Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex miljoner till länsstyrelsens våtmarksåtgärder

Våtmark med gäss på Öland

Länsstyrelsen Kalmar län har i år fått 6,1 miljoner kronor av Naturvårdsverket till arbetet med restaurering av våtmarksmiljöer i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Totalt har Naturvårdsverket fördelat 130 miljoner till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2024. De medel som Länsstyrelsen Kalmar län har beviljats kommer att användas till åtgärder i flera naturreservat och Natura 2000-områden på Öland och på fastlandet.

- Det är väldigt roligt att vi har fått större delen av de medel vi sökte så att vi kan fortsätta det viktiga arbetet med våtmarksinsatser. Åtgärderna kommer att bidra till att stärka landskapets vattenhållande förmåga, gynna den biologiska mångfalden och minska utsläppen av växthusgaser. De ger även arbetstillfällen för lokala entreprenörer, säger Åsa Johansson, enhetschef naturskötselenheten.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker samt även fördela olika former av bidrag till våtmarksarbete. En sammanställning av 2023 års arbete är nu klar och i Kalmar har man anlagt eller restaurerat 109 hektar våtmarker, vilket motsvarar 202 fotbollsplaner. Exempel på genomförda åtgärder är återskapande av utdikade våtmarker, anläggande av våtmarker eller dammar i jordbrukslandskapet, småvatten för groddjur och röjning av vegetation eller hävd med slåtter.

Nationellt har våtmarksarbete genomförts på en yta motsvarande 5439 fotbollsplaner (2937 hektar). Den största andelen, 66 procent av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, privata markägare och till exempel vattenråd.

För att underlätta arbetet med att restaurera och anlägga våtmarker kan markägare få stöttning i processen från idé till färdig våtmark från Länsstyrelsen Kalmar län, kommuner, vattenråd och andra aktörer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss