Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Metalldetektering i hobbysyfte nu endast tillåtet på badstränder inom Jönköpings län

Länsstyrelsen tillåter nu endast sökning med metalldetektor på badstränder när ändamålet med detekteringen är i hobbysyfte, för att leta efter borttappade föremål eller föremål yngre än år 1850.

Anledningen är att hobbysökningar på andra ställen än badstränder visat att förhistoriska metallföremål eller metallföremål äldre än från år 1850 ofta påträffas. Sådana fynd är fornfynd och det är inte tillåtet för allmänheten att söka efter sådana. Risken är överhängande att föremål tas upp ur sin kontext och att den fornlämning som sannolikt finns på platsen skadas. Det finns inte heller beredskap att hantera tid och kostnader för konservering och handläggning som sådana fynd genererar.

Då det är förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd, medför det att tillståndsgivningen ska vara restriktiv för att inte riskera att skada fornlämningarna. Länsstyrelsen kommer undantagsvis tillåta sökning på andra mindre begränsade ytor när det inte är fråga om sökning i hobbysyfte. En bedömning görs från fall till fall.

 • Rådfråga alltid Länsstyrelsen innan du ansöker om tillstånd, för att undvika att du betalar för en ansökan som kommer att avslås.

Ansökan om tillstånd

Ansöker gör du via blankett. Tänk på att fylla i alla obligatoriska uppgifter för att din ansökan ska kunna hanteras av oss. Om markägarens medgivande behövs ska även denna skickas tillsammans med ansökan.

Handläggningstiden för ansökningar kan variera i tid, i allmänhet mellan 3–6 veckor. Se därför till att skicka in ansökan i god tid innan arbetet ska starta.

Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till länsstyrelsen. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd ges eller inte.

Välj mellan att fylla i formuläret eller att använda blanketterna.

Formulär, Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

Blankett, Ansökan om tillstånd att använda metallsökare Word, 214.4 kB.

Blankett, Markägarmedgivande för grävning i marken Word, 57.9 kB.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

 • En korrekt fastighetsbeteckning för de fastigheter som berörs av sökningen. Prata med markägaren eller titta på en modern fastighetskarta för det aktuella sökområdet om du är osäker på beteckningen.
 • Beteckning för socken/församling. Om du är osäker på vilken socken det är, titta i Fornsök för det aktuella området. I Fornsök kan du tända en etikett för fornlämningar under Kartinställningar. Sockennamnet är det platsnamn du ser för en fornlämning, följt av en sifferkombination, t ex Barkeryd 121:1. Barkeryd är då den socknen som är aktuell. Var uppmärksam på att ditt sökområde kan ligga på gränsen mellan två socknar. Ange då båda socknar.

  Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunens namn som du ska söka i.
 • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
  och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
 • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål. Länsstyrelsen har förtryckt en blankett åt dig, som du kan ge fastighetsägaren för att signera. Du bifogar denna blankett tillsammans med din ansökan.
 • Detta innebär att du från början måste ha bestämt dig för om du tror att det blir aktuellt att gräva på någons fastighet eller inte och kan inte göras i efterhand.
 • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare, vad du förväntar dig att hitta eller söka efter, om föremål ska tillvaratas, samt om du avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
 • Vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare.
 • En bifogad karta i lämplig skala där det tydlig framgår vilken avgränsad yta du ska söka på, det vill säga en linjemarkering runt det avsedda området. Observera att Länsstyrelsen inte godkänner stora sökområden som hela socknar eller en kommun.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Betalning sker via Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange dessa uppgifter vid betalningen:

 • för och efternamn
 • projektnummer 724113

Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter.

Vem kan söka?

Tillstånd enligt Kulturmiljölagen kan endast ges till en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas. En förening med många medlemmar kan inte söka i en och samma ansökan. Länsstyrelsen kan dock undantagsvis ge tillstånd för tidsbegränsade event eller träffar för en förening (t ex för ett par dagar) inom väl avgränsade områden, där samtliga deltagande är namngivna. 

Generella tillstånd

Generella tillstånd för något längre sökperioder ges endast för yrkesverksamma där det är en förutsättning att man måste använda metallsökare för att kunna utföra sin verksamhet Detta kan exempelvis röra lokalisering av spik i timmer inom skogsbruket, lokalisering av under mark förekommande cisterner/tankar vid äldre och nedlagda bensinstationer som ska sanera förorenad mark eller liknande. Generella tillstånd kan även ges för sökning av skrot och vassa föremål på brädgårdar eller liknande, där oftast asfalterade ytor finns och inga kända fornlämningar förekommer. Generella tillstånd ges aldrig för allmänt sökande efter föremål på valfria ställen som Länsstyrelsen inte känner till. Detta för att Länsstyrelsen måste kunna bedöma risken om sökandet kommer i konflikt med kända fornlämningar eller områden där risken är överhängande att tidigare okända fornlämningar kan finnas. 

Förutsättningar för att få tillstånd

Tänk på att om ansökan inte innehåller alla uppgifter som behövs så kan ansökan avvisas.

Tillstånd ges inte för sökning på eller i närheten av fornlämning. Länsstyrelsens bedömning om tillstånd att använda eller medföra metallsökare kan beviljas, grundas på förekomsten av kända fornlämningar i området som ansökan avser, och på sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kan påträffas där. Det är till exempel inte gångbart att söka tillstånd för att leta i ’tomrummet’ mellan ett järnåldersgravfält och en förhistorisk boplats. 

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd att använda och medföra metallsökare ges inte om det finns hög risk för att fornfynd påträffas eller att fornlämning skadas enligt 2 kap. 6 § Kulturmiljölagen (1988:950). Hög risk för att fornfynd hittats och att därmed skada på fornlämning kan uppstå, finns när det i eller vid området finns kända fornlämningar eller när det är sannolikt att okända fornlämningar finns i eller vid området. Bedömningen av om tillstånd ska ges bör vara restriktiv. 

Övrigt

 • Sökanden ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt.
 • För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken. Du kan använda Länsstyrelsens kartjänst för att ta reda på om skyddsområden som till exempel naturreservat finns i ditt tilltänkta sökområde.

Använda metallsökare utan tillstånd

En person som använder metallsökare ska alltid kunna uppvisa giltigt tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma och gärna be den eller de som söker med metalldetektor att uppvisa tillstånd. Observera att det inte räcker med att hänvisa till att man fått markägarens tillstånd att söka. Kan inte ett tillstånd från Länsstyrelsen uppvisas innebär det att det är en illegal sökning som pågår.

Misstänker du pågående brott ska du ringa polisen.

Informera länsstyrelsen

Skulle föremål eller fornlämning som kan antas vara från före 1850 ändå hittas, eller om man misstänker så, ska sökandet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen ska kontaktas. Länsstyrelsen beslutar sedan om detta innebär att tillståndet ska återkallas helt eller till delar. Detta gäller även om fyndet inte är hembudspliktigt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss