn inom Lagen om allmänna vattentjänster samt Lagen om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Enheten arbetar också med tillskapande av nya vattenskyddsområden, samt frågor som rör luftrelaterad miljöövervakning och länets luftvårdsförbund.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med samhällsplanering, regional och nationell havsplanering, regional klimatanpassning, boende- och energifrågor, regionala miljömål, riksintressen samt strandskyddsärenden.

Uppdraget omfattar mycket kontakter med kommunerna angående deras arbete med detaljplanering och översiktlig planering samt tillsynsvägledning gällande kommunernas plan- och bygglovsverksamhet inom plan- och bygglagen samt fördelning av stöd till energibesparingsåtgärder.

Utgångspunkten för social hållbarhet är ett rättighetsperspektiv och grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Ekonomiska, politiska, sociala och kulturella rättigheter för alla människor är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Enhetens roll avseende dessa frågor är bland annat att samordna insatser i länets kommuner genom samverkan med andra myndigheter och organisationer.

De uppdrag som ligger inom enheten behandlar; mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, integration, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak), brottsförebyggande, tillsyn inom alkohol- och tobakslagen, funktionsnedsättning, nationella minoriteter, EU-migranter, personligt ombud, föräldrastöd och barnperspektivet.

Vattenenheten ska göra påverkansbedömningar, analys och statusklassning av länets vattenförekomster, men även utföra och få till stånd åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer för länets vatten. Enheten ansvarar för samordning av länets miljöövervakning.

Fiske, marint områdesskydd och kalkningsfrågorna hör också till enheten samt handläggning av anmälningsärende enligt 11 kap Miljöbalken samt förekommande tillsyns- och prövningsuppdrag kring vattenverksamheter. Utöver detta driver och deltar enheten i en rad projekt kopplade till vattenmiljöfrågorna.

Som vattenmyndighet ansvarar Länsstyrelsen Kalmar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattendelegationen med landshövdingen som ordförande fattar beslut om kvalitetskrav (MKN), åtgärdsprogram och förvaltningsplan för distriktet. Vattenmyndighetens kansli bereder ärenden till vattendelegationen, samordnar distriktets län i framtagande av underlag och samverkar med berörda på alla nivåer.

Avdelning: Utveckling och Landsbygd


Djurenhetens verksamhet består av kontroll av livsmedelskedjan, vilt- och rovdjursfrågor samt ärenden gällande artskydd som rör djur.

Kontroll av livskedjan innebär kontroll/ tillsyn, handläggning, vägledning och information inom följande verksamhetsområden; livsmedel, foder, djurskydd, smittskydd, veterinära frågor samt animaliska biprodukter. Arbetet styrs av såväl EU:s regelverk som svensk lagstiftning.

Nu arbetar enheten även med tillsynslagen av hund och katt samt verkställigheten av omhändertagna djur enligt djurskyddslagen.

Lantbruksenheten arbetar i huvudsak med hanteringen av jordbrukarstöden. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut enligt EU:s regelverk. Under fältsäsong görs kontroller i fält för att se till att kunderna följer gällande stödregler och besök görs för beviljande av nya åtaganden inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar. Detta för att utbetalning av stöden ska kunna göras. Utöver detta arbete arbetar vi med kursverksamhet samt rådgivning inom ett rikt odlingslandskap.

Enheten arbetar med bildande av områdesskydd, Natura 2000, åtgärdsplaner för hotade arter (ÅGP), LONA, Grön infrastruktur, friluftslivsuppdrag samt naturvårdshandläggning och grön tillsyn enligt miljöbalken. Enheten har en viktig roll i länsstyrelsens arbete med hållbar utveckling.

Naturskötselenheten ansvarar för skötsel och förvaltning av merparten av länets skyddade naturområden. Förvaltningen sker enligt upprättade skötselplaner för varje område. I arbetet ingår naturvårdande skötsel, skötsel och information av friluftsanordningar. Enheten ansvarar för driften av naturum Ottenby och naturum Trollskogen.

På uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar enheten de fastigheter som Naturvårdsverket äger inom skyddade områden. På enheten genomförs för närvarande fyra LIFE-projekt med syfte att bidra till gynnsam bevarandestatus inom ett urval N2000-områden.

Enheten arbetar med rådgivning och kompetensutveckling samt handlägger ansökningar i Landsbygdsprogrammet. Vidare arbetar enheten med regionala tillväxtfrågor samt olika strategiprogram som till exempel regional skogsstrategi, livsmedelsstrategi samt havs- och fiskeprogram.

Länsstyrelsen Kalmar län är en vattenmyndighet

Länsstyrelsen Kalmar län är utsedd vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Vårt beslutande organ kallas vattendelegationen. Den består av 11 ledamöter som utsetts av regeringen, och är sammansatt av sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser. Landshövding Peter Sandwall är ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattendelegationen Södra Östersjön Länk till annan webbplats.

Mer information finns på vattenmyndigheternas webbplats. Där hittar du även protokoll från vattendelegationen.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00